Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

 

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 240 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 15 Gorffennaf 2021 fel rhai cywir  

 

5.

CYFRIFON TERFYNOL AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2021 A'R ARCHWILIAD PERTHNASOL pdf eicon PDF 269 KB

Cyflwynir:

· Datganiad o’r Cyfrifon ôl-Archwiliad;

· Adroddiad ‘ISA260’ Archwilio Cymru;

· Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1).

 

I ystyried a chymeradwyo’r wybodaeth cyn awdurdodi’r Cadeirydd i ardystio’r llythyr

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 • Derbyn a chymeradwyo Adroddiad 'ISA260’ gan Archwilio Cymru ar gyfer Cyngor Gwynedd
 • Derbyn a chymeradwyo Datganiad o’r Cyfrifon 2020/21 (ôl-archwiliad)
 • Cadeirydd y Pwyllgor ynghyd a’r Pennaeth Cyllid i ardystio’r Llythyr Cynrychiolaeth yn electroneg

 

6.

CYLLIDEB REFENIW 2021/22 – ADOLYGIAD DIWEDD AWST 2021 pdf eicon PDF 84 KB

I dderbyn yr wybodaeth, ystyried risgiau sy’n deillio o’r tafluniadau gwariant yn erbyn y gyllideb, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet yng nghyswllt rheoli cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 • Derbyn yr adroddiad
 • Nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau

 

7.

RHAGLEN GYFALAF 2021/22 – ADOLYGIAD DIWEDD AWST 2021 pdf eicon PDF 84 KB

I dderbyn yr wybodaeth, ystyried y risgiau ynglŷn â’r Rhaglen Gyfalaf, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 • Derbyn yr adroddiad
 • Nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt rhaglen gyfalaf y Cyngor

 

8.

TROSOLWG ARBEDION: ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU CYNLLUNIAU ARBEDION pdf eicon PDF 83 KB

I dderbyn yr wybodaeth, ystyried risgiau cyffredinol sy’n deillio o’r llithriadau, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet yng nghyswllt y Trosolwg Arbedion

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 • Derbyn yr adroddiad
 • Nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt y Trosolwg Arbedion

 

9.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 508 KB

Derbyn yr adroddiad, sylwebu ar y cynnwys a chefnogi’r gweithrediadau sydd eisoes wedi’u cytuno gyda’r gwasanaethau perthnasol

 

Penderfyniad:

 • Derbyn yr adroddiad
 • Cefnogi gweithrediadau sydd eisoes wedi eu cytuno gyda’r gwasanaethau perthnasol

 

10.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021/22 pdf eicon PDF 522 KB

Derbyn diweddariad ar y cynnydd yn erbyn cynllun archwilio mewnol 2021/22

 

Penderfyniad:

 • Derbyn yr adroddiad gan nodi’r cynnydd a wnaed yn erbyn cynllun archwilio 2021/22

 

11.

TROSOLWG O'R PROSIECT PRENTISIAETHAU pdf eicon PDF 290 KB

Cyflwyno trosolwg o’r Prosiect Prentisiaethau gan amlygu llwyddiannau, sialensiau a datblygiadau

Gwahoddir y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i ystyried y wybodaeth a  gyflwynir

Penderfyniad:

 • Derbyn yr adroddiad
 • Cais am ddiweddariad o’r gwaith Prentisiaethau ar y Cyd gyda chwmnïau a chontractwyr lleol wedi iddo ddatblygu

 

12.

CADW'R BUDD YN LLEOL pdf eicon PDF 287 KB

Cyflwyno adroddiad yn dilyn cais y Pwyllgor Archwilio i dderbyn diweddariad ar gynnydd un o’r prosiectau blaenoriaeth o fewn Cynllun y Cyngor sef Prosiect Cadw’r Budd yn Lleol.

Penderfyniad:

 • Derbyn yr adroddiad gan nodi’r cynnydd a wnaed yn y prosiect sy’n cael ei gydnabod fel un o brosiectau blaenoriaeth o fewn Cynllun y Cyngor
 • Cais am ddiweddariad wrth i’r ffrwd gwaith Caffael Arloesol - Methodoleg Caffael Gwerth Cymdeithasol dderbyn mwy o gytundebau

 

13.

ARGYMHELLION A CHYNIGION GWELLA ADRODDIADAU ARCHWILIO ALLANOL pdf eicon PDF 116 KB

Sicrhau bod y Pwyllgor Archwilio yn fodlon bod y camau gweithredu grëwyd mewn ymateb i argymhellion adroddiadau archwilio allanol yn cael eu gwireddu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 • Derbyn yr adroddiad
 • Derbyn bod angen trefniadau a phrosesau llywodraethu priodol o fewn y Cyngor i sicrhau bod cynigion gwella sydd yn codi o adroddiadau archwilio allanol yn cael eu gwireddu
 • Sicrhau bod y mater yn cael sylw gan y Pwyllgorau a’r Swyddogion Craffu