Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 244 KB

 

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 30 Tachwedd 2020 fel rhai cywir  

 

5.

CRYNODEB ARCHWILIAD BLYNYDDOL 2020 CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 211 KB

I ystyried yr adroddiad

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad

 

6.

CYLLIDEB REFENIW 2020/21 – ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD 2020 pdf eicon PDF 277 KB

 

I dderbyn yr wybodaeth, ystyried risgiau sy’n deillio o’r tafluniadau gwariant yn erbyn y gyllideb, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet yng nghyswllt rheoli cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y wybodaeth

Derbyn penderfyniad y Cabinet (26/01/21) yng nghyswllt rheoli cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau

 

7.

RHAGLEN GYFALAF 2020/21 – ADOLYGIAD DIWEDD TACHWEDD 2020 pdf eicon PDF 247 KB

 

I dderbyn yr wybodaeth, ystyried y risgiau ynglŷn â’r Rhaglen Gyfalaf, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y wybodaeth

Derbyn penderfyniad y Cabinet (26/01/21) yng nghyswllt rheoli cyllidebau’r Cyngor

 

8.

Y SEFYLLFA ARBEDION pdf eicon PDF 264 KB

 

I dderbyn y wybodaeth, ystyried risgiau cyffredinol sy’n deillio o’r llithriadau, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet yng nghyswllt y sefyllfa arbedion

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y wybodaeth

Derbyn penderfyniad y Cabinet (26/01/21) yng nghyswllt y sefyllfa arbedion

 

9.

CYLLIDEB 2021/2022 pdf eicon PDF 141 KB

 

Craffu’r wybodaeth cyn i’r Cabinet argymell cyllideb 2021/22 i’r Cyngor llawn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y wybodaeth a chymeradwyo’r gyllideb y bwriedi’r ei argymell gan y Cabinet (16/02/21) i’r Cyngor Llawn

 

10.

STRATEGAETH CYFALAF 2021/22 (YN CYNNWYS STRATEGAETHAU BUDDSODDI A BENTHYG) pdf eicon PDF 464 KB

Mae rheoliadau cenedlaethol perthnasol yn mynnu penderfyniad gan y Cyngor llawn ar y Strategaeth Cyfalaf blynyddol.  Ymhellach i’r cyflwyniad gan swyddogion o gwmni Arlingclose, Ymgynghorwyr Rheolaeth Trysorlys y Cyngor, gofynnir i aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu dderbyn yr adroddiad, nodi’r wybodaeth a’r risgiau perthnasol, a chefnogi bwriad yr Aelod Cabinet Cyllid i gyflwyno’r strategaeth i'r Cyngor llawn am gymeradwyaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y wybodaeth

Cefnogi bwriad yr Aelod Cabinet Cyllid i gyflwyno’r strategaeth i’r Cyngor Llawn am gymeradwyaeth

 

11.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 385 KB

 

I dderbyn yr adroddiad, sylwebu ar y cynnwys a chefnogi’r gweithrediadau sydd eisoes wedi’u cytuno gyda’r gwasanaethau perthnasol

 

 

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad hwn ar waith Archwilio Mewnol am y cyfnod hyd at 31 Ionawr 2021 a chefnogi’r gweithrediadau sydd eisoes wedi’u cytuno gyda’r gwasanaethau perthnasol.

 

12.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2020/21 pdf eicon PDF 455 KB

 

Diweddaru’r Pwyllgor ar y cynnydd yn erbyn Cynllun Archwilio Mewnol 2020/21

 

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad

Derbyn diweddariad ar gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2020 - 2021 ynghyd a threfniant arfaethedig ar gyfer rhaglen waith 2021 /2022