Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH / Zoom

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sydd yn fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 281 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 10fed o Dachwedd, 2022 fel rhai cywir.  

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD ARCHWILIAD AROLYGAETH GOFAL CYMRU - ADRAN OEDOLION, IECHYD A LLESIANT pdf eicon PDF 347 KB

I ddiweddaru’r Pwyllgor ar ganfyddiadau’r Arolygaeth Gofal a rhaglen waith yr Adran i  ymateb iddynt. Bydd Huw ap Tegwyn a Myfanwy Moran o Arolygaeth Gofal Cymru yn mynychu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a chanfyddiadau’r Arolygaeth Gofal gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y cyfarfod.

 

Derbyn rhaglen waith yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant i’r ymateb

 

6.

ADRODDIAD ASESIAD ANGHENION POBLOGAETH OEDOLION GWYNEDD pdf eicon PDF 274 KB

Cyflwyno’r Asesiad Anghenion drafft i’w graffu ac i argeisio cefnogaeth y Pwyllgor i’r Asesiad cyn ei gyflwyno i’r Cabinet a’r Cyngor i’w gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y cyfarfod.

 

Nodyn:

 

  • Tabl ‘Nifer o dai gwarchod fesul Ardaloedd Llesiant Gwynedd’ - angen cynnwys gwybodaeth am Ardal Llesiant Llŷn

 

7.

BLAENRAGLEN PWYLLGOR CRAFFU GOFAL 2022/23 pdf eicon PDF 399 KB

I’r Pwyllgor flaenoriaethu eitemau ar gyfer cyfarfod 20 Ebrill 2023 a mabwysiadu rhaglen waith diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Addasu’r rhaglen waith er mwyn blaenoriaethu eitemau ar gyfer cyfarfod Ebrill 2023 o’r Pwyllgor Craffu Gofal a mabwysiadu rhaglen waith diwygiedig.