Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL - 15 GORFFENNAF, 2020 pdf eicon PDF 235 KB

5.

CYFRIFON TERFYNOL Y CYD-BWYLLGOR AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2020 AC ARCHWILIAD PERTHNASOL pdf eicon PDF 310 KB

Ystyried adroddiad Pennaeth Cyllid, Cyngor Gwynedd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(a) Bod y Cyd-bwyllgor yn derbyn, nodi a chymeradwyo’r wybodaeth sy’n yr atodiadau i’r adroddiad, sef –

 

·         Adroddiad ‘ISA260’ gan Deloitte ar ran Archwiliwr Cyffredinol Cymru;

·         Datganiad o’r Cyfrifon 2019/20 (yn dilyn archwiliad), gyda’r addasiadau hwyr a nodwyd yn y cyfarfod ar gais yr archwilwyr allanol, yn dilyn rhyddhau’r Datganiad i aelodau’r Cyd-bwyllgor.

 

(b) Bod Cadeirydd y cyfarfod, ynghyd â Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd (fel Swyddog Cyllid Statudol GwE), yn arwyddo’n electronig y Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1 i adroddiad Archwiliwr Cyffredinol Cymru) wedi i’r Cyd-bwyllgor ystyried y wybodaeth yn yr atodiadau.

 

6.

CYLLIDEB - MONITRO CHWARTER 1 pdf eicon PDF 458 KB

Ystyried adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr GwE a Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.

 

7.

ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL - COSTAU TEITHIO GWE pdf eicon PDF 546 KB

Ystyried adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr GwE.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(a) Bod y Cyd-bwyllgor yn cadarnhau ei fod yn sicr bod GwE yn:-

 

·         Dilyn y newid polisi gan Gyngor Gwynedd ers mis Gorffennaf 2018;

·         Cefnogi’r gofyn i reolwr GwE adolygu hawliadau treuliau teithio.

 

(b) Gofyn i Reolwr Gyfarwyddwr GwE, mewn ymgynghoriad â Swyddog Monitro a Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd, adolygu’r trefniadau llywodraethu ac adrodd yn ôl i’r Cyd-bwyllgor.

 

8.

ASESIADAU RISG: SWYDDFEYDD, YMWELD AG YSGOLION A STAFF pdf eicon PDF 320 KB

Ystyried adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr GwE.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(a) Cymeradwyo cynnwys yr Asesiadau Risg.

(b) Rhoi awdurdod i Fwrdd Rheoli GwE gymeradwyo unrhyw newidiadau i’r Asesiadau Risg i ymateb i sefyllfa Cofid-19, gan gydymffurfio â’r Rheoliadau Coronafirws, canllawiau Llywodraeth Cymru a deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, yn cynnwys rheoli dychwelyd i’r swyddfeydd, ysgolion a hyfforddiant wyneb yn wyneb, mewn ffordd ddiogel.

 

9.

CANLYNIADAU 2020 - ADOLYGIAD ANNIBYNNOL Y GWEINIDOG ADDYSG pdf eicon PDF 300 KB

Ystyried adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr GwE.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(a) Nodi cynnwys y papur a sicrhau mewnbwn i’r adolygiad annibynnol.

(b) Bod y Cadeirydd yn anfon llythyr ar fyrder at Cymwysterau Cymru, CBAC, y Gweinidog Addysg a Phrif Weinidog Cymru yn amlygu pryderon y Cyd-bwyllgor ynglŷn â thymor arholiadau 2021, ac yn datgan y dylid gwneud penderfyniad nawr i ddefnyddio graddau asesu canolfannau ar gyfer tymor 2021, yn hytrach nag oedi ymhellach.

 

10.

RHAGLEN WAITH GWE A BLAENORIAETHAU'R GWASANAETH pdf eicon PDF 278 KB

Ystyried adroddiad Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo cynnwys yr adroddiad, rhaglen waith GwE a’r blaenoriaethau drafft a fydd yn cael eu hadolygu’n barhaus i ymateb i sefyllfa Covid-19 a chanllawiau a rheoliadau’r llywodraeth.

 

11.

DYSGU PROFFESIYNOL - CYNNIG GWE I YSGOLION TYMOR YR HAF 2020 pdf eicon PDF 304 KB

Ystyried adroddiad Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo cynnwys yr adroddiad a’r Cynnig Dysgu Proffesiynol GwE mewn ymateb i Covid-19.

 

12.

RHAGLEN DYSGU CARLAM pdf eicon PDF 610 KB

Ystyried adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr GwE.

Penderfyniad:

Nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad a chefnogi’r dull a’r model rhanbarthol mewn perthynas â’r Rhaglen Dysgu Carlam ar gyfer Gogledd Cymru.

 

13.

ADOLYGIAD THEMATIG ESTYN pdf eicon PDF 261 KB

Ystyried adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr GwE.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi cynnwys yr adroddiad.