Rhaglen

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

COFNODION pdf eicon PDF 136 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr, 2019 fel rhai cywir  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

GOEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL

Derbyn unrhyw ohebiaeth, gyfathrebiadau neu fusnes arall a ddygir gerbron yn arbennig dan gyfarwyddyd y Cadeirydd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

7.

CWESTIYNAU

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.9 o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADOLYGIAD BLYNYDDOL - POLISI TAL BLYNYDDOL 2020/21 pdf eicon PDF 66 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol (ynghlwm).  

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYNLLUN CYNGOR GWYNEDD 2018-23 - ADOLYGIAD 2020/21 pdf eicon PDF 79 KB

Cyflwyno adroddiad Arweinydd y Cyngor (ynghlwm).  

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYLLIDEB 2020/21 pdf eicon PDF 219 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid (ynghlwm).  

Dogfennau ychwanegol:

11.

STRATEGAETH GYFALAF 2020/21 (YN CYNNWYS STRATEGAETHAU BUDDSODDI A BENTHYG) pdf eicon PDF 449 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid (ynghlwm).  

Dogfennau ychwanegol:

12.

DIWYGIO CYNLLUN HAWLIAU DIRPRWYEDIG SWYDDOGION pdf eicon PDF 95 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

13.

ADOLYGIAD O'R DOSBARTHIADAU PLEIDLEISIO A'R MANNAU PLEIDLEISIO pdf eicon PDF 61 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

14.

CALENDR PWYLLGORAU 2020/21 pdf eicon PDF 49 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd  (ynghlwm). 

Dogfennau ychwanegol:

15.

YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL

Dogfennau ychwanegol:

15a

Ymateb i Rybudd o Gynnig y Cynghorydd Owain Williams pdf eicon PDF 261 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth – llythyr gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o cynnig y Cynghorydd Owain Williams i gyfarfod 19 Rhagfyr, 2019 ynglŷn â’r Anthem Genedlaethol  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

15b

Ymateb i Rybudd o Gynnig y Cynghorydd Gruffydd Williams pdf eicon PDF 361 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth – llythyr gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o cynnig y Cynghorydd Gruffydd Williams i gyfarfod 19 Rhagfyr, 2019 ynglŷn â’r Tiriogaethau Palesteinaidd  (ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: