Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Rhith-gyfarfod (Ar hyn o bryd nid oes modd i’r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Annes Siôn  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

Penderfyniad:

Datganwyd parodrwydd y Cabinet  i ariannu ymyrraeth yn unol â’r adroddiad a chymorth ymarferol er mwyn cynnal darpariaeth y cartref gofal dros y cyfnod heriol  presennol er  gwrachod lles y preswylwyr.

 

Nodwyd fod y penderfyniad uchod yn ddarostyngedig i gyrraedd cytundeb priodol  gyda Chymdeithas Dai a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar amodau'r ymyrraeth a chyfraniadau.

Penderfynwyd dirprwyo’r hawl i’r Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant mewn ymgynghoriad a'r Pennaeth Cyllid a  Phennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol i gytuno telerau.

 

Bod y gwaith o baratoi achos busnes yn unol â phenderfyniad 18fed Chwefror 2020  yn parhau ac yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn galendr

 

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

COVID-19 : ADFER pdf eicon PDF 64 KB

Penderfyniad:

Penderfynwyd comisiynu’r Bwrdd Adfywio a’r Bwrdd Cefnogi Pobl i ystyried y canlynol -

¾  Y meysydd y dylid rhoi blaenoriaeth iddynt yn nhermau'r hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd yn y meysydd hynny y mae’r byrddau yn gyfrifol amdanynt, gan gadw golwg ar y cyfeiriad yr oedd y byrddau eisoes yn ei ystyried cyn i’r argyfwng godi;

¾  pa weithrediadau sydd angen eu cyflawni yn y meysydd hynny yn y tymor byr a’r tymor canolig ac i adrodd yn ôl i’r Cabinet gydag argymhellion,

¾  Yn unol â Chynllun Cydraddoldeb y Cyngor ein bod yn rhoi ystyriaeth i anghenion grwpiau nodedig wrth wneud penderfyniadau yn y maes adfer.

 

Comisiynu’r Grŵp Rheoli i ystyried pa faterion corfforaethol sydd angen ystyriaeth yn y tymor byr a’r tymor canolig wrth i ni symud ymlaen at y “normal newydd” ac i adrodd yn ôl i’r Cabinet os cyfyd yr angen am benderfyniad fel yn berthnasol.

 

6.

ARGYFWNG COVID-19 : SEFYLLFA'R ADRAN OEDOLION, IECHYD A LLESIANT pdf eicon PDF 117 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig

Penderfyniad:

I nodi a derbyn y wybodaeth yn yr adroddiad.