Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ffion Elain Evans  E-bost: ffionelainevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 198 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod diwethaf y pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar y 21ain o Fedi, fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

GWASANAETH GOFAL DYDD pdf eicon PDF 148 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau.

b)     Cefnogi’r bwriad i gynnal adolygiad llawn o’r ddarpariaeth bresennol ac ystyried model amgen.

c)     Gofyn i’r swyddogion sicrhau bod y model newydd yn darparu gwasanaeth cyson ar draws y sir gan gynnwys gwasanaeth i rai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

d)     Gofyn i’r adran gyflwyno adroddiad pellach ar yr adolygiad a’r modelau posib pan yn amserol er mwyn rhoi cyfle i’r craffwyr roi mewnbwn pellach.

 

6.

TREFNIADAU RHEOLI A CHYNNAL CARTREFI GOFAL pdf eicon PDF 136 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad, croesawu’r cynnydd sydd wedi’i wneud ers yr archwiliadau cyntaf a diolch i staff y cartrefi gofal am eu gwasanaeth.

b)    Datgan pryder am heriau staffio cartrefi gofal a’r problemau a ddaw yn sgil hynny megis anhawster cwblhau hyfforddiant.

c)     Gofyn i’r adran berthnasol ystyried sut y gellir sicrhau bod pob cartref yn cyrraedd lefel sicrwydd uchel yn y dyfodol.

d)    Gofyn am wahoddiad i Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Craffu Gofal fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn y dyfodol pan fo trafodaethau am adroddiadau archwilio mewnol cartrefi gofal.

e)    Hysbysu aelodau y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o sylwadau a phenderfyniadau aelodau’r Pwyllgor Craffu Gofal.

 

7.

CEFNOGAETH I OFALWYR DI-DAL pdf eicon PDF 322 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad a datgan cefnogaeth i godi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr di-dal gan gynnwys y cynllun taliadau uniongyrchol.

b)    Gofyn am gyflwyniad a gwybodaeth pellach i aelodau am y cynllun taliadau uniongyrchol.