Rhaglen

Lleoliad: Virtual Meeting - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 394 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2021 fel rhai cywir.

5.

ADRODDIAD ALLDRO A FFURFLEN FLYNYDDOL 2020-21 pdf eicon PDF 261 KB

Dafydd L Edwards a Sian Pugh i ddarparu sefyllfa alldro terfynol 2020/21 i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a chael cymeradwyaeth i'r Ffurflen Flynyddol Swyddogol ar gyfer 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD CHWARTER 4 AC ADRODDIAD BLYNYDDOL pdf eicon PDF 387 KB

Alwen Williams i gyflwyno adroddiad Chwarter 4 (Ion-Mawrth) y Cynllun Twf, Cofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru ac Adroddiad Blynyddol y Swyddfa Rheoli Portffolio ar gyfer 2020-21.

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Paragraph 14 of Schedule 12A of the Local Government act 1972 - Information relating to the financial or business affairs of any particular person (including the authority holding that information).

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol fod angen trafod gwybodaeth o’r fath l heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglyn a materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff a’r Cynghorau ac yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud a’r Gytundeb Twf i rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau

8.

ACHOS BUSNES AMLINELLOL PROSIECT MORLAIS