Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Paul a Deborah Peutrill a Dr Pamela Smith – preswylwyr lleol ar gais Canolfan y Fron, Llandwrog, Caernarfon

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 259 KB

Canolfan y Fron, Llandwrog, Caernarfon, LL54 7BB.

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Caniatáu’r cais

 

Cofnod:

1.            CAIS AM DRWYDDED EIDDO – Canolfan y Fron, Llandwrog, Caernarfon

 

Ar ran yr eiddo: 

 

Mike Elsden (ymgeisydd) 

Eiriona Williams (cynrychiolydd yr ymgeisydd)

 

Eraill a wahoddwyd:

 

Preswylwyr Cyfagos:

 

Edward Willcox

Jim Embrey

 

Aelod Lleol: Cynghorydd Dilwyn Lloyd

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Canolfan y Fron, Llandwrog, Caernarfon. Gwnaed y cais mewn perthynas â dangos ffilmiau, dramâu, chwaraeon o dan do, paffio neu adloniant ymgodymu, cerddoriaeth byw ac wedi ei recordio, perfformiadau dawns a gwerthu alcohol. 

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod sawl gwrthwynebiad wedi ei dderbyn gan breswylwyr cyfagos a Chymdeithas Preswylwyr y Fron oedd yn cynnwys deiseb wedi ei arwyddo gan 36 o breswylwyr yn nodi amodau ac amseroedd derbyniol. Nid oedd sylwadau na gwrthwynebiadau wedi eu derbyn gan yr Heddlu na’r Gwasanaeth Tan.

 

Roedd y gwrthwynebiadau yn cyfeirio at bob un o’r amcanion trwyddedu. Mynegwyd pryderon ar faterion gwrthgymdeithasol o ran sŵn, niwsans cyhoeddus, materion glanweithiol, parcio a throsedd ac anrhefn. Nodwyd hefyd nad oedd Pwyllgor y Ganolfan wedi ceisio ymgynghoriad cyhoeddus o flaen llaw, a bod oriau arfaethedig yr ymgeisydd yn codi pryder.

 

Argymhellwyd fod y Pwyllgor yn ystyried pryderon y preswylwyr cyfagos ac yn cymeradwyo’r cais yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003. 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd:

·      Ni fydd adloniant yn cael ei gynnal tu allan ar ôl 22:00

·      Ni fydd alcohol yn cael ei werthu o’r siop ar ôl 21:00

·      Ni fydd alcohol yn cael ei werthu o’r bwyty ar ôl 21:00

·      Oriau arferol yw 8:30 – 17:30

·      Gobaith yw cynnal digwyddiadau ac felly’r angen yn codi am estyniad mewn oriau. Nid oes sicrwydd ar hyn o bryd oherwydd nad oes ceisiadau am ddigwyddiad wedi ei dderbyn

·      Bwriad gohebu gyda’r gymuned leol pan gyflwyni’r cais am ddigwyddiad

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â niferoedd staff nodwyd mai gwirfoddolwyr rhan amser sydd yn staffio'r siop gyda chogydd a thri arall yn helpu yn y bwyty. Cadarnhawyd bod y Cogydd sydd a’i enw ar y drwydded bresennol wedi ymddiswyddo a bod Cogydd newydd wedi  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 247 KB

Y Grochan, ‘Stryd Twll yn y Wal’, Caernarfon

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Caniatáu’r cais

 

Cofnod:

CAIS AM DRWYDDED EIDDO  Y CROCHAN, 9 – 11 STRYD TWLL YN Y WAL, CAERNARFON

 

Ar ran yr eiddo:

 

Dewi Jones a Chris Summers - ymgeiswyr

 

Eraill a wahoddwyd:

 

Preswylwyr Cyfagos:

 

Rita Geary

Mandy Matthews

 

Aelod Lleol: Cynghorydd Cai Larsen

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Y Crochan, 9 – 11 Stryd Twll yn y Wal, Caernarfon. Gwnaed y cais mewn perthynas a gwerthu alcohol ar ac oddi ar yr eiddo. 

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod gwrthwynebiadau wedi ei derbyn gan breswylwyr cyfagos yn cyfeirio at ddau o’r amcanion trwyddedu. Mynegwyd pryderon ar faterion gwrthgymdeithasol o ran sŵn, niwsans cyhoeddus a bod byrddau y busnes yn rhwystr i’r preswylwyr.

 

Argymhellwyd fod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r cais yn unol â gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003.

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

 

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr Trwyddedu

           Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

           Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

           Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeiswyr:

·         Nad oeddynt wedi bod yn gwerthu alcohol yn anghyfreithlon - eu bod wedi cyflwyno a derbyn rhybuddion digwyddiad dros-dro

·         Bydd byrddau yn cael eu gosod tu allan ar un ochr o’r stryd yn unig

·         Bod rheoliadau diogelwch tan yn unol â rheoliadau covid

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â deilydd y drwydded, amlygodd Mr Dewi Jones ei fod bellach wedi derbyn trwydded bersonol. Cadarnhawyd hefyd nad oedd grisiau dihangfa dân allan o’r llawr cyntaf na’r ail - grisiau mewnol yn unig gyda drysau yn agor i’r ffrynt ac i’r cefn.

 

Manteisiodd yr ymgynghorai oedd yn bresennol ar y cyfle i ymhelaethu ar sylwadau a gyflwynwyd ganddynt drwy lythyr.

 

Rita Geary (Mandy Mathews yn cyflwyno sylwadau ar ran Rita Geary)

·         Wedi byw ar y stryd ar hyd ei bywyd - pethau yn mynd yn anoddach ac yn creu poen meddwl

·         Dim eisiau byw gyda sŵn

·         Anodd i’r gwasanaethau brys gael mynediad i’r stryd ar ôl 16:00

·         Gormod o fyrddau tu allan ar y stryd

·         Byddai trwydded ychwanegol yn cynyddu problemau yn y stryd

 

Mandy Mathews

·         Yn byw drws nesaf i’r eiddo - dim 2m rhwng ei drws ffrynt a’r byrddau

·         Dim yn teimlo yn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.