Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 406 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynahliwyd ar 24 Mawrth, 2023 fel rhai cywir.

5.

SEFYLLFA ALLDRO REFENIW A CHYFALAF Y BWRDD UCHELGAIS AR GYFER 2022-23 pdf eicon PDF 531 KB

Dewi A.Morgan (Pennaeth Cyllid yr Awdurdod Lletya – Swyddog Cyllid Statudol) a Sian Pugh (Pennaeth Cyllid Cynorthwyol yr Awdurdod Lletya) i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

1.       Nodi a derbyn adroddiad alldro refeniw y Bwrdd Uchelgais ar gyfer 2022/23 (Atodiad 1 i’r adroddiad), cronfeydd y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 2) a'r Adolygiad Cyfalaf Diwedd Blwyddyn ar 31 Mawrth 2023 (Atodiad 3).

2.       Cymeradwyo i'r tanwariant refeniw o £148,000 ar gyfer 2022/23 gael ei drosglwyddo i gyllideb 2023/24, gyda £18,000 ohono yn cael ei ychwanegu at y pennawd Bwrdd Cyflawni Busnes a £130,000 gael ei ychwanegu at y pennawd Prosiectau.

 

6.

CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISGIAU CHWARTER 4 pdf eicon PDF 363 KB

Hedd Vaughan-Evans (Pennaeth Gweithrediadau) i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

1.       Bod y Bwrdd yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 a Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru.

2.       Bod y Bwrdd yn cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.

 

7.

CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - PROSES GYMERADWYO FBC WEDI'I MIREINIO pdf eicon PDF 551 KB

Hedd Vaughan-Evans (Pennaeth Gweithrediadau) i gyflwyno’r adroddiad.

Penderfyniad:

 

1.       Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r llwybr cymeradwyo wedi'i fireinio ar gyfer Achosion Busnes Llawn (FBC) fel yr amlinellir yn paragraff 4.10 yr adroddiad ble:

Ø  Na fu unrhyw newid yn sgôp y prosiect ers i'r Achos Busnes Amlinellol (OBC) gael ei gymeradwyo nac unrhyw gais dilynol am newid a gafodd ei gymeradwyo.

Ø  Nid yw targedau amcanion gwario (e.e. swyddi) wedi cael eu lleihau fwy na 10% ers i'r Achos Busnes Amlinellol (OBC) gael ei gymeradwyo nac unrhyw gais dilynol a gafodd ei gymeradwyo gan y Bwrdd.

Ø  Nid oes unrhyw ofynion ariannol ychwanegol ar Gynllun Twf Gogledd Cymru ers i'r Achos Busnes Amlinellol (OBC) gael ei gymeradwyo nac unrhyw gais dilynol am newid a gafodd ei gymeradwyo gan y Bwrdd.

Ø  Nid oes angen awdurdod dirprwyedig pellach gan y Bwrdd.

2.       Ym mhob achos arall y bydd y broses gymeradwyo FBC arferol yn berthnasol.

 

8.

ADNODDAU I'R SWYDDFA RHEOLI PORTFFOLIO pdf eicon PDF 353 KB

Alwen Williams (Cyfarwyddwr Portffolio) a Hedd Vaughan-Evans (Pennaeth Gweithrediadau) i gyflwyno’r adroddiad.

Penderfyniad:

 

Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r cynnydd yng swm y grant Cynllun Twf sydd ar gael i gefnogi'r Swyddfa Rheoli Portffolio o 1.5% i 2% gan leihau swm cyffredinol yr arian i gefnogi prosiectau newydd drwy'r broses prosiectau newydd o £1.2 miliwn ac ystyried cynnydd pellach petai unrhyw arian heb ei ddyrannu ar ddiwedd y broses i ddewis prosiectau newydd ar gyfer y Cynllun Twf.