Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 164 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfyd y Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2024 fel rhai cywir. 

5.

TREFNIADAU CYFLAWNI BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD AC YNYS MÔN pdf eicon PDF 311 KB

I adolygu trefniadau cyflawni’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a monitro cynnydd o ran gweithredu Cynllun Llesiant 2023-2028.

6.

LLAWLYFR CYNNAL PRIFFYRDD pdf eicon PDF 245 KB

I ddiweddaru’r Aelodau ar y Llawlyfr Cynnal Priffyrdd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

GWASANAETH EDRYCHIAD STRYD pdf eicon PDF 161 KB

I ddiweddaru Aelodau ar y Gwasanaeth Edrychiad Stryd.

8.

EITEMAU'R CYFARFOD NESAF pdf eicon PDF 95 KB

I gadarnhau’r eitemau i’r craffu yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 16 Mai 2024.