Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 255 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid derbyn cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd Chwefror 13eg 2020 fel rhai cywir  

5.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL CYNGOR GWYNEDD AR GYFER 2019/20 pdf eicon PDF 386 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r Datganiad (drafft) yn ddarostyngedig i addasu’r pedwerydd cymal yn y rhanAtebolrwyddi ddileu’r cyfeiriad at ddiffyg dyhead y cyhoedd i ddal y Cyngor yn atebol, ac argymell fod Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr yn ei arwyddo

6.

CYFRIFON TERFYNOL 2019/20 - Alldro Refeniw pdf eicon PDF 186 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

-           derbyn y sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau

-           derbyn penderfyniadau'r Cabinet (16/6/20)

7.

DATGANIAD O GYFRIFON CYNGOR GWYNEDD 2019/20 pdf eicon PDF 111 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y Datganiad o Gyfrifon Statudol (drafft cyn archwiliad) er gwybodaeth

8.

CYFRIFON TERFYNOL HARBYRAU GWYNEDD 2019/20 pdf eicon PDF 210 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo’r wybodaeth

-           Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2019 / 20

-           Ffurflen Datganiad cyfrifon a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 (yn amodol ar archwiliad)

9.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2019/20 pdf eicon PDF 307 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad er gwybodaeth

10.

CYNLLUN ARCHWILIO ALLANOL 2020 CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 355 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn adroddiad Archwilio Cymru

11.

ASESIAD O GYNALIADWYEDD ARIANNOL - CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 411 KB

I ystyried adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru

 

Penderfyniad:

Derbyn adroddiad Archwilio Cymru

12.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL AM Y CYFNOD 01/02/2020 hyd 31/03/20 pdf eicon PDF 537 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Archwilio

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a chefnogi’r gweithrediadau cytunedig sydd eisoes wedi’u cyflwyno i reolwyr y gwasanaethau perthnasol. Costau Teithio GwE a Goramser Corfforaethol i’w galw gerbron y Gweithgor Gwella Rheolaethau

13.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL 2019/2020 pdf eicon PDF 579 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Archwilio Mewnol

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad blynyddol yn unol â gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus am y flwyddyn ariannol 2019/2020

14.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL DRAFFT 2020/21 pdf eicon PDF 421 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Archwilio

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r Cynllun Archwilio Diwygiedig ar gyfer cyfnod 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021