Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Aml-leoliad - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon / Rhithiol ar Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

COFNODION pdf eicon PDF 361 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 6 Hydref, 2022 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU pdf eicon PDF 356 KB

(a)  Ystyried unrhyw gwestiynau gan aelodau o’r cyhoedd y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.18 y Cyfansoddiad.

 

Cwestiwn gan Mr Paul D.Gill (cyfeiriad wedi’i ddarparu yn unol â gofynion y Cyfansoddiad)

 

Pam bod y Cyngor yn cynyddu’r Premiwm Treth Cyngor mewn ardal sy’n ddibynnol iawn ar y diwydiant twristiaeth a gwariant lleol gan dwristiaid heb ymchwil annibynnol ac adroddiad ar hynny i’r Cyngor ar effaith polisi o’r fath ar yr economi leol o gofio y bydd gorfodi’r cynnydd yn arwain at lai o wario’n lleol gan dwristiaid gan roi swyddi a busnesau lleol mewn perygl yn arbennig mewn cyfnod o chwyddiant a biliau ynni uchel? 

 

(b)  Ystyried unrhyw gwestiynau gan aelodau etholedig y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.19 y Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH CYNGOR 2023-24 pdf eicon PDF 342 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

8.

TRETH CYNGOR: HAWL DISGRESIWN I GANIATAU DISGOWNTIAU A/NEU GODI PREMIWM pdf eicon PDF 682 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD HUNAN-ARFARNIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR pdf eicon PDF 376 KB

Cyflwyno adroddiad Arweinydd y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

PENODI AELODAU I'R PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 280 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

ARGYMHELLIAD PANEL CYFWELD - PENODI AELOD LLEYG O'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 206 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Panel Cyfweld.

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYNLLUN DEISEBAU pdf eicon PDF 197 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

CEFNOGAETH I GYNGHORWYR - ADRODD YN OL AR GANLYNIADAU HOLIADUR I GYNGHORWYR pdf eicon PDF 687 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol.

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

RHYBUDDION O GYNNIG

Dogfennau ychwanegol:

14a

Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Huw Rowlands

Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrtho o dan Adran 4.20 o’r Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Huw Rowlands yn cynnig fel a ganlyn:-  

 

Cynigiaf fod Cyngor Gwynedd yn ysgrifennu at y Llywodraethau a’r cwmnïoedd trên perthnasol, gan fynegi anfodlonrwydd am safon y gwasanaethau trên a ddarperir gan Avanti West Coast a Thrafnidiaeth Cymru yng Ngwynedd, ac effaith negyddol hynny ar drigolion ac economi’r Sir.

Dogfennau ychwanegol:

14b

Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Llio Elenid Owen

Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrthi o dan Adran 4.20 o’r Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Llio Elenid Owen yn cynnig fel a ganlyn:- 

 

“Mae Ambiwlans Awyr Cymru (AAC) yn wasanaeth meddygol brys tyngedfennol a hollol hanfodol i drigolion Gwynedd. Mi fyddai cau eu safleoedd presennol yn Ninas Dinlle a’r Trallwng a’i ganoli yng ngogledd ddwyrain Cymru yn arafu’r ymateb brys i’r ardaloedd pellaf ac anoddaf eu cyrraedd. Mae hyn yn bryder eithriadol i’n trigolion yma yng Ngwynedd. Bydd hyn hefyd yn golygu bod gwasanaeth eithriadol o bwysig arall yn symud o ogledd orllewin Cymru i’r gogledd ddwyrain, a hynny ar draul ein cymunedau gwledig.   

 

Mae natur wledig a ffyrdd diarffordd yn gwneud achub bywydau yn ein hardaloedd yma yng Ngwynedd yn heriol, a bydd adleoli AAC yn fwy fyth o her.

 

Rhaid diogelu’r gwasanaeth amhrisiadwy yma.

 

Cynigiaf felly bod Cyngor Gwynedd yn galw ar Ambiwlans Awyr Cymru a’r cyrff perthnasol i gadw’r canolfannau yn Ninas Dinlle a’r Trallwng, ac adeiladu ar y gwasanaethau yn eu lleoliadau presennol.

 

Dogfennau ychwanegol:

14c

Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Elfed Wyn ab Elwyn

Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrtho o dan Adran 4.20 o’r Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Elfed Wyn ab Elwyn yn cynnig fel a ganlyn:- 

 

“Bod y Cyngor yn cefnogi nod Llywodraeth Cymru i ail agor rheilffyrdd Cymru, i greu rheilffordd drwy orllewin Cymru, ac yn galw arnynt am astudiaeth sgôp / dichonoldeb o’r linell rhwng Afon wen a Bangor.”

 

Dogfennau ychwanegol:

15.

YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL pdf eicon PDF 157 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth – llythyr gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Elfed Wyn ab Elwyn i gyfarfod 6 Hydref, 2022 o’r Cyngor ynglŷn â’r teitl Tywysog Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol: