Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2021/ 22

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is gadeirydd ar gyfer 2021 / 22

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 214 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 25ain Mawrth 2021 fel rhai cywir

7.

SWYDDOGAETH Y PWYLLGOR PENSIYNAU YN CYMERADWYO DATGANIADAU CYFRIFON Y GRONFA A DERBYN YR ADRODDIAD PERTHNASOL GAN ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 169 KB

I ystyried yr adroddiad, sylwebu ar y cynnwys a mabwysiadu’r trefniadau newydd

8.

CYNLLUN ARCHWILIO CRONFA BENSIWN GWYNEDD 2021 pdf eicon PDF 95 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYFRIFON DRAFFT CRONFA BENSIWN GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 104 KB

Ystyried yr adroddiad, derbyn a nodi Datganiad o’r Cyfrifon drafft

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2020/21 pdf eicon PDF 354 KB

I ystyried yr adroddiad

11.

BUDDSODDI CYFRIFOL pdf eicon PDF 117 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

12.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 152 KB

I ystyried yr adroddiad

13.

DIWYGIADAU I'R DATGANIAD STRATEGAETH CYLLIDO pdf eicon PDF 203 KB

I ystyried yr adroddiad, cymeradwyo diwygiadau i’r Datganiad Strategaeth Cyllido yn dilyn newidiadau i Reoliadau CPLlL 2013 a’u diweddaru o Achos Llys Goodwin

 

 

Dogfennau ychwanegol: