Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Louise Hughes, Elin Hywel, Huw Wyn Jones a Cai Larsen

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Datganodd yr aelod canlynol ei  bod yn aelod lleol mewn perthynas â’r eitem a nodir:

 

·         Y Cynghorydd Kim Jones (nad oedd yn Aelod i’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 4.3 (C22/0239/15/LL) ar y rhaglen

 

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

5.

Cais Rhif C22/0874/16/LL Plot C5, Parc Bryn Cegin, Llandygai, Bangor, LL57 4LD pdf eicon PDF 333 KB

Codi adeilad i'w ddefnyddio fel masnachwr adeiladu (defnydd sui generis) a strwythurau iard cysylltiedig, mannau llwytho, maes parcio, cynigion tirlunio ynghyd â gwaith cysylltiedig.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dafydd Meurig

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau cynllunio perthnasol yn ymwneud gyda:

 

            1. Amser

            2. Cydymffurfio gyda’r cynlluniau

            3. Rhaid gweithredu yn unol ag argymhellion yr adroddiad ecolegol

            4. Amodau Tirlunio

            5. Oriau Agor

            6. Sicrhau arwyddion Cymraeg / Dwyieithog

 

            Nodiadau

 

1.    Dŵr Cymru

2.    Uned Draenio Tir

 

Cofnod:

Codi adeilad i'w ddefnyddio fel masnachwr adeiladu (defnydd sui generis) a strwythurau iard gysylltiedig, mannau llwytho, maes parcio, cynigion tirlunio ynghyd â gwaith cysylltiedig

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

 

a)    Amlygodd y Rheolwr Cynllunio mai cais llawn ydoedd ar gyfer codi adeilad i’w ddefnyddio gan fasnachwr adeiladu (defnydd unigryw) ar Safle Busnes Strategol Rhanbarthol Bryn Cegin sydd  oddeutu 1km i’r de o ffin ddatblygu Canolfan Is Ranbarthol Bangor fel y’i diffinnir gan Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl) .

 

Bydd llawr gwaelod yr adeilad yn cynnwys man gwerthu, cownter masnach, swyddfa, toiledau, ystafell staff/ffreutur a warws gyda mynediad i gwsmeriaid trwy fynedfa dan do.

 

Cyflwynwyd y cais i bwyllgor oherwydd ei arwynebedd llawr, fe’i ddiffinir fel datblygiad mawr.

 

Adroddwyd bod defnydd fel ‘masnachwr adeiladau’ yn ddefnydd unigryw ac nad oedd yn  disgyn o dan unrhyw ddosbarth defnydd penodol ac felly nid oedd y cais yn gwbl unol â pholisi CYF1. Ystyriwyd polisi CYF5 sy’n caniatáu i dir sydd wedi cael ei warchod i ddefnyddiau B1, B2 a B8 mewn achosion arbennig cael ei rhyddhau i ddefnyddiau amgen. Er bod ‘masnachwr adeiladu’ yn ddefnydd unigryw, mae hefyd yn ddefnydd priodol y disgwylir i’w weld ar stad busnes / diwydiannol. Ategwyd bod y safle yn wag gyda digon o gyfleoedd ar gyfer busnesau B1, B2 a B8 eraill i ddatblygu ar y safle.

 

Ystyriwyd, oherwydd pwysigrwydd y cynllun ar gyfer sicrhau datblygiad busnes cychwynnol ar safle o strategol bwys sydd wedi bod yn wag ers blynyddoedd maith, bod cyfiawnhad eithriadol dros ganiatáu’r datblygiad arfaethedig ar safle cyflogaeth ddynodedig yn unol â Pholisi PS13, CYF1 a CYF5 y CDLl

 

Yng nghyd-destun mwynderau cyffredinol a phreswyl, cydnabuwyd pryderon a gyflwynwyd gan Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ynghylch ymyrraeth sŵn a all ddeillio o’r safle gan achosi niwsans cyhoeddus i’r trigolion. Mewn ymateb, derbyniwyd eglurhad pellach gan yr ymgeisydd o natur defnydd y safle. Ategwyd, bod rhaid cydnabod bod y safle yn un diwydiannol dynodedig ac y gall y lleoliad fod yn un ar gyfer defnydd diwydiannol llawer mwy dwys a swnllyd. O gadw at yr oriau agor ac wrth ystyried y sŵn cefndirol o natur brysur y ffyrdd gerllaw ac agosatrwydd stad ddiwydiannol bresennol Llandygai, ni ystyriwyd y bydd y bwriad yn debygol o greu effaith niweidiol ychwanegol arwyddocaol. (Nodwyd bod rheoliadau y tu allan i'r maes cynllunio ar gyfer rheoli sŵn sy'n achosi niwsans cyson i drigolion lleol).

 

Yng nghyd-destun materion trafnidiaeth, ac yn sgil derbyn cynllun safle diwygiedig, nid oedd gan yr Uned Trafnidiaeth unrhyw wrthwynebiad i’r cynllun ac y byddai’r datblygiad yn defnyddio rhwydwaith ffyrdd a ddyluniwyd ar gyfer y stad ddiwydiannol i ymdopi gyda lefelau trafnidiaeth.

 

Yng nghyd-destun materion ieithyddol, ystyriwyd, oherwydd byddai'r datblygiad yn cynnig y cyfle i gadw swyddi presennol a chreu swyddi newydd addas ar gyfer pobl leol, gan gynnig y cyfle iddynt aros yn eu cymuned, y gall y datblygiad fod yn gadarnhaol i sefyllfa’r iaith yn lleol – y cais felly yn gyson gydag  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Cais Rhif C22/0745/14/LL Garej Lleiod Ffordd Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2DF pdf eicon PDF 548 KB

Ailddatblygu safle garej presennol er mwyn adeiladu adeilad preswyl 4 llawr sy'n cynnwys 21 o fflatiau ar gyfer unigolion dros 55 oed (7x 2 person 1 ystafell wely, 14 x 3 person 2 ystafell wely) ynghyd â lolfa gymunedol, storfa Bygi/Beics, ystafell peiriannau, storfa biniau,  llecynnau parcio ar gyfer 14 car a thirlunio

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Dawn Lynne Jones a’r Cynghorydd Dewi Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig ar dderbyn cadarnhad am fanylder ffenestri ystafelloedd byw Uned 10 & Uned 17 sy’n hwynebu Bryn Cadnant a derbyn manylion y pwll cadw dŵr (swale) a'r cynllun draenio tir o fewn y llinell goch ynghyd â derbyn tystysgrifau perchnogaeth tir cywir ac yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 

1.    5 mlynedd.

2.    Yn unol â’r cynlluniau/manylion a gyflwynwyd gyda’r cais.

3.    Cydymffurfio a’r cynllun parcio.

4.   Cydymffurfio a’r cynllun tirweddu ynghyd a gwaith cynnal a chadw i’r dyfodol.

5.   Amod CNC sy’n ymwneud a chyflwyno cynllun dwr wyneb ar gyfer y datblygiad. Amod CNC sy’n ymwneud a Halogiad Tir.

6.   Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r unedau fforddiadwy e.e. cymysgedd, daliadaeth, meini prawf meddiannaeth, amserlen a threfniadau i sicrhau bydd yr unedau yn fforddiadwy yn bresennol ac am byth.

7.   Cydymffurfiaeth gydag argymhellion yr Adroddiad Arolwg Ystlumod a’r Asesiad Rhagarweiniol Ecolegol.

8.   Cydymffurfiaeth gydag argymhellion yr Adroddiad Geo-amgylcheddol Rhan I a II.

9.   Cytuno manylion enw Cymraeg ar gyfer y datblygiad cyn i’r unedau preswyl cael eu meddiannu at unrhyw ddiben ynghyd ac arwyddion sy'n hysbysu ac yn hyrwyddo'r datblygiad.

 

 

 

 

10.   Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00-18:00 Llun i Wener; 08:00-13:00 Sadwrn a dim o gwbl ar y Sul a Gŵyl y Banc.

11.   Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu i gynnwys mesurau lleihau sŵn, llwch a dirgryniad i’w gytuno gyda’r ACLL.

12.   Sicrhau bod ffenestri y llawr cyntaf ac ail lawr sy’n gwasanaethu’r ystafelloedd byw Uned 10 & Uned 17 ac sy’n hwynebu Bryn Cadnant o wydr afloyw yn barhaol.

13.   Cyfyngu’r defnydd i ddarpar ddeiliaid 55+ oed.

 

Nodyn: Angen cyflwyno cais system ddraenio gynaliadwy i’w gytuno gyda’r Cyngor.

 

Cofnod:

Ailddatblygu safle garej presennol er mwyn adeiladu adeilad preswyl 4 llawr sy'n cynnwys 21 o fflatiau ar gyfer unigolion dros 55 oed (7x 2 person 1 ystafell wely, 14 x 3 person 2 ystafell wely) ynghyd â lolfa gymunedol, storfa Bygi/Beics, ystafell peiriannau, storfa biniau,  llecynnau parcio ar gyfer 14 car a thirlunio

           

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

 

a)    Amlygodd y Swyddog Rheolaeth Datblygu mai cais llawn ydoedd ar gyfer dymchwel yr adeiladau presennol a chodi adeilad newydd yn ei le a fyddai’n darparu 21 o fflatiau preswyl i bobl dros 55 oed ynghyd a gwaith cysylltiedig. Roedd elfennau’r cais yn cynnwys

·         Darparu 21 fflat sy’n cynnwys 7 fflat un llofft a 14 fflat dwy lofft a chynigir pob fflat fel uned fforddiadwy.

·         Darparu 16 llecyn parcio

·         Defnyddio’r fynedfa bresennol oddi ar Ffordd Llanberis fel y trefniant presennol.

·         Codi adeilad yn cynnwys 4 llawr, darn 3 llawr ar yr edrychiad de ddwyrain a darn 2 lawr yn wynebu’r gogledd orllewin.

·         Tirlunio meddal a thirlunio caled

·         Llecynnau amwynder cymunedol o amgylch yr adeilad gan fod yr adeilad ei hun wedi ei leoli mwy neu lai yng nghanol y safle.

 

Eglurwyd bod y safle wedi ei leoli oddi fewn i ffin datblygu Caernarfon fel y’i cynhwysir yn y CDLl, ond nid yw wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol. Saif yn gyfochrog a Ffordd Llanberis i’r dwyrain o ganol Tref Caernarfon gyda mynediad iddo oddi ar Ffordd Llanberis. Nodwyd bod y safle yn bresennol yn gweithredu fel canolfan gwasanaethu ceir (MOT) gyda blaengwrt sy’n gwerthu cerbydau. Fe arferai fod yn orsaf betrol. 

 

O ran egwyddor y bwriad, nodwyd bod yr egwyddor o godi tai ar y safle wedi ei selio ym Mholisi PCYFF1, TAI1, TAI15, PS5 a PS17 o’r CDLL. Dywed Polisi PCYFF1 caniateir cynigion tu mewn i ffiniau datblygu yn unol â pholisïau a chynigion eraill y CDLL, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill.

 

Adroddwyd mai lefel cyflenwad dangosol o dai i Gaernarfon dros gyfnod y CDLl yw 415 gyda lwfans llithro o 10% - 194 ar safleoedd wedi eu dynodi a 221 ar safleoedd ar hap. Yn y cyfnod 2011-2021 mae cyfanswm o 238 uned wedi eu cwblhau yng Nghaernarfon (177 ar safleoedd wedi eu dynodi a 61 ar safleoedd ar hap). Yn Ebrill, 2022 roedd y banc tir ar hap (h.y. safleoedd gyda chaniatâd cynllunio presennol nad ydynt wedi eu dynodi ar gyfer tai) yn 57 i gyd ar safleoedd ar hap. Golyga hyn gapasiti ddigonol o fewn cyflenwad dangosol Caernarfon ar hyn o bryd.

 

Cyfeiriwyd at Bolisi PS5 yn datgan cefnogir datblygiadau ble gellid dangos eu bod yn gyson ag egwyddorion datblygu cynaliadwy gan gynnwys ailddefnyddio safleoedd a leolir mewn mannau priodol. Yn yr achos hwn, gellid ystyried fod safle’r cais yn safle a ddatblygwyd o’r blaen (tir llwyd) sy’n addas ar gyfer defnydd preswyl mewn ardal breswyl sefydledig.

 

Yng nghyd-destun materion tai fforddiadwy a chymysgedd tai amlygwyd bod Datganiad Tai Fforddiadwy ynghyd a Datganiad Cymysgedd Tai wedi ei gyflwyno gyda’r cais  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.

7.

Cais Rhif C22/0239/15/LL Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Oriel Eryri, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UR pdf eicon PDF 476 KB

Dymchwel rhan helaeth o'r Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru presennol(ar wahân i'r is-orsaf drydan presennol), newid defnydd y safle i ardal o laswelltir, allosod goleuadau a darparu gwefr bwyntiau ar gyfer cerbydau i'r maes parcio presennol ynghyd a thirlunio cysylltiedig.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Kim Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 

  1. 5 mlynedd.
  2. Yn unol â’r manylion diwygiedig a gyflwynwyd gyda’r cais.
  3. Cydymffurfio gydag argymhellion o fewn y dogfennau Adroddiad Ecolegol a Datganiad Coedyddiaeth diwygiedig.
  4. Cydymffurfio gydag argymhellion yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd diwygiedig.
  5. Amod ni fydd unrhyw dir yn codi uwchlaw lefelau presennol y ddaear.
  6. Cyflwyno Datganiad Dull Dymchwel i’w gytuno yn ysgrifenedig gan yr ACLL ac i gynnwys materion fel lefelau sŵn, oriau gweithio ynghyd a mesurau lliniaru perthnasol.
  7. Diogelu asedau Dwr Cymru drwy gyflwyno Datganiad Dull Asesiad Risg i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol
  8. Angen i’r ymgeisydd ymgymryd ag arolwg ffotograffeg o’r adeiladwaith presennol.
  9. Angen ymgymryd ag archwiliad desg i asesu’r risg llygredd dichonol ar y safle.

 

Nodyn: Bydd yn ofynnol derbyn Trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop (Trwydded EPS) ar gyfer y datblygiad hwn

Cofnod:

Dymchwel rhan helaeth o'r Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru presennol (ar wahân i'r is-orsaf drydan presennol), newid defnydd y safle i ardal o laswelltir, allosod goleuadau a darparu gwefr bwyntiau ar gyfer cerbydau i'r maes parcio presennol ynghyd a thirlunio cysylltiedig.

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

 

a)    Amlygodd y Rheolwr Cynllunio y gohiriwyd y cais hwn ym Mhwyllgor Mehefin, 2022 er mwyn galluogi’r ymgeisydd  i drafod dyfodol y safle a’r defnyddiau amgen a fyddai’n bosibl oddi fewn iddo gyda’r Aelod Lleol ynghyd a’r gymuned.

 

Yn dilyn trafodaethau helaeth, nid yw’r ymgeisydd bellach yn bwriadu symud ymlaen gyda’r cynllun gwreiddiol o greu maes parcio newydd ond, yn hytrach newid defnydd y safle i ardal o laswelltir; creu rhodfa o’r maes parcio presennol er mwyn gwasanaethu’r is-orsaf drydan; allosod goleuadau a darparu gwefr bwyntiau ar gyfer cerbydau i'r maes parcio presennol ynghyd a thirlunio cysylltiedig.

 

Byddai’r ardal o laswelltir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer defnydd a digwyddiadau cymunedol achlysurol ynghyd a gosod strwythurau dros dro.

 

Er mwyn cefnogi’r cais cyflwynwyd y dogfennau diwygiedig canlynol - Datganiad Dylunio a Mynediad; Strategaeth Draenio; Asesiad Risg Llifogydd; Datganiad Cynllunio Goleuo Allanol; Adroddiad Ecolegol a Datganiad Coedyddiaeth. Nodir yma nid yw’r Datganiad Trafnidiaeth wedi cael ei ddiwygio gan nad oes oblygiadau diogelwch ffyrdd i’r cynllun diwygiedig.

 

Adroddwyd bod y bwriad yn dderbyniol yn unol ag ail ran o Bolisi ISA 2 o’r CDLL (gyda’r polisi yn cael ei gefnogi gan y ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol: Newid Defnydd Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymunedol, Safleoedd Cyflogaeth ac Unedau Manwerthu, 2021) yn datgan bydd y Cyngor yn gwrthsefyll colled neu newid defnydd cyfleuster cymunedol presennol drwy gydymffurfio gydag o leiaf un o’r meini prawf perthnasol. Nid oedd gwrthwynebiadau i faterion gweledol, bioamrywiaeth na llifogydd wedi eu derbyn ac fe roddwyd ystyriaeth lawn i’r sylwadau a dderbyniwyd mewn ymateb i’r ddau gyfnod ymgynghori ac i ymatebion a dderbyniwyd gan yr ymgynghorwyr statudol. 

 

Ni ystyriwyd fod y bwriad diwygiedig yn groes i bolisïau lleol na chenedlaethol - yn dderbyniol yn ddarostyngedig ar gynnwys amodau priodol.

 

b)    Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr Aelod Lleol y sylwadau canlynol:

·         Nad oedd yn gwrthwynebu’r bwriad

·         Yn croesawu’r newid i laswelltir  - modd cynnal digwyddiadau cymunedol

 

c)     Cynigiwyd  ac eiliwyd caniatáu y cais

 

PENDERFYNWYD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 

1.         5 mlynedd.

2.         Yn unol â’r manylion diwygiedig a gyflwynwyd gyda’r cais.

3.         Cydymffurfio gydag argymhellion o fewn y dogfennau Adroddiad Ecolegol a Datganiad Coedyddiaeth diwygiedig.

4.         Cydymffurfio gydag argymhellion yr Asesiad Canlyniadau Llifogydd diwygiedig.

5.         Amod ni fydd unrhyw dir yn codi uwchlaw lefelau presennol y ddaear.

6.         Cyflwyno Datganiad Dull Dymchwel i’w gytuno yn ysgrifenedig gan yr ACLL ac i gynnwys materion fel lefelau sŵn, oriau gweithio ynghyd a mesurau lliniaru perthnasol.

7.         Diogelu asedau Dwr Cymru drwy gyflwyno Datganiad Dull Asesiad Risg i’w gytuno’n ysgrifenedig gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol

8.         Angen i’r ymgeisydd ymgymryd ag arolwg ffotograffeg o’r adeiladwaith presennol.

9.         Angen ymgymryd ag archwiliad desg i  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 7.

8.

Cais Rhif C22/0744/14/LL Ysgol Syr Hugh Owen Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HW pdf eicon PDF 358 KB

Ffurfio cae chwaraeon 3G maint llawn gyda ffens 4.5 medr o uchder cysylltiedig, rhwystr acwstig 4 medr o uchder, llif oleuadau 6 x 15 medr o uchder, lloches timau, llawr caled a clawdd tirlunio gyda phlanhigion

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Ioan Thomas

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu – amodau

 

1.         Dechrau gwaith o fewn 5 mlynedd.

2.         Cyfyngu oriau agor i 21:00 awr.

3.         Tirlunio.

4.         Cytuno manylion lloches chwaraewyr.

5.         Manylion archeolegol.

6.         Unol a'r cynlluniau ynghyd a dogfennau technegol.

7.         Cytuno lleoliad y cynhwysydd storio.

 

Cofnod:

Ffurfio cae chwaraeon 3G maint llawn gyda ffens 4.5 medr o uchder cysylltiedig, rhwystr acwstig 4 medr o uchder, llif oleuadau 6 x 15 medr o uchder, lloches timau, llawr caled a chlawdd tirlunio gyda phlanhigion

 

a)    Amlygodd y Rheolwr Cynllunio mai cais llawn ydoedd i ddatblygu cae chwarae 3G maint llawn ar safle o fewn terfynau'r ysgol a ffin datblygu'r dref. Byddai lleoliad y cae 3G yn terfynu ar adeilad yr ysgol i’r de orllewin ac yn wynebu rhes o dai ar wahân ac ardal breswyl i’r gorllewin. Byddai ochr gogledd dwyreiniol y cae yn terfynu ar gae chwaraeon presennol a’r ochr dwyreiniol yn wynebu adeilad Canolfan Hamdden Arfon.

 

Adroddwyd bod cyfiawnhad a gwybodaeth ychwanegol wedi ei gyflwyno gyda’r cais oedd yn amlinellu cyfraniad sylweddol bydda’i bwriad yn ei wneud i ddatblygu cyfleusterau pêl droed yn gymunedol ac yn rhanbarthol.

 

Cyflwynwyd y cais i’r pwyllgor oherwydd bod maint y safle yn fwy na hanner hectar.

 

Tynnwyd sylw at sylwadau Uned Gwarchod y Cyhoedd oedd wedi datgan rhywfaint o bryder i’r bwriad ond nid oedd gwrthwynebiad i’r bwriad yn ddarostyngedig i amodau.  Bu i’r Gwasanaeth Cynllunio hefyd dderbyn gohebiaeth gan drigolion lleol yn gwrthwynebu y cais yn bennaf oherwydd effaith cynnydd mewn sŵn a gosod golau. Ymhellach i hyn, derbyniwyd datganiad gan yr ymgeisydd yn cynnig lleihau oriau agor i 21.00 awr yn hytrach na 22:00 awr yn ystod yr wythnos a byddai modd cynnwys amod priodol pe byddai’r cais yn cael ei ganiatáu. Er yn  cydnabod y sylwadau a dderbyniwyd, ni ystyriwyd y byddai’r bwriad yn cael effaith andwyol ar fwynderau preswyl a gydag amodau, yn cwrdd gydag anghenion polisi PCYFF 2.

 

Tynnwyd sylw at sylwadau a dderbyniwyd gan Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd ar y bwriad oedd yn nodi y byddai’r datblygiad angen gwaith aflonyddu’r tir ar dir sydd heb ei ddatblygu llawer ac mewn tirwedd ble mae potensial da am olion hanesyddol. Byddai unrhyw olion archeolegol yn gwella’r ddealltwriaeth ehangach o’r ardal yn arbennig mewn perthynas â meddiannaeth gynnar yr ardal a’i gyffiniau.  Roedd y Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn argymell gosod amod i wneud rhaglen o waith archeolegol ar gyfer y datblygiad yn ei gyfanrwydd ac o wneud hynny byddai’r bwriad yn dderbyniol o ran Polisi AT 4 CDLL.

 

O ystyried y materion cynllunio perthnasol, ystyriwyd fod y datblygiad arfaethedig yn cwrdd ag amcanion CDLl drwy gynnig datblygiad o ddyluniad safonol, cyfoes a phriodol i'w leoliad, a fydd yn cyfrannu’n sylweddol tuag at welliannau i gyfleusterau chwaraeon lleol. Cydnabuwyd y pryderon a dderbyniwyd, fodd bynnag, roedd tystiolaeth arbenigol yn amlygu na fydd yr effeithiau yn sylweddol andwyol ac roedd yr ymgeisydd wedi cyflwyno mesurau lliniaru fel rhan o’r cais.

 

b)    Cynigiwyd ac eiliwyd caniatáu y cais

 

c)    Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol gan Aelodau:

·         Bod angen cyfleusterau modern i blant yr  ardal

·         Bod angen cae maint llawn - yn gaffaeliaid i’r ysgol ac i’r ardal leol

·         Angen ystyried ‘effaith sylweddol’ y llif oleuadau

·         Angen sicrahu bod y ‘shock absorbers’ ar y ffens  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 8.