Rhaglen

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  01286 679780

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 369 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol

o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 4ydd o Dachwedd, 2021 fel rhai cywir.

 

5.

DIWEDDARIAD BLYNYDDOL Y BARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL pdf eicon PDF 390 KB

AELOD CABINET: Y CYNGHORYDD DAFYDD MEURIG

 

Rhoi trosolwg i Aelodau o weithgareddau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) Gwynedd a Môn yn ystod 2020-21, a'r datblygiadau ar gyfer 2021-22.

Dogfennau ychwanegol:

6.

GLENDID STRYD pdf eicon PDF 132 KB

AELOD CABINET: Y CYNGHORYDD CATRIN WAGER

 

I ystyried yr adroddiad.

7.

TORRI GWAIR A CHYNNAL TIROEDD pdf eicon PDF 123 KB

AELOD CABINET: Y CYNGHORYDD CATRIN WAGER

 

I ystyried yr adroddiad.

 

8.

BWRDD NEWID HINSAWDD

I enwebu aelod i gynrychioli’r Pwyllgor ar y Bwrdd Newid Hinsawdd.