Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH / Zoom

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sydd yn fater brys ym marn y Caderiydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 341 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor han a gynhaliwyd ar y 29ain o Fedi, 2022 fel rhai cywir.  

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYFLWYNIAD GAN Y GWASANAETH AMBIWLANS

I dderbyn cyflwyniad gan Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac Estelle Hitchon, Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

GWASANAETH IEUENCTID pdf eicon PDF 357 KB

I ddiweddaru’r Pwyllgor ar ddatblygiadau’r Gwasanaeth Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad oedd yn darparu diweddariad ar ddatblygiadau’r Gwasanaeth Ieuenctid.

b)   Gofyn i’r Aelod Cabinet Addysg ystyried sylwadau’r Pwyllgor am bwysigrwydd y Gwasanaeth Ieuenctid gan sicrhau y bydd yn derbyn sylw haeddiannol o dan yr Adran Addysg wedi i’r Gwasanaeth drosglwyddo i’r Adran hon yn fuan.

7.

POLISI GOSOD TAI pdf eicon PDF 249 KB

Cyflwyno adroddiad interim i’r Pwyllgor ar gynnydd y Polisi Gosod Tai ers ei weithrediad ddwy flynedd yn ôl.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y cyfarfod.

b)    Bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno ar newidiadau arfaethedig i’r Polisi Gosod Tai yn y flwyddyn newydd er mwyn rhoi cyfle i’r aelodau roi mewnbwn.  

8.

BLAENRAGLEN PWYLLGOR CRAFFU GOFAL 2022/23 pdf eicon PDF 399 KB

I’r Pwyllgor flaenoriaethu eitemau ar gyfer y cyfarfodydd sydd i ddod a mabwysiadu rhaglen waith diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Addasu’r rhaglen waith er mwyn blaenoriaethu eitemau ar gyfer cyfarfod Chwefror o’r Pwyllgor Craffu Gofal a mabwysiadu rhaglen waith diwygiedig.