Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

COFNODION pdf eicon PDF 512 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 7 Hydref, 2021 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.19 o’r Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH CYNGOR 2022/23 pdf eicon PDF 127 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

·                Parhau i weithredu Cynllun Lleol y Cyngor am y flwyddyn yn cychwyn 1 Ebrill 2022 fel ag yr oedd yn ystod 2021/22.  Felly, bydd yr amodau canlynol (a – c isod) ynghylch yr elfennau disgresiwn yn parhau:

a)    Gweithredu diystyrwch o 100% i bensiynau anabledd rhyfel, a phensiynau gweddwon rhyfel, ar gyfer pensiynwyr a hawlwyr oed gweithio fel ei gilydd.

b)    Peidio cynyddu’r cyfnodau estynedig o ostyngiadau i bensiynwyr a hawlwyr oed gwaith o’r pedair wythnos safonol sy’n y Cynllun Rhagnodedig.

c)    Peidio cynyddu’r cyfnod ôl-ddyddio i bensiynwyr a hawlwyr oed gwaith o’r tri mis safonol sydd wedi’i nodi ar hyn o bryd yn y Cynllun Rhagnodedig.

·                Lle’n briodol, dirprwyo’r grym i’r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod Cabinet dros Gyllid, i wneud mân addasiadau i’r cynllun am 2022/23, ar yr amod na fydd yn newid sylwedd y cynllun.

8.

TRETH CYNGOR: HAWL DISGRESIWN I GANIATAU DISGOWNTIAU A/NEU GODI PREMIWM 2022/23 pdf eicon PDF 261 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod y Cyngor yn gwneud dim newid i’r cynllun ar gyfer 2022/23.  Hynny yw, ar gyfer 2022/23, bod Cyngor Gwynedd yn:

·         Caniatáu DIM disgownt ar ail gartrefi dosbarth A, yn unol ag Adran 12 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

·         Caniatáu DIM disgownt ac yn CODI PREMIWM O 100% ar ail gartrefi dosbarth B, yn unol ag Adran 12B o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

·         Caniatáu DIM disgownt i gartrefi sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy ac yn CODI PREMIWM O 100% ar gartrefi sydd wedi bod yn wag am 12 mis neu fwy, yn unol ag Adran 12A o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

 

9.

DATGANIAD CYNGOR GWYNEDD YNGHYLCH AMRYWIAETH pdf eicon PDF 550 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r rhaglen waith ar gyfer cefnogi Datganiad Amrywiaeth Cyngor Gwynedd.

 

10.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 - TREFNIADAU AR GYFER CYFARFODYDD Y CYNGOR I'R DYFODOL pdf eicon PDF 477 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

  • Mabwysiadu’r trefniadau ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor i’r dyfodol yn unol â’r egwyddorion sydd wedi eu gosod ym mharagraff 9 o’r adroddiad i’r Cyngor, gyda chyfarfodydd y Cyngor Llawn, Pwyllgor Cynllunio a phwyllgorau craffu i gael eu cynnal o leoliad (yn hybrid) gyda’r gweddill yn parhau yn rhithiol.

 

  • Cadarnhau’r cyfrifoldeb i weithredu ar gyfer pennu’r dyddiad cychwyn i’r Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Monitro, Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth a Chadeirydd y Cyngor, ac o ganlyniad i godi’r cyfyngiadau presennol.

 

11.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 - PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU pdf eicon PDF 345 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

  • Nodi’r newidiadau gan y Swyddog Monitro i’r Cyfansoddiad yn Atodiad 1 i’r adroddiad

 

  • Cadarnhau argymhelliad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i osod cyfanswm maint o 12 aelod etholedig a 6 aelod lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu Archwilio ar gyfer Mai 2022.

 

12.

PENODI SWYDDOG ADRAN 151 NEWYDD pdf eicon PDF 197 KB

Adroddiad i ddilyn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod y Cyngor yn cadarnhau Dewi Aeron Morgan, darpar ddeilydd swydd Pennaeth Cyllid y Cyngor fel y Swyddog Adran 151 newydd ar gyfer yr Awdurdod oddi ar y 1af o Ionawr 2022, a hynny yn unol â gofynion Adran 151, Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

13.

RHYBUDDION O GYNNIG

Dogfennau ychwanegol:

13a

Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Gethin Glyn Williams

Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrtho dan Adran 4.20 o’r Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Gethin Glyn Williams yn cynnig fel a ganlyn:-

 

Dros y canrifoedd, defnyddiwyd tiroedd ac adnoddau Cymru i echdynnu pob math o nwyddau er budd eraill.

 

Y ‘nwyddaudiweddaraf sy’n cael eu cymryd o’n tirwedd yw’r potensial o garbon, gan fod cwmniau buddsoddi o’r tu allan i Gymru yn prynu ffermydd, yn derbyn grantiau mawr GlastirCreu Coetir (GWC) a defnyddio’r tir i greu coedwigoedd i unioni eu hallyriadau carbon.

 

Mae’r Cyngor yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

·         Newid ar fyrder y cymhwyster i dderbyn eu grant Glastir (GWC) fel mai dim ond ffermwyr gweithredol yng Nghymru sy’n gallu gwneud cais.

·         Cyflwyno deddfwriaeth datblygu cynllunio i alluogi awdurdodau cynllunio lleol fel Gwynedd i reoli prosiectau coedwigo.

 

Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn symud i amddiffyn amgylchedd gwledig Cymru, a’i hadnoddau er budd economi Gwyrdd cylchol newydd gan gryfhau diwydiannau, cymunedau a gwasanaethau Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r cynnig, sef:-

 

Dros y canrifoedd, defnyddiwyd tiroedd ac adnoddau Cymru i echdynnu pob math o nwyddau er budd eraill.

 

Y ‘nwyddau’ diweddaraf sy’n cael eu cymryd o’n tirwedd yw’r potensial o garbon, gan fod cwmnïau buddsoddi o’r tu allan i Gymru yn prynu ffermydd, yn derbyn grantiau mawr Glastir - Creu Coetir (GWC) a defnyddio’r tir i greu coedwigoedd i unioni eu hallyriadau carbon.

 

Mae’r Cyngor yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

· Newid ar fyrder y cymhwyster i dderbyn eu grant Glastir (GWC) fel mai dim ond ffermwyr gweithredol yng Nghymru sy’n gallu gwneud cais.

 

· Cyflwyno deddfwriaeth datblygu cynllunio i alluogi awdurdodau cynllunio lleol fel Gwynedd i reoli prosiectau coedwigo.

 

Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn symud i amddiffyn amgylchedd gwledig Cymru, a’i hadnoddau er budd economi Gwyrdd cylchol newydd gan gryfhau diwydiannau, cymunedau a gwasanaethau Cymru.