Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru 01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Caderiydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2020/2021

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Elin Walker Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn am y cyfnod 2020/21

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y flwyddyn 2020/2021

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Cai Larsen yn Is-gadeirydd y Pwyllgor hwn am y cyfnod 2020/21

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 433 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 16 o Ionawr 2020 fel rhai cywir  

 

7.

TROSOLWG O EFFAITH COVID 19 AR WASANAETHAU A GWEITHGAREDDAU A GYNHELIR TRWY'R GYMRAEG pdf eicon PDF 472 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

-       Derbyn yr adroddiad gan ddatgan diolch i’r Swyddogion Iaith am eu holl waith dros y cyfnod

-       Ysgrifennu llythyr at y Comisiynydd Iaith yn datgan pryder nad oes modd i staff Cyngor Gwynedd gyfrannu trwy’r Gymraeg bob amser mewn cyfarfodydd rhithiol a drefnir gan sefydliadau allanol oherwydd nad ydynt yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyfarfodydd rhithiol.

-       Ysgrifennu llythyr at Gwmni Microsoft yn eu hannog i ddarparu cyfieithu ar y pryd i gyfrwng Teams

-       Derbyn diweddariad ar waith yr Is grŵp Cenedlaethol sydd yn trafod materion technoleg gwybodaeth yn y cyfarfod nesaf

 

8.

SAFONAU'R GYMRAEG A PHOLISI IAITH Y CYNGOR pdf eicon PDF 313 KB

I ystyried yr adroddiad

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad