Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ffion Elain Evans 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 280 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar 22ain o Fehefin 2023, fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

POLISI GOSOD TAI A RHESTR AROS TAI pdf eicon PDF 309 KB

I ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

a)     Derbyn a nodi’r adroddiad.

b)     Gofyn i’r swyddogion adrodd yn ôl i’r Pwyllgor maes o law ar unrhyw oblygiadau posibl i’r polisi yn dilyn asesu cynnwys Papur Gwyn Llywodraeth Cymru.

c)     Gofyn i’r swyddogion ystyried a oes lle i’r Pwyllgor gyfrannu at ymateb Cyngor Gwynedd i’r ymgynghoriad sy’n dilyn cyhoeddi’r Papur Gwyn.

 

6.

SEFYDLU SIOP UN STOP AR GYFER YMHOLIADAU TAI pdf eicon PDF 242 KB

I ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

a)     Derbyn a nodi’r adroddiad.

b)     Derbyn adroddiad cynnydd ymhen blwyddyn.

c)     Gofyn i’r Aelod Cabinet a swyddogion yr Adran Tai gysylltu gyda’r cymdeithasau tai i weld a oes modd iddynt ddod i gyfarfod o’r Pwyllgor Craffu a threfnu ffyrdd o hwyluso cyfathrebiad rhwng y cynghorwyr a’r cymdeithasau tai.

 

7.

LLETY CEFNOGOL CYFFREDINOL GAN GYNNWYS GWASANAETHAU ANABLEDDAU DYSGU, IECHYD MEDDWL A CHEFNOGAETH I FERCHED pdf eicon PDF 528 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

a)     Derbyn a nodi’r adroddiad ar sefyllfa llety cefnogol i unigolion ag anableddau dysgu yng Ngwynedd yn unig gan nad oes cyfeiriad at iechyd meddwl a chefnogaeth i ferched yn yr adroddiad.

b)     Gofyn i’r swyddogion rannu gwybodaeth gydag aelodau’r pwyllgor am lety cefnogol sy’n cael ei ddarparu gan y gwasanaeth iechyd meddwl ac ar gyfer cefnogaeth i ferched.

 

8.

BRIFF DRAFFT GRWP TASG A GORFFEN CYNLLUN AWTISTIAETH pdf eicon PDF 260 KB

I ystyried mabwysiadu’r briff ac ethol aelodau i ymgymryd â gwaith y grŵp tasg a gorffen.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

a)     Mabwysiadu’r briff ac ychwanegu y bydd y grŵp yn edrych ar y Cynllun Awtistiaeth yn ei gyfanrwydd.

b)     Ethol y Cynghorydd Jina Gwyrfai i fod yn rhan o’r Grŵp Tasg a Gorffen Cynllun Awtistiaeth.

c)     Ymgysylltu gydag holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Gofal drwy e-bost er mwyn derbyn dau enw arall i fod yn rhan o’r grŵp tasg a gorffen.