Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd John Pughe yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth am y flwyddyn 2022/23.

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sydd yn faterion brys ym marn y Cadeirydd er mwyn eu hystyried.

5.

COFNODION pdf eicon PDF 294 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 17 Chwefror, 2022 yn cael eu harwyddo fel rhai cywir.

6.

RÔL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH pdf eicon PDF 331 KB

Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol i gyflwyno gwybodaeth am rôl y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth.

Penderfyniad:

Derbyn y wybodaeth am rôl y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth.

7.

ADOLYGU TREFNIADAU CROESAWU CYNGHORWYR pdf eicon PDF 365 KB

I dderbyn sylwadau’r aelodau ar y trefniadau croesawu yn dilyn Etholiad Mai 2022.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a chyflwyno sylwadau ar y trefniadau croesawu yn dilyn Etholiad Mai 2022.

8.

CYFARFODYDD AML-LEOLIAD pdf eicon PDF 322 KB

I roi diweddariad am ddatblygiadau ymarferol o ran cynnal cyfarfodydd hybrid.

Penderfyniad:

Derbyn y diweddariad am ddatblygiadau ymarferol o ran cynnal cyfarfodydd hybrid.