Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Dim i’w nodi

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Cofnod:

PENDERFYNWYD cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraffau 12 ac 13, Rhan 4, Atodiad 12 A, Deddf Llywodraeth Leol 1972.  Mae’r paragraffau yma yn berthnasol oherwydd bod gan yr unigolion dan sylw'r hawl i breifatrwydd ac nad oes unrhyw fudd cyhoeddus sy’n gofyn am ddatgelu gwybodaeth bersonol am yr unigolion nac yn gofyn am eu hadnabod.  O ganlyniad mae’r budd cyhoeddus o gadw’r wybodaeth yn eithriedig yn gorbwyso’r budd cyhoeddus o’i datgelu.

 

5.

CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT

I ystyried cais Mr A

 

(copi arwahan i aelodau’r Is Bwyllgor yn unig)

 

Penderfyniad:

Cofnod:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y byddai'r penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â pholisi trwyddedu Cyngor Gwynedd. Nodwyd mai pwrpas y polisi oedd gosod canllawiau ar y meini prawf wrth ystyried cais yr ymgeisydd gyda’r nod o ddiogelu’r cyhoedd drwy sicrhau:

 

       Bod yr unigolyn yn unigolyn addas a phriodol

       Nad yw'r unigolyn yn fygythiad i'r cyhoedd

       Bod y cyhoedd wedi'u diogelu rhag pobl anonest

       Bod plant a phobl ifanc wedi'u diogelu

       Bod pobl ddiamddiffyn wedi'u diogelu

       Bod y cyhoedd yn gallu bod yn hyderus wrth ddefnyddio cerbydau trwyddedig

`        Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad ysgrifenedig ar gais a dderbyniwyd gan Mr A am drwydded gyrru cerbyd hacni/hurio preifat. Gofynnwyd i’r Is-bwyllgor ystyried y cais yn unol â’r cofnod DBS, y canllawiau ar droseddau a chollfarnau perthnasol ynghyd ag adroddiad Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau. Roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell i’r Is-bwyllgor ganiatáu y cais.

 

          Mewn ymateb i gwestiwn gan y Pennaeth Cyfreithiol i’r Swyddog Trwyddedu, cadarnhawyd mai cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cyflwyno adroddiad DBS i’r Awdurdod Trwyddedu. Cadarnhawyd hefyd nad oedd ystyriaeth wedi ei roi i’r tri phwynt am oryrru gan nad oeddynt yn groes i bolisi ac yn reswm i wrthod y cais.

 

          Mewn ymateb i gwestiwn gan gynrychiolydd yr ymgeisydd i’r Swyddog Trwyddedu ynglŷn â’r cais, cadarnhawyd bod Cwmni Premier Cars yn cyflwyno nifer o geisiadau ac yn barod bob amser i gyd-weithio, yn agored ac yn ymwybodol iawn o’r drefn

 

Gwahoddwyd cynrychiolydd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais gan roi gwybodaeth am gefndir y gollfarn ac amgylchiadau personol yr ymgeisydd. Nodwyd bod amgylchiadau’r ymgeisydd ar y pryd yn anodd, ond ers hynny wedi troi ei fywyd o gwmpas drwy ofalu am ei ferch a’i dad. Ategwyd bod y ffurflen gais wedi ei chwblhau gan Reolwr Swyddfa Premier Cabs ac nad oedd unrhyw fwriad gan yr ymgeisydd i gam arwain yr Is bwyllgor drwy beidio a chynnwys manylion am gael ei wahardd rhag gyrru am 18 mis yn 2016. Yn unol a gofynion y Polisi, amlygodd bod cyfnod o dair blynedd wedi mynd heibio ers y gwaharddiad ac nad oedd troseddau eraill i’w hystyried. Dymuniad yr ymgeisydd oedd dychwelyd i waith er mwyn cynnal ei ferch. 

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod o’r Is-bwyllgor yn ymwneud a chwblhau’r ffurflen gais a bod y ‘bocs anghywir’ wedi derbyn tic, nododd cynrychiolydd yr ymgeisydd mai camgymeriad gan y Rheolwr Swyddfa oedd yma ac nad oedd unrhyw fwriad i dwyllo’r is-bwyllgor. Ategwyd bod y cais wedi ei wneud mewn ewyllys da ac mai’r cwmni oedd wedi gwneud cais am y ffurflen DBS fel modd o baratoi ar gyfer y gwrandawiad.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Pennaeth Cyfreithiol, cadarnhawyd mai’r ymgeisydd oedd wedi arwyddo’r ffurflen.

 

PENDERFYNWYD bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd.

 

Wrth gyrraedd eu penderfyniad, roedd yr Is-bwyllgor wedi ystyried y canlynol:

·      Gofynion ‘Polisi Trwyddedu ar gyfer Hurio Preifat a Cherbydau Hacni Cyngor Gwynedd’

·      ffurflen  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.

6.

CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT

I ystyried cais Mr B

 

(copi arwahan i aelodau’r Is Bwyllgor yn unig)

 

Penderfyniad:

Cofnod:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y byddai'r penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â pholisi trwyddedu Cyngor Gwynedd. Nodwyd mai pwrpas y polisi oedd gosod canllawiau ar y meini prawf wrth ystyried cais yr ymgeisydd gyda’r nod o ddiogelu’r cyhoedd drwy sicrhau:

 

       Bod yr unigolyn yn unigolyn addas a phriodol

       Nad yw'r unigolyn yn fygythiad i'r cyhoedd

       Bod y cyhoedd wedi'u diogelu rhag pobl anonest

       Bod plant a phobl ifanc wedi'u diogelu

       Bod pobl ddiamddiffyn wedi'u diogelu

       Bod y cyhoedd yn gallu bod yn hyderus wrth ddefnyddio cerbydau trwyddedig

 

`        Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad ysgrifenedig ar gais a dderbyniwyd gan Mr B am drwydded gyrru cerbyd hacni/hurio preifat. Gofynnwyd i’r Is-bwyllgor ystyried y cais yn unol â’r cofnod DBS, y canllawiau ar droseddau a chollfarnau perthnasol ynghyd ag adroddiad Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau. Roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell i’r Is-bwyllgor ganiatau y cais.

 

Gwahoddwyd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar ei gais gan roi gwybodaeth am gefndir yr arnodiadau ar ei drwydded yrru a’i amgylchiadau personol. Cyfeiriodd at y 6 phwynt a dderbyniodd o beidio â chael yswiriant car gan nodi mai darparu bwyd i unigolyn bregus ydoedd yn ystod y cyfnod clo. Roedd yn derbyn y dylai fod yn ymwybodol mai defnydd cymdeithasol oedd ganddo ar y car ac nid defnydd busnes. Nododd ei fod yn mwynhau gyrru a’i fod yn deall a derbyn gofynion y swydd.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Swyddog Trwyddedu, nododd yr ymgeisydd nad oedd wedi derbyn cadarnhad am ei gyflogaeth gyda chwmniHuw’sTaxis’, ond ei fod wedi trafod gwaith gyda chwmnïau lleol.

 

PENDERFYNWYD bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd.

 

Wrth gyrraedd eu penderfyniad, roedd yr Is-bwyllgor wedi ystyried y canlynol:

·      GofynionPolisi Trwyddedu ar gyfer Hurio Preifat a Cherbydau Hacni Cyngor Gwynedd’

·      ffurflen gais yr ymgeisydd

·      adroddiad yr Adran Drwyddedu ynghyd a’r datganiad DBS ac adroddiad Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau.

·      sylwadau ar lafar gan yr ymgeisydd

·      Canllawiau'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

 

Rhoddwyd ystyriaeth benodol i’r materion canlynol

           

Ym mis Mai 2020 derbyniodd yr ymgeisydd chwe phwynt cosb am ddefnyddio cerbyd heb yswiriant yn erbyn risgiau trydydd parti ynghyd a 3 pwynt cosb o yrru tu hwnt i derfyn cyflymder statudol ar ffordd gyhoeddus ym mis Medi 2020. O ganlyniad roedd wedi derbyn 9 o bwyntiau cosb ar ei drwydded yrru.

 

Ystyriwyd paragraff 2.2 o Bolisi’r Cyngor lle nodi’r nad oes rheidrwydd i berson sydd â chollfarn am drosedd ddifrifol gael ei wahardd rhag cael trwydded, ond bydd disgwyl iddo fod yn rhydd rhag unrhyw gollfarnau am gyfnod priodol fel y nodir yn y Polisi, a dangos tystiolaeth ei fod yn unigolyn addas a phriodol i ddal trwydded. Mae cyfrifoldeb ar yr ymgeisydd i brofi ei fod yn berson addas a  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.