Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2024/25

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: ETHOL CARYS EDWARDS YN GADEIRYDD Y PWYLLGOR HWN AR GYFER 2024/25

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2024/25

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: ETHOL ELWYN RHYS PARRY YN DDIRPRWY GADEIRYDD Y PWYLLGOR HWN AR GYFER 2024-25

 

3.

YMDDIHEURIADAU

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

5.

MATERION BRYS

6.

COFNODION pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 2023/24 pdf eicon PDF 155 KB

I ystyried cynnwys yr adroddiad, cynnig sylwadau ac addasiadau, a chymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol. 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·       Derbyn a chymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol drafft ar gyfer 2023/24 gan argymell i’r Cyngor Llawn ei dderbyn yn derfynnol

 

8.

HUNANASESIAD O YMARFER DA Y PWYLLGOR pdf eicon PDF 348 KB

I dderbyn a chymeradwyo cynnwys yr hunan-asesiad o ymarfer da a chymeradwyo a chefnogi’r camau gweithredu.

 

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·       Derbyn yr adroddiad

·       Cymeradwyo cynnwys yr hunanasesiad

·       Cefnogi’r camau gweithredu

 

Nodyn;

Angen adnabod cyfleoedd i atgyfnerthu perthynas rheoleiddwyr allanol ac Archwilio Mewnol

 

9.

CYFRIFON TERFYNOL 2023/24 – ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 180 KB

I nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau a sylwebu fel bo angen.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·       Derbyn yr adroddiad

·       Nodi’r risgiau perthnasol

·       Cefnogi penderfyniadau’r Cabinet (14 Mai 2024) i gymeradwyo’r symiau i’w cario ’mlaen; i gymeradwyo’r holl argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol

 

Nodyn:

Darparu gwybodaeth am yr ysgolion hynny oedd efo diffyg ar ddiwedd y flwyddyn ariannol a’r symiau perthnasol.

 

10.

RHAGLEN GYFALAF 2022-23 – ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN (SEFYLLFA 31 MAWRTH 2024) pdf eicon PDF 174 KB

I dderbyn y wybodaeth, ac ystyried y risgiau yn ymwneud â’r rhaglen gyfalaf

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

                                       

·          Derbyn yr adroddiad

·          Nodi’r risgiau perthnasol

·          Cefnogi penderfyniadau’r Cabinet (14 Mai 2024) i gymeradwyo’r ariannu addasedig

 

11.

CYFRIFON TERFYNOL HARBYRAU GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2024 pdf eicon PDF 104 KB

Cyflwyno:

·         Adroddiad Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2022/23, a

·          Ffurflen Swyddogol Flynyddol o’r Cyfrifon, wedi’i ardystio, ond cyn Archwiliad

 

I dderbyn a chymeradwyo’r cyfrifon

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

Derbyn yr adroddiad

 

Cymeradwyo:

 

  • Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2023/24
  • Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2024, yn amodol ar archwiliad gan Archwilio Cymru
  • Cadeirydd i arwyddo’r ffurflen yn electroneg

 

 

 

12.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 418 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad hwn ar waith Archwilio Mewnol

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

  • Derbyn yr adroddiad
  • Cefnogi gweithrediadau sydd eisoes wedi eu cytuno gyda’r gwasanaethau perthnasol

 

13.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL 2023/2024 pdf eicon PDF 384 KB

I ystyried yr adroddiad

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

  • Derbyn yr adroddiad yn unol â gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus am y flwyddyn ariannol 2023/24

 

14.

CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG pdf eicon PDF 86 KB

I dderbyn yr wybodaeth, ystyried risgiau sy’n deillio o’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig, a chraffu’r penderfyniadau’r Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

·          Derbyn yr adroddiad

·          Nodi’r risgiau perthnasol sy’n deillio o’r Cynllun Arainnol Tymor Canolig

·          Cefnogi penderfyniadau’r Cabinet (14 Mai 2024)

 

15.

CYNLLUN RHEOLI ASEDAU 2024-2034 pdf eicon PDF 137 KB

I graffu’r wybodaeth cyn i’r Cabinet ystyried y Cynllun Rheoli Asedau yn ei gyfarfod ar Mehefin 11eg 2024

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

·          Derbyn yr adroddiad

·          Cymeradwyo priodoldeb y broses o sefydlu blaenoriaethau y Cynllun

·          Cefnogi’r argymhelliad i’r Cabinet (11 Mehefin 2024) i gymeradwyo’r Cynllun

 

16.

SIARTER ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 352 KB

I ystyried a chymeradwyo’r Siarter

Penderfyniad:

17.

STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL A'R CYNLLUN ARCHWILIO BLYNYDDOL 2024/25 pdf eicon PDF 336 KB

I ystyried cynnwys y Strategaeth Archwilio Mewnol a'r Cynllun Archwilio Mewnol 2024/2025, ei gymeradwyo, a chefnogi Archwilio Mewnol i gyflawni ei rôl.

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·       Derbyn yr adroddiad a chymeradwyo’r Strategaeth Archwilio Mewnol a’r Cynllun Archwilio Blynyddol

 

18.

ARCHWILIO CYMRU - Diweddariad Chwarter 4 pdf eicon PDF 95 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad

 

19.

ARCHWILIO CYMRU - Datblygu cynaliadwy? - gwneud y defnydd gorau o dir llwyd ac adeiladau gwag pdf eicon PDF 102 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·       Derbyn yr adroddiad, er gwybodaeth

·       Croesawu ymateb y Rheolwyr

 

20.

ARCHWILIO CYMRU - Gosod Amcanion Llesiant – Cyngor Gwynedd pdf eicon PDF 102 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

·       Derbyn yr adroddiad, er gwybodaeth

·       Croesawu ymateb y Rheolwyr

21.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 - ASESIAD PERFFORMIAD PANEL pdf eicon PDF 241 KB

I ystyried yr adroddiad a gyflwynir gan gynnig unrhyw sylwadau ac argymhellion gan ganolbwyntio yn benodol ar y meysydd posibl i’r Panel edrych arnynt.   

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·       Derbyn yr adroddiad a diweddariad ar y gwaith o gynnal Asesiad Perfformaid Panel o fewn y Cyngor

 

Nodyn:

 

I ystyried cynllunio’r gweithlu, cynllunio olyniaeth a dilyniant rheolaethol fel meysydd posib i’r Panel edrych arnynt

 

22.

DIWEDDARIAD CHWARTEROL RHEOLAETH TRYSORLYS pdf eicon PDF 138 KB

I dderbyn yr adroddiad er gwybodaeth

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad er gwybodaeth

 

23.

BLAENRAGLEN Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO HYD CHWEFROR 2025 pdf eicon PDF 111 KB

I ystyried y rhaglen a chynnig sylwadau

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn y blaen raglen ar gyfer 2024/25