Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2020/21.

 

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd John Brynmor Hughes yn Gadeirydd y pwyllgor hwn am 2020/21.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is Gadeirydd ar gyfer 2020/2021

 

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd John Pughe Roberts yn Is-gadeirydd y pwyllgor hwn am 2020/21.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 277 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 30 Gorffennaf 2020 yn rhai cywir  

 

 

7.

CYFRIFON TERFYNOL - CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 211 KB

a)         Cyflwyno’r datganiadau ariannol statudol diwygiedig

b)         (i) Cyflwyno adroddiad ffurfiol “ISA 260” Cyngor Gwynedd

b)         (ii) Awdurdodi Cadeirydd y Pwyllgor a’r Pennaeth Cyllid i arwyddo’r “llythyr cynrychiolaeth” (y Cyngor)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

(a)  Cymeradwyo’r Datganiad o’r Cyfrifon 2019/20 (ôl-archwiliad), yn ddarostyngedig i fân addasiadau pellach, yn unol â’r hyn a adroddwyd ar lafar yn y cyfarfod, a dirprwyo’r hawl i’r Cadeirydd a’r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad gyda’r Is-gadeirydd a’r Aelod Cabinet Cyllid, i ardystio’r Datganiad o’r Cyfrifon 2019/20 a’r Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1 i adroddiad Deloitte) ar ôl gwneud y mân addasiadau i’r Cyfrifon.

(b)  Nodi a derbyn yr adroddiad’ISA260’ gan Deloitte ar gyfrifon 2019/20 Cyngor Gwynedd.

 

8.

CYFRIFON TERFYNOL - CRONFA BENSIWN GWYNEDD pdf eicon PDF 201 KB

a)         Cyflwyno’r datganiadau ariannol statudol diwygiedig

b)         (i) Cyflwyno adroddiad ffurfiol “ISA 260” y Gronfa Bensiwn

b)         (ii) Awdurdodi Cadeirydd y Pwyllgor a’r Pennaeth Cyllid i arwyddo’r “llythyr cynrychiolaeth” (y Gronfa Bensiwn)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(a)  Cymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon 2019/20 Cronfa Bensiwn Gwynedd (ôl-archwiliad)

(b)  Nodi a derbyn yr Adroddiad ‘ISA260’ gan Deloitte ar gyfrifon 2019/20 Cronfa Bensiwn Gwynedd.

(c)  Awdurdodi’r Cadeirydd a’r Pennaeth Cyllid i ardystio’r Llythyr Cynrychiolaeth (Atodiad 1 i adroddiad Deloitte).

 

9.

TROSOLWG ARBEDION - ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU CYNLLUNIAU ARBEDION pdf eicon PDF 182 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr wybodaeth, nodi’r risgiau sy’n deillio o lithriadau gyda rhai o’r cynlluniau arbedion, a chefnogi penderfyniadau perthnasol y Cabinet.

 

10.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST pdf eicon PDF 183 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr wybodaeth, nodi’r risgiau sy’n deillio o’r tafluniadau gwariant yn erbyn y gyllideb, a chefnogi penderfyniadau’r Cabinet yng nghyswllt cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau.

 

11.

RHAGLEN GYFALAF 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST pdf eicon PDF 184 KB

I ystyried yr adroddiad

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr wybodaeth, nodi’r risgiau yng nghyswllt rhaglen gyfalaf y Cyngor, a chefnogi penderfyniadau perthnasol y Cabinet.

12.

STRATEGAETH CYLLIDEB 2021/22 pdf eicon PDF 3 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr wybodaeth, nodi’r ansicrwydd yng nghyswllt cyllideb y Cyngor ar gyfer 2021/22, a chefnogi’r strategaeth i fantoli’r gyllideb drwy ddefnyddio cyllidebau a chronfeydd wrth gefn i liniaru colledion adnoddau yn y tymor byr, yn hytrach na rhoi ystyriaeth ddwys a diangen i restrau o arbedion a thoriadau gwasanaeth dichonol yn ystod ail don tebygol o’r pandemig Covid-19.

13.

BLAENRAGLEN PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU pdf eicon PDF 210 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y blaen raglen, gan ofyn i swyddogion ystyried sylwadau a nodwyd yn ystod y cyfarfod fod rhaglen 11 Chwefror, 2021 yn rhy swmpus, fod angen sicrhau tystiolaeth cyn trafod hunanasesiadau, ac y dylid ystyried y posibilrwydd o fenthyg yng nghyflwyniad blynyddol yr Ymgynghorwyr Rheolaeth Trysorlys ar 27 Ionawr, 2021.