Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

DECISION

 

  • TO APPROVE THE APPLICATION to vary the licence in accordance with requirements of the Licensing Act 2003.
  • The inclusion of boxing and wrestling as a licensable activity to be removed from the application.
  • The provision of live and recorded music shall be for such music to be played indoors only.
  • No waste or recyclable materials, including bottles, shall be moved, removed from or placed in any outside area between 23:00 and 08:00 on the following day. [To replace the current condition under ‘Public Nuisance’]
  • All windows and doors (including bi-fold doors) shall be kept closed after 23:00 when Regulated Entertainment is taking place, except for the immediate access and egress of persons.
  • A phone number will be made available during the provision of Regulated Entertainment to those persons who have made a representation against the variation of the Premises License

 

Note:

Updated floor plan of outdoor licensing activity area to be submitted

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

CAIS AMRYWIO TRWYDDED EIDDO - PARC GWYLIAU BRYNTEG, LLANRUG, GWYNEDD, LL55 4RF pdf eicon PDF 374 KB

PARC GWYLIAU BRYNTEG, LLANRUG, GWYNEDD, LL55 4RF

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

CANIATAU y cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

·         Bod bocsio a reslo fel gweithgareddau trwyddedig i'w dileu o'r cais.

·         Bod cerddoriaeth fyw a cherddoriaeth wedi'i recordio i'w chwarae dan do yn unig.

·         Ni fydd unrhyw wastraff neu ddeunyddiau ailgylchadwy, gan gynnwys poteli, yn cael eu symud neu eu gosod mewn unrhyw ardal allanol rhwng 23:00 a 08:00 y diwrnod canlynol. [I ddisodli’r amod presennol o dan ‘Niwsans Cyhoeddus’]

·         Bydd yr holl ffenestri a drysau (gan gynnwys drysau deublyg) yn cael eu cadw ar gau ar ôl 23:00 pan fydd Adloniant Rheoledig yn digwydd, ac eithrio mynediad ac allanfa uniongyrchol pobl.

·         Bydd rhif ffôn ar gael yn ystod y ddarpariaeth Adloniant Rheoledig i'r bobl hynny sydd wedi cyflwyno sylwadau yn erbyn amrywio'r Drwydded Eiddo.

 

Nodyn:

Cynllun llawr wedi'i ddiweddaru o ardal gweithgareddau trwyddedu awyr agored i'w gyflwyno

 

5.

CAIS AMRYWIO TRWYDDED EIDDO NEW HORIZONS, PARC CARAFANAU SUNNYSANDS, TAL Y BONT, GWYNEDD pdf eicon PDF 420 KB

NEW HORIZONS, PARC CARAFANAU SUNNYSANDS, TAL Y BONT, GWYNEDD LL43 2LQ

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

CANIATAU y cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

Ymgorffori'r materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded.

 

Ymgorffori'r amodau a argymhellwyd gan yr Heddlu fel amodau i’r drwydded.