Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 259 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 16 Gorffennaf 2020 yn rhai cywir  

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif: C19/1028/03/LL - Wynnes Arms Hotel, Ffordd Manod, Manod, Blaenau Ffestiniog LL41 4AR pdf eicon PDF 357 KB

Cais ar gyfer addasu tŷ tafarn yn 5 fflat ynghyd â chodi estyniad cefn a llefydd parcio

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Linda Ann Wyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gohirio’r penderfyniad er mwyn derbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â materion draenio

5.2

Cais Rhif C20/0022/42/DT - Tan y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, LL53 6LN pdf eicon PDF 318 KB

Dymchwel storfa allanol bresennol, addasiadau i'r prif presennol ac estyniad rhanol unllawr, rhannol deulawr i'r ochr a'r cefn

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gwrthod y cais ar sail gorddatblygiad

 

5.3

Cais Rhif C20/0046/42/LL - Tir Ger Fynwent Gyhoeddus Nefyn, Nefyn, LL53 6EG pdf eicon PDF 329 KB

Cais ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i ffurfio rhan o estyniad i fynwent presennol ynghyd a gwaith i estynnu maes parcio presennol, creu llwybrau a chodi ffensiau/giataiau cysylltiedig

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Caniatáu y cais

 

1.          Rhaid cychwyn ar y datblygiad y cyfeirir ato yn y caniatâd hwn dim hwyrach na   PHUM mlynedd o ddyddiad y caniatâd.

2.          Cwblheir y datblygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynlluniau a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ar 06/05/20, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad cynllunio hwn.

3.          Bydd pob claddedigaeth yn y fynwent yn:  lleiafswm o 50 metr i ffwrdd o gyflenwad dŵr yfed tanddaearol; • o leiaf 30 metr o gwrs dŵr neu darddiad; • pellter o 10 metr o leiaf o ddraeniau tir; • Ni ddylai unrhyw gladdu fod mewn dŵr sy’n sefyll, a gwaelod y bedd fod yn uwch na'r tabl dŵr lleol.

4.          Ni chaniateir i ddŵr wyneb a / neu ddraeniad tir gysylltu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol a'r rhwydwaith carthffosiaeth gyhoeddus.

5.          Rhaid  cwblhau'r  lle  parcio  ceir  yn  gwbl  unol  fel  y dangoswyd ar y cynllun amgaeedig cyn cychwyn ar y defnydd a ganiateir yma.

 

5.4

Cais Rhif C19/1068/11/LL - Neuadd Ogwen, Y Coleg Normal, Ffordd Y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DB pdf eicon PDF 332 KB

Addasu cyn adeilad y Brifysgol i 6 uned breswyl  hunan-gynhaliol ynghyd a llecyn parcio ychwanegol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Huw Gruffydd Wyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gohirio er mwyn cael barn annibynnol gan y Prisiwr Dosbarth