Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 449 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2022 fel rhai cywir.

5.

CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISGIAU CHWARTER 3 pdf eicon PDF 362 KB

Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau i gyflwyno’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2022-23 - ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR 2022 pdf eicon PDF 529 KB

Dewi A.Morgan (Swyddog Cyllid Statudol) a Sian Pugh (Cyfrifydd Grwp) i gyflwyno’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS AM NEWID EGNI A DIWEDDARIAD AR Y BROSES CYFNEWID PROSIECT pdf eicon PDF 418 KB

Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau a Henry Aron, Rheolwr y Rhaglen Ynni i gyflwyno’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

PROSIECT HWB HYDROGEN A DATGARBONEIDDIO TRAFNIDIAETH pdf eicon PDF 474 KB

Graham Williams, Rheolwr Prosiect a Henry Aron, Rheolwr Rhaglen Ynni Carbon Isel i gyflwyno’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYNLLUN SGILIAU A CHYFLOGAETH GOGLEDD CYMRU 2023-2025 pdf eicon PDF 520 KB

David Roberts, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru a Sian Lloyd Roberts, Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol i gyflwyno’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan fod gwybodaeth sydd wedi ei chynnwys yn yr adroddiad yn gyfrinachol fel y diffinnir yn adran 100(A)3 Deddf Llywodraeth Leol 1972 gan iddi gael ei darparu gan Adran o’r Llywodraeth ar delerau sy’n gwahardd ei datgelu’n gyhoeddus.

 

Mae’n rhaid gwahardd y cyhoedd o gyfarfodydd pryd bynnag y bo’n debygol, oherwydd natur y busnes sydd i’w drafod, neu natur y trafodion, y byddai gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei datgelu.

 

11.

CRONFA CYFLAWNI'R PORTFFOLIO 2023-24 - CEISIADAU I NEWID

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio a Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau i gyflwyno’r adroddiad.