Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 12 MAWRTH 2024 pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CWYNION A GWELLA GWASANAETH 2023/24 pdf eicon PDF 365 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Trenholme

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd yr adroddiad a chynnigwyd sylwadau ac awgrymiadau perthnasol am berfformiad y Cyngor o ran ymdrin â chwynion yn briodol ac yn amserol.

 

7.

CYFRIFON TERFYNOL 2023/24 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 743 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Paul Rowlinson

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ac ystyriwyd y sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r Cyngor am 2023/24:

 

 

Colofn A

Colofn B   Colofn C

Colofn Ch

 

Gor /

(Tan)

Wariant Gros

2023/24

Addasiadau a Argymhellir

Gor/ (Tan) Wariant

Addasedig

2023/24

 

£ '000 

£'000

£'000

£ '000 

 

Oedolion, Iechyd a Llesiant

3,906

(3,806)

0

100

Plant a Theuluoedd

2,611

(2,511)

0

100

Addysg

0

0

0

0

Economi a Chymuned

308

0

(308)

0

Priffyrdd, Peirianneg ac YGC

687

(587)

0

100

Amgylchedd

1,237

(1,137)

0

100

Tai ac Eiddo

255

(155)

0

100

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol

(11)

0

0

(11)

Cefnogaeth Gorfforaethol

(10)

0

0

(10)

Cyllid 

(7)

0

0

(7)

 

 

Nodwyd bod gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Adran Plant a Theuluoedd, Adran Priffyrdd, Peirianneg ac YGC, Adran Amgylchedd a’r Adran Tai ac Eiddo eleni (Gweler colofn A yn y tabl uchod). Cymeradwyo’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u hegluro yn Atodiad 2):

 

Yr adrannau sydd yn gorwario i dderbyn cymorth ariannol un tro gan gyfyngu lefel y gorwariant sydd i’w gario ymlaen gan yr Adran i £100k (Gweler colofn B yn y tabl uchod).

 

Cadarnhawyd darparu cymorth ariannol o £308k uwchlaw’r taliad cytundebol i Gwmni Byw’n Iach (Gweler colofn C yn y tabl uchod).

 

Ar gyllidebau Corfforaethol:

-      Defnyddio’r balans o £4,402k sydd ar ôl yn y Gronfa Covid i gynorthwyo’r adrannau sydd wedi gorwario yn 2023/24.

-      Defnyddio (£2,091k) o’r tanwariant ar gyllidebau Corfforaethol i gynorthwyo’r adrannau sydd wedi gorwario yn 2023/24.

-      Gweddill y tanwariant (£495k) ar gyllidebau Corfforaethol i’w drosglwyddo i’r Gronfa Cynorthwyo’r Strategaeth Ariannol.

 

Cymeradwywyd symiau i’w cario ymlaen (y golofn ‘Gor/(Tan) Wariant Addasedig’ yn colofn CH uchod ac yn Atodiad 1.

 

Cymeradwywyd trosglwyddiadau ariannol o gronfeydd penodol fel yr amlinellir yn Atodiad 3 yn dilyn adolygiad o’r cronfeydd:

-      Cynaeafu (£1,703k) o gronfeydd a’i ddefnyddio yn ei gyfanrwydd i gynorthwyo’r adrannau sydd wedi gorwario yn 2023/24.

-      Defnyddio £2,975k i gyllido bidiau un tro 2024/25 yn dilyn dad ymrwymo £1,113k o’r Gronfa Trawsffurfio a throsglwyddo £1,862k o’r Gronfa Cynorthwyo’r Strategaeth Ariannol.

 

8.

RHAGLEN GYFALAF 2023/24 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN (SEFYLLFA 31 MAWRTH 2024) pdf eicon PDF 962 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Paul Rowlinson

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2024) o’r rhaglen gyfalaf.

 

Cymeradwywyd ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 3.2.3 o’r adroddiad, sef:

-      Cynnydd o £2,189,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau

-      Cynnydd o £132,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf

-      Cynnydd o £645,00 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw

-      Cynnydd o £87,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill

 

9.

CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG pdf eicon PDF 238 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Paul Rowlinson

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Cynllun Ariannol Tymor Canolig y Cyngor ar gyfer y cyfnod 2025-26 – 2027/28.

 

Comisiynu’r Prif Weithredwr i sefydlu ac arwain ar ystod o fesurau a phecynnau gwaith, fel amlinellir yn rhan 4.6 o’r adroddiad, i ragbaratoi ar gyfer cyfarch y bwlch sylweddol yn ein cyllideb dros y tair mlynedd nesaf.

 

10.

TROSGLWYDDIAD ARIANNOL AR GYFER CYNLLUN CARTREFI GRŴP BYCHAN pdf eicon PDF 134 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Elin Walker Jones

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD

 

Awdurdodwyd trosglwyddiad ariannol parhaol o £454,580 o gyllideb lleoliadau preswyl allsirol ar gyfer cyllido darpariaeth mewnol fel rhan o ddatblygu cynllun Cartrefi Grŵp Bychain.

 

11.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS TAI AC EIDDO pdf eicon PDF 14 MB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Craig ab Iago

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad.

 

12.

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET pdf eicon PDF 127 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadwyd Blaenraglen waith y Cabinet ar gyfer cyfarfodydd a gynhelir rhwng 14 Mai 2024 a 5 Tachwedd 2024.

 

13.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD pdf eicon PDF 129 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 – Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny).

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth o’r fath heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r Cyngor. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau. Am y rhesymau yma rwy’n fodlon fod y mater yn gaeedig er y budd cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

14.

HUNANIAITH: MENTER IAITH GWYNEDD

(Dogfennaeth i Aelodau Cabinet yn unig)

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Trenholme

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd bod Menter Iaith Gwynedd Cyf yn cyflwyno cais grant Hybu a Hyrwyddo’r Gymraeg ar gyfer 2025/26, yn hytrach na Chyngor Gwynedd a throsglwyddo staff presennol i weithio i Fenter Iaith Gwynedd ar 1 Ebrill 2025.

 

Dirprwywyd yr hawl i’r Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Pennaeth Cyllid i gytuno ar amodau a chwblhau cytundeb gyda Menter Iaith Gwynedd Cyf yn unol â’r adroddiad ac yn darparu’r indemniadau a nodwyd ym mharagraff 3.4.6 o’r adroddiad ar gyfer costau staff.

 

Darparwyd grant o £61,000 i Fenter Iaith Gwynedd ar gyfer gwireddu rhai elfennau o strategaeth iaith Cyngor Gwynedd a chyfrannu tuag at gostau staff 2025-2026.

 

Cytunwyd i ddarparu gwarant ar gyfer Cytundeb Mynediad i Gronfa Bensiwn Gwynedd ar gyfer Menter Iaith Gwynedd.