Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

13/07/2021 - SCRUTINY DRAFT WORK PROGRAMME 2021/22 ref: 1997    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/07/2021

Effective from: 13/07/2021

Penderfyniad:

Derbyn yr rhaglen waith ddrafft.

 


13/07/2021 - SALT BINS ref: 1994    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/07/2021

Effective from: 13/07/2021

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd

b)    Bod adroddiad pellach yn dod gerbron y pwyllgor i’w diweddaru ar y sefyllfa.

 


13/07/2021 - PUBLIC SERVICES BOARD ANNUAL REPORT ref: 1996    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/07/2021

Effective from: 13/07/2021

Penderfyniad:

Derbyn y rhaglen waith.

 


13/07/2021 - TRANSPORT - SOCIAL VALUE ref: 1995    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 19/07/2021

Effective from: 13/07/2021

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 


13/07/2021 - ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 1993    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/07/2021

Effective from: 13/07/2021

Penderfyniad:

Etholwyd Y Cynghorydd Glyn Daniels yn Is-Gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y cyfnod 2021/22.

 


13/07/2021 - ETHOL CADEIRYDD ref: 1992    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 13/07/2021

Effective from: 13/07/2021

Penderfyniad:

Etholwyd Y Cynghorydd Berwyn P Jones yn Gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y cyfnod 2021/22.

 


12/07/2021 - Application No C21/0368/42/DT Tyn y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LN ref: 2006    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Gwrthod y cais yn groes i’r argymhelliad

 

 • Dyluniad a deunyddiau yr estyniad yn estronol
 • Effaith ar yr AHNE a Statws Awyr Dywyll

 


12/07/2021 - Application No C21/0111/45/LL Land By Cae Llan, Denio, Penrallt, Pwllheli, LL53 5UA ref: 2005    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i gwblhau Cytundeb Adran 106 i sicrhau cyfraniad ariannol tuag at fannau chwarae ac i sicrhau darpariaeth o 4 tŷ fforddiadwy. Hefyd, dylid gweithredu amodau sy'n ymwneud â'r hyn a ganlyn:

 

1.         Amserlenni

2.         Yn unol â'r cynlluniau a gymeradwywyd.

3.         Cyfyngiad datblygiadau a ganiateir ar y tai fforddiadwy.

4.         Deunyddiau.

5.         Dŵr Cymru / SUDS

6.         Amseroedd adeiladu.

7.         Lefel llawr gorffenedig.

8.         Sgriniau preifatrwydd i'r balconïau ar blotiau 5 a 10

9.         Amodau mynediad priffyrdd

10.       Tirlunio.

11.       Gwarchod coed.

12.       Ymchwiliad archeolegol.

13.       Mesurau lliniaru'r iaith Gymraeg - hysbysebu'r safle, enwau'r stad a'r tai.

 

Er gwybodaeth:  SUDS

 


12/07/2021 - Application No C21/0332/42/DA Terfyn Lôn Terfyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BA ref: 2004    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Caniatau gydag amodau

 

Diwygiad Ansylweddol :

 

Cwblheir y diwygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun rhif 03/DR19, a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ar 21 Mehefin 2021, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad hwn. Er gwaethaf y diwygiadau a ganiateir drwy hyn rhaid cwblhau gweddill y datblygiad mewn cydymffurfiad gyda'r manylion ac amodau a gynhwysir o fewn caniatâd cynllunio rhif C19/0982/42/LL.

 


12/07/2021 - Application No C20/0877/09/LL Maes Carafanau Pall Mall Ffordd Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU ref: 2003    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD

 

Gwrthod y cais

 

 1. Mae’r bwriad yn un sydd yn agored iawn i niwed ac sydd wedi ei leoli oddi fewn i barth llifogydd C1.  Nid yw’r bwriad yn rhan o strategaeth adfywio neu strategaeth gan yr awdurdod lleol nag ychwaith yn cyfrannu at amcanion cyflogaeth allweddol sy’n cael eu cefnogi gan yr awdurdod lleol a phartneriaid allweddol eraill.  Nid yw’r bwriad ychwaith wedi ei leoli ar dir a ddatblygwyd o’r blaen ac mae’r Asesiad Canlyniadau Llifogydd a gyflwynwyd gyda’r cais wedi  methu dangos fod risgiau a chanlyniadau llifogydd yn gallu cael ei reoli i lefel derbyniol.  Nid yw’r bwriad felly yn cwrdd gyda’r gofynion cyfiawnhad a geir ym mharagraff 6.2 o Nodyn Cyngor Technegol Cymru : Datblygiad a Pherygl o Lifogydd ac yn sgil hynny mae hefyd yn groes i ofynion Polisi PS 6 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.

 

 1. Nid yw’r cynnydd yn y niferoedd arfaethedig o garafanau gwyliau sefydlog yn fach, nac yn gydnaws a graddfa’r gwelliannau a fwriedir i’r safle ac mae uwchlaw’r cynnydd o 10% argymhellir i’r niferoedd gwreiddiol ar y safle, felly yn groes i egwyddorion pwynt 4 o bolisi TWR 3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid.

 

 1. Ni roddwyd ystyriaeth ddigonol i faterion tirweddu fel rhan o’r cynnig.  Yn sgil hyn ni ystyrir y byddai’r bwriad yn ychwanegu at gynnal neu wella’r tirwedd a bod y bwriad yn groes i ofynion Polisi PCYFF 4 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.

 


12/07/2021 - Application No C21/0483/33/LL Plas Yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL ref: 2002    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu gydag amodau

 

1.         Cychwyn o fewn 5 mlynedd.

2.         Unol a’r cynlluniau

3.         Gorffeniad lliw llwyd i gydweddu siediau presennol 

4.         Amod defnydd amaethyddol

 

Nodyn: Draenio Cynaliadwy (SUDS)

 


12/07/2021 - Application No C20/0102/33/LL Plas Yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL ref: 2001    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

Gohirio ar gais yr ymgeisydd.

 • nodi gohiriad hyd Medi 2021

 


12/07/2021 - Application No C21/0376/34/LL Plot Of Land, Road From Capel Ebenezer Passing Bryn Eisteddfod And Gilfach To The Junction South Of Penarth, Clynnog Fawr, Clynnog, LL54 5BT ref: 2000    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio

 • Angen ail-hysbysebu’r cais  gyda’r cyfeiriad cywir – ail ymgynghori ac ail osod rhybudd safle.

 


12/07/2021 - Application No C20/1093/24/LL Land By Talardd, Dinas, Caernarfon, LL54 7YN ref: 1999    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio er mwyn:

 • Asesu datganiad rheoli cynefinoedd
 • Ail asesu’r asesiad yn dilyn cadarnhad bod yr holl dai yn dai fforddiadwy
 • Ail ystyried y datganiad iaiith a sut mae’r newid yn effeithio materion ieithyddol
 • Cynnwys y sylwadau hwyr yn yr asesiad

 


12/07/2021 - Cais Rhif C21/0430/22/LL Tir gerllaw Oxton Villa Ffordd Haearn Bach, Penygroes, LL54 6NY ref: 1998    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/07/2021

Effective from: 12/07/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio y penderfyniad er mwyn cynnal trafodaethau pellach gyda'r ymgeisydd i ganfod

 • Beth yw’r ‘angen’ presennol?
 • A yw wedi ystyried rhoi tŷ arall fforddiadwy ar y safle i gael mwy o werth allan o’r plot?
 • A yw’n fodlon ystyried cytundeb 106 tŷ fforddiadwy angen lleol ar yr eiddo?