Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Hybrid. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL.

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion o frys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 356 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 27.10.2022.

Dogfennau ychwanegol:

5.

DIWEDDARIAD BLYNYDDOLGAN Y BARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL (GWYNEDD A MÔN). pdf eicon PDF 515 KB

I roi trosolwg i Aelodau o weithgareddau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) Gwynedd a Môn, Ionawr 2023 am y cyfnod 2020-21, a'r datblygiadau ar gyfer 2022-23.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

6.

CRAFFU Y CYNLLUN LLESIANT DRAFFT pdf eicon PDF 267 KB

Rhoi cyfle i aelodau’r Pwyllgor graffu cynnwys y Cynllun Llesiant Drafft Gwynedd a Môn a chyflwyno unrhyw sylwadau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(i)         Derbyn yr adroddiad.

(ii)        Gofyn i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn sicrhau gwarchodaeth i’r Iaith Gymraeg yn y Cynllun Llesiant.

(iii)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r amcan llesiant ‘Rydym am weithio gyda’n gilydd i liniaru effaith tlodi ar lesiant ein cymunedau’ gan ei fod yn holl bwysig.

(iv)      Bod angen sicrhau bod ein plant a phobl ifanc yn cael bob tegwch.

 

7.

TORRI GWAIR A CHYNNAL TIROEDD. pdf eicon PDF 243 KB

I adolygu trefniadau cynnal ymylon ffordd Sirol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(i)         Derbyn yr adroddiad, gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth.

(ii)        Gofyn i’r Adran gyflwyno canlyniadau’r treialon a’r polisi torri gwair newydd i’r Pwyllgor pan yn amserol.

 

8.

AMLINELLIAD O RAGLEN WAITH ADOLYGU GWASANAETHAU GWASTRAFF AC AILGYLCHU pdf eicon PDF 305 KB

1.     I amlinellu’r materion sydd angen sylw yn y meysydd Gwastraff ac Ailgylchu.

2.     I gyflwyno rhaglen waith i adolygu materion sydd angen sylw ym meysydd Gwastraff ac Ailgylchu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad, gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth.

 

9.

BLAENRAGLEN PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 2022/23 pdf eicon PDF 397 KB

I fabwysiadu rhaglen waith diwygiedig

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r rhaglen waith diwygiedig ar gyfer 2022/23.

 

10.

CYFARFODYDD HERIO PERFFORMIAD. pdf eicon PDF 184 KB

I enwebu cynrychiolwyr i fynychu cyfarfodydd herio perfformiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad: