Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2020 / 21

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is Gadeirydd ar gyfer 2020 / 21

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 261 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 6ed o Chwefror 2020 fel rhai cywir  

 

7.

DIWEDDARIAD BLYNYDDOL GAN Y BARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL (GWYNEDD A MÔN) pdf eicon PDF 409 KB

Aelod Cabinet: Cynghorydd Dafydd Meurig

 

I ystyried yr adroddiad

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2019/20 Y BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD AC YNYS MÔN pdf eicon PDF 340 KB

Aelod Cabinet: Cynghorydd Dyfrig Siencyn

 

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol: