Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679325

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eithemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 135 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 15fed Rhagfyr, 2023 fel rhai cywir.

5.

CYFRIFON TERFYNOL AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2023 A' ARCHWILIAD PERTHNASOL pdf eicon PDF 586 KB

Dewi Morgan (Pennaeth Cyllid yr Awdurdod Lletya ac Swyddog Cyllid Statudol) a Sian Pugh (Pennaeth Cyllid Cynorthwyol yr Awdurdod Lletya) i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.     Cymeradwywyd Adroddiad ‘ISA260’ gan Archwilio Cymru ar gyfer y BUEGC

2.     Cymeradwywyd Datganiad o Gyfrifon terfynol y BUEGC (ôl archwiliad) am 2022/23.

 

6.

CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2023/24 - ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR 2023 pdf eicon PDF 524 KB

Dewi Morgan (Pennaeth Cyllid yr Awdurdod Lletya ac Swyddog Cyllid Statudol) a Sian Pugh (Pennaeth Cyllid Cynorthwyol yr Awdurdod Lletya) i gyflwyno’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.     Nodwyd a derbyniwyd adolygiad refeniw diwedd Rhagfyr 2023 y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 1).

2.     Nodwyd a derbyniwyd diweddariad cronfeydd wrth gefn y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 2).

3.     Cytunwyd ar broffil gwariant cyfalaf diwygiedig y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 3).

 

 

7.

CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISGIAU CHWARTER 3 pdf eicon PDF 240 KB

Hedd Vaughan-Evans (Pennaeth Gweithrediadau) i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.     Ystyriwyd a nodwyd Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 a Chofrestr Risg y Portffolio wedi’i diweddaru.

2.     Cymeradwywyd cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a phwyllgorau craffu’r awdurdodau lleol.

 

8.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny).

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth o’r fath heb ei chyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd â thrafodaethau cysylltiedig. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff a’r Cynghorau ac yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud a’r Gytundeb Twf i rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau.

9.

CYN YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH - ACHOS BUSNES AMLINELLOL

David Mathews (Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo) i gyflwyno’r adroddiad.

Penderfyniad:

1.     Cymeradwywyd Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a’r DU o’r broses sicrwydd, a Jones Bros Civil Engineering UK Ltd  yn ymdrin â’r materion amlinellir yn yr adroddiad, fel y’u disgrifir yn Adran 7, ac yn argymell i’r Bwrdd Uchelgais fod Achos Busnes Llawn yn cael ei baratoi i’r Bwrdd ei ystyried.

2.     Nodwyd, gan fod Jones Bros eisoes wedi’u caffael gan Gyngor Sir Ddinbych fel y datblygwr ar gyfer y safle, and oes prif gaffael sydd angen ei gwblhau cyn i’r Achos Busnes Llawn gael ei gymeradwyo. Mae’r Achos Masnachol yn nodi sut y bydd Jones Bros yn bodloni Egwyddorion Caffael Uchelgais Gogledd Cymru eu hunain a thrwy eu defnydd o is-gontractwyr. Bydd angen i’r Cytundeb Ariannu sydd i’w ddatblygu gynnwys darpariaethau i ymdrin â’r trefniant hwn.

3.     Awdurdodwyd i’r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro’r Awdurdod Lletya, i gytuno ar delerau drafft yn unol â’r adroddiad hwn i’w cymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais fel sail ar gyfer y trefniadau ariannu terfynol ar gyfer y prosiect a fydd yn ffurfio sail y Llythyr Cynnig Grant a gaiff ei gytuno gan y Bwrdd ar y cam Achos Busnes Llawn.