Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Nodyn: Amser cychwyn - 2.00pm - Start time 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

COFNODION pdf eicon PDF 225 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y Cyfarfod Blynyddol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 9 Mai, 2024 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU pdf eicon PDF 141 KB

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.18 o’r Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN RHEOLI ASEDAU 2024 - 2034 pdf eicon PDF 227 KB

Cyflwyno adroddiad Arweinydd y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Mabwysiadu’r Cynllun Asedau 2024-2034 yn unol ag argymhelliad y Cabinet ar 11eg Mehefin 2024 ac i gynnwys:

  • Y symiau ariannol a argymhellir yn atodiad 1 o’r adroddiad
  • Dadymrwymo'r symiau ariannol sydd yn y Cynllun Rheoli Asedau presennol
  • Y Cabinet i flaenoriaethu a phenderfynu ar ddyraniad cyllidol a) cynnal a chadw rhaglenedig a’r adeiladau b) y wedd nesaf o brosiectau i foderneiddio ysgolion, petai adnodd cyfalaf ychwanegol yn cael ei adnabod yn y dyfodol.

 

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2023-24 pdf eicon PDF 97 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

DERBYN YR ADRODDIAD

 

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 2023-24 pdf eicon PDF 156 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

DERBYN YR ADRODDIAD A NODI’R WYBODAETH

 

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYFARWYDDWR STATUDOL GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2023-24 pdf eicon PDF 96 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

DERBYN YR ADRODDIAD A NODI’R WYBODAETH

 

11.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PANEL STRATEGOL DIOGELU 2023-24 pdf eicon PDF 103 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Panel Strategol Diogelu.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

DERBYN YR ADRODDIAD A NODI’R WYBODAETH

 

 

12.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PENNAETH GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH 2023-24 pdf eicon PDF 148 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

DERBYN YR ADRODDIAD A NODI’R WYBODAETH

 

13.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CRAFFU 2023-24 pdf eicon PDF 102 KB

Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Craffu.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD         

 

DERBYN YR ADRODDIAD A NODI’R WYBODAETH

 

14.

YMGYNGHORIAD AR SYSTEM BLEIDLAIS SENGL DROSGLWYDDADWY AR GYFER ETHOLIADAU CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 117 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

CEFNOGI'R AMSERLEN DDIWYGIEDIG AR GYFER CYNNAL YMGYNGHORIAD AR Y BLEIDLAIS SENGL DROSGLWYDDADWY AR GYFER ETHOLIADAU CYNGOR GWYNEDD O 2027 YMLAEN

 

15.

YMATEBION / DIWEDDARIADAU I RYBUDDION O GYNNIG pdf eicon PDF 162 KB

(1)  Llythyr gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Llio Elenid Owen i gyfarfod 9 Mai, 2024 o’r Cyngor yn galw am ymyrraeth ac ymchwiliad llawn gan Lywodraeth Cymru i’r penderfyniad i gau Canolfannau Ambiwlans Awyr Cymru yn Ninas Dinlle a’r Trallwng.

 

(2)  Llythyr gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn i gyfarfod 9 Mai, 2024 o’r Cyngor yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu Deddf Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol: