Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Datganodd yr aelodau canlynol eu  bod yn aelod lleol mewn perthynas â’r eitem a nodir:

·         Y Cynghorydd Gareth Tudor Jones (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.2 (C21/1030/42/LL) ar y rhaglen

·         Y Cynghorydd Huw Wyn Jones (oedd yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.5 (C22/0662/11/LL) ar y rhaglen

 

 

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

COFNODION pdf eicon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Derbyniodd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd 17eg o Hydref fel rhai cywir.

 

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

6.

Cais Rhif C22/0667/38/AM Tir ger Dolwar, Ffordd Pedrog, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7PA pdf eicon PDF 379 KB

Cais amlinellol ar gyfer codi 5 tŷ sy'n cynnwys dau dŷ deulawr pedair llofft, un tŷ deulawr tair llofft, a dau dy unllawr

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Angela Russell

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gwrthod – rhesymau

 

1.    Ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth ynglŷn ac effaith y datblygiad ar yr Iaith, ac felly ni ellir sicrhau nad yw’r bwriad yn groes i ofynion polisi PS1 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 a Chanllaw Cynllunio Atodol Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy.

 

2.    Mae’r bwriad yn annerbyniol ac y byddai yn debygol o gael effaith sylweddol ar fwynderau trigolion cyfagos a’r ardal o ran aflonyddwch a sŵn, ynghyd ac effaith sylweddol ar ddiogelwch ffyrdd o ran darparu mynediad i gerbydau, diffyg darpariaeth i gerddwyr a defnyddwyr beics a’r ddarpariaeth parcio. Mae’r bwriad felly yn groes i ofynion maen prawf 7 o bolisi PCYFF 2 a polisïau TRA 2 a 4 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017.

 

3.    Nid yw’r cais yn cyfeirio at ddarparu tai marchnad lleol na tai fforddiadwy o gwbl ac nid oes gwybodaeth wedi ei ddarparu o ran cyfiawnhau’r tai eu pris fforddiadwy a sut fydd y bwriad arfaethedig yn cyfarch anghenion y gymuned leol, felly i’r perwyl hynny nid yw’n cydymffurfio a gofynion polisïau TAI 5, PS17,  TAI 15 na PS1 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017.

 

Cofnod:

Tir Ger  Dolwar, Ffordd Pedrog, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7PA

 

Cais amlinellol ar gyfer codi 5 tŷ sy'n cynnwys dau dy deulawr pedair llofft, un tŷ        tair llofft, a dau dy unllawr

 

a)            Amlygodd y Rheolwr Cynllunio mai cais amlinellol ydoedd ar gyfer codi 5 tŷ oedd yn cynnwys dau dŷ deulawr pedair llofft, un tŷ deulawr tair llofft, a dau dŷ unllawr ar safle wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu pentref Llanbedrog. Nodwyd bod y ffurflen gais yn nodi fod materion mynediad, edrychiad a gosodiad yn ffurfio rhan o’r cais a bod tirweddu a graddfa wedi ei gadw’n ôl.

 

Adroddwyd bod y safle wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu Llanbedrog fel y nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl) ac nad ydoedd wedi ei ddynodi neu ei warchod ar gyfer unrhyw ddefnydd penodol yn y Cynllun. Nodwyd mai’r ddarpariaeth tai dangosol i Lanbedrog dros gyfnod y Cynllun yw 16 uned ac yn ystod y cyfnod rhwng 2011 a 2022, cwblhawyd 19 uned yn Llanbedrog (pob un o'r rhain ar safleoedd ar hap). Ymddengys bod y ffigwr yn uwch na’r ffigwr cyflenwad dangosol a gan fod yr anheddle wedi gweld ei lefel twf disgwyliedig trwy unedau wedi eu cwblhau roedd angen cyfiawnhad gyda’r cais yn amlinellu sut fydd y bwriad arfaethedig yn cyfarch anghenion y gymuned leol.

 

Yn y CDLl adnabyddi’r Llanbedrog fel Pentref Arfordirol ym Mholisi TAI 5 ‘Tai Marchnad Lleol’; sy’n nodi, yn amodol ar ofynion Polisi TAI 15 ynglŷn â darparu tai fforddiadwy, mai tai marchnad lleol sy’n cael eu caniatáu o fewn ffiniau datblygu’r aneddleoedd sydd yn berthnasol i’r polisi. Ni fyddai darparu unedau marchnad agored yn Llanbedrog yn dderbyniol. Gwybuwyd yr asiant ar adeg cofrestru’r cais fod angen tystiolaeth o angen lleol ar gyfer cydymffurfio gyda gofynion polisi TAI 5, ond ni dderbyniwyd gwybodaeth o’r fath.

 

Ategwyd nad oedd y cais yn cyfeirio o gwbl at ddarparu tai marchnad lleol na tai fforddiadwy ac nad oedd gwybodaeth wedi ei ddarparu o ran cyfiawnhau’r tai eu pris fforddiadwy a sut fyddai’r bwriad arfaethedig yn cyfarch anghenion y gymuned leol. I’r perwyl hynny, nid oedd yn cydymffurfio a gofynion polisïau TAI 5, PS17 na TAI 15 o’r Cynllun Lleol.

 

Yng nghyd-destun materion trafnidiaeth a mynediad nodwyd bod bwriad defnyddio dwy ffordd i gael mynediad i’r safle. Eglurwyd bod y  ddwy ffordd yn gul, un oddi ar Ffordd Pedrog ac un oddi ar stad Cae Hendy. Nid yw’r ffyrdd ddigon llydan i gerbydau basio ei gilydd nac ar gyfer darparu llwybr cerdded. Er bod bwriad darparu system un ffordd ble fyddai cerbydau yn defnyddio un ffordd i gael mynediad a’r ffordd arall i adael, nid oedd manylion sut y byddai cerddwyr yn gallu cyrraedd a gadael y safle yn ddiogel, na manylion ynglŷn â sut byddai’r system un ffordd yn cael ei weithredu a’i orfodi, h.y. arwyddion, bariau mynediad ayyb wedi eu cyflwyno.

 

Nodwyd bod yr Uned Drafnidiaeth  wedi cadarnhau nad oedd yr un o’r ffyrdd yn addas i’w defnyddio  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.

7.

Cais Rhif C21/1030/42/LL Cyn Eglwys Santes Mair, Lôn Yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AR pdf eicon PDF 541 KB

Codi 7 tŷ annedd ynghyd a gwaith cysylltiol.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Morris Jones

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gwrthod – Rhesymau

 

 1. Mae'r ddarpariaeth dai ym Morfa Nefyn eisoes yn sylweddol uwch na'r ddarpariaeth a glustnodwyd gan y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac felly ni chredir bod y cynnig yn cwrdd gyda'r anghenion lleol cydnabyddedig am dai. O ganlyniad fe fuasai'r datblygiad yn arwain at orddarpariaeth tai marchnad agored yn y gymuned yn groes i ofynion polisi TAI 4 y CDLl a'r strategaeth aneddleoedd a'i cynhwysir ym Mholisi PS 17.

 

 1. Oherwydd gwerth marchnad debygol yr unedau a fwriedir ar gyfer tai fforddiadwy,  nid yw'n bosibl sicrhau bydd yr unedau hyn yn aros yn fforddiadwy er mwyn cwrdd ag anghenion y gymuned leol yn yr hirdymor ac felly mae'r cais yn groes i ofynion Polisi TAI 15 y CDLl.

 

 1. Ar sail y wybodaeth sydd wedi ei chyflwyno yn y Datganiad Ieithyddol nid yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei argyhoeddi na fyddai’r datblygiad yn achosi niwed o sylwedd i gymeriad a chydbwysedd yr iaith Gymraeg yn y gymuned ac felly mae’r cais yn groes i ofynion polisi PS1 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.

 

Cofnod:

Cyn  Eglwys Santes Mair Lôn Yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AR

 

Codi 7 tŷ annedd ynghyd a gwaith cysylltiol.

 

a)    Amlygodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu mai cais llawn ydoedd ar gyfer datblygiad anheddol fyddai’n cynnwys 7 tŷ annedd, ffordd fynediad a gwaith cysylltiol ar safle’r cyn Eglwys Gatholig “Atgyfodiad Ein Ceidwad”, Morfa Nefyn (sydd erbyn hyn wedi ei dymchwel). Ategwyd bod y safle yn un tir llwyd, oddeutu 0.4 ha, wedi ei leoli mewn ardal anheddol o Bentref Arfordirol-Gwledig Morfa Nefyn a byddai’r datblygiad ar ffurf “cul-de-sac” gyda mynediad cerbydol, gofod parcio a gardd ar wahân ar gyfer pob uned.

 

Nodwyd bod y cynllun yn ddiweddariad o gynllun ar gyfer chwe thŷ ar yr un safle a wrthodwyd yn flaenorol dan y cyfeirnod C19/1174/42/LL am y rhesymau isod:

·         Ni chredwyd y byddai'r cynnig yn cwrdd gyda'r anghenion lleol cydnabyddedig am dai ac o ganlyniad fe fuasai'r datblygiad yn arwain at orddarpariaeth tai marchnad agored yn y gymuned

·         Diffyg darpariaeth fforddiadwy fel rhan o'r cynllun

·         Niwed i fwynderau trigolion lleol a defnyddwyr Lôn yr Eglwys oherwydd culni'r ffordd fynediad

·         Nid oedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei argyhoeddi na fyddai’r datblygiad yn achosi niwed o sylwedd i gymeriad a chydbwysedd yr iaith Gymraeg yn y gymuned

 

O ganlyniad i benderfyniad y Pwyllgor i wrthod cais C19/1174/42/LL aethpwyd ar penderfyniad i Apêl (APP/Q6810/A/21/3266774) ac fe wrthodwyd yr apêl am y rhesymau isod :

·         "nid wyf wedi fy narbwyllo ar y dystiolaeth sydd ger fy mron, y byddai’r cynnig yn gwneud cyfraniad priodol at y cyflenwad tai lleol, gan gynnwys tai fforddiadwy. Deuaf i’r casgliad, felly, na fyddai’r cynnig yn gyson â pholisïau PS 17, TAI 4 a TAI 15 y CDLl."

·         "Yn absenoldeb y cyfryw wybodaeth, deuaf i’r casgliad y byddai’r cynnig yn groes i bolisi PS 1 y CDLl a Pholisi Cynllunio Cymru sy’n ceisio hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg."

 

Wrth dderbyn bod rhaid ystyried pob cynllun ar ei haeddiant ei hun, ac wrth ystyried hanes y safle a sylwadau'r Arolygydd Cynllunio ar y penderfyniad blaenorol, awgrymwyd mai'r ddau brif gwestiwn i'w hystyried wrth benderfynu ar y cais dan sylw oedd,

·         a fyddai'r cynllun newydd yn cyfrannu tuag at gwrdd ag anghenion y gymuned leol am dai?

·         a fyddai'r cynnig yn hyrwyddo a chefnogi'r defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned?

 

Adroddwyd bod Morfa Nefyn, yn y CDLl, wedi ei glustnodi yn Bentref Arfordirol/Gwledig a bod polisi TAI 4 yn cefnogi datblygiadau tai er mwyn cwrdd â strategaeth y Cynllun drwy annog defnyddio safleoedd ar hap addas o fewn ffin datblygu aneddleoedd yn yr haen yma, pan fo maint, graddfa, math a dyluniad y datblygiad yn gytbwys â chymeriad yr anheddle. Nodwyd mai’r ddarpariaeth tai dangosol i Forfa Nefyn dros gyfnod y Cynllun oedd 15 uned ac yn ystod y cyfnod rhwng 2011 a 2022, cwblhawyd 33 uned ym Morfa Nefyn (pob un o'r rhain ar safleoedd ar hap; 21 uned yn fwy nai gyflenwad dangosol ar gyfer oes y Cynllun.

 

Yng nghyd-destun mwynderau cyffredinol a  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 7.

8.

Cais Rhif C22/0336/16/MW Chwarel Penrhyn, Bethesda, LL57 4YG pdf eicon PDF 666 KB

Cais ar gyfer estyniad i weithfeydd cloddio llechi

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Beca Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo'r hawl i Bennaeth yr Adran Amgylchedd gymeradwyo'r cais, gydag amodau'n ymwneud â'r hyn a ganlyn:

 

 1. Hyd y cyfnod gweithio 31/12/2035 a'r cyfnod adfer hyd at 31/12/2037 i gyd-fynd â thelerau'r prif ganiatâd cynllunio.
 2. Gweithgareddau a ganiateir a chydymffurfiaeth â’r manylion/cynlluniau a gyflwynwyd.
 3. Marcio ffin y safle ac ardaloedd cloddio am fwynau.
 4. Tynnu yn ôl hawliau Rhannau 19 a 21 y Gorchymyn Hawliau a Ganiateir ar gyfer offer neu beiriannau sefydlog, adeiladau a strwythurau a gwastraff mwynau.
 5. Oriau Gweithio.
 6. Dull gweithio a chyfyngiadau ffrwydro;
 7. Cynllun Adfer Manwl
 8. Rheoli goleuo allanol.
 9. Rheoli cyfyngiadau sŵn ar gyfer y dydd a’r nos.
 10. Rheoli llwch a ryddheir.
 11. Adolygiad bob pum mlynedd o’r gweithrediadau.
 12. Rheoli priddoedd a storio cyfryngau adfer.
 13. Rheoli stripio pridd a chlirio llystyfiant.
 14. Diweddaru cynllun tipio a gwastraff (llechi, priddoedd ac ati).
 15. Cynllun monitro hirdymor ar gyfer y ffrwd.
 16. Gwarchod adar sy'n nythu.
 17. Cynllun rheoli cen.
 18. Mesurau diogelu ymlusgiaid.
 19. Atal da byw rhag cael mynediad i ardaloedd sydd wedi'u hadfer.
 20. Monitro rhywogaethau ymledol.
 21. Cynllun adfer manwl o leiaf 12 mis cyn i'r gweithrediadau ddirwyn i ben.
 22. Cofnodi a lliniaru archeolegol

 

Cofnod:

Cais ar gyfer estyniad i weithfeydd cloddio llechi

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

 

a)    Amlygodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau mai cais ydoedd am estyniad ochrol i ardal weithio Chwarel y Penrhyn. Eglurwyd bod y chwarel wedi'i lleoli i'r de o dref Bethesda gyda mynediad i geir ar hyd lôn breifat sy'n arwain o'r B4409, ffordd gyhoeddus Dosbarth 2, ym Mhont y Tŵr; bod safle'r cais wedi'i leoli yn union gerllaw cornel dde-orllewinol wyneb y graig bresennol ac oddi mewn i ffin caniatâd cynllunio presennol am estyniad ochrol (cyfeirnod C12/0874/16/MW) ac Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 (ROMP) (caniatâd rhif C16/1164/16/MW) ar gyfer y chwarel gyfan a gymeradwywyd yn 2017.

 

Nodwyd y byddai'r estyniad arfaethedig yn cynnwys tua 1.6ha o dir, gyda safle'r cais yn cynnwys cyfanswm o 2.26ha (fyddai hefyd yn cynnwys cadw'r ffiniau a'r ffrwd yn y de-ddwyrain). Bwriedir gweithio'r ardal gloddio estynedig yn yr un dull â'r gweithfeydd presennol a gytunwyd o dan ROMP 2017 a chais C12/0874/16/MW gan gynnwys tipio gwastraff, pentyrru, cynhyrchu llechi to ac ati.

 

Daw'r angen am yr estyniad o ganlyniad i ddeic ddolerit fertigol sy'n croesi wyneb de-orllewin y graig bresennol. Mae llechi sydd o fewn 25m i'r deic hwn wedi torri'n ddifrifol fel nad oes modd cael unrhyw ddeunydd i'w weithio ohonynt, sy'n golygu colli tua 1.11 miliwn tunnell o'r llechen orau. Byddai'r estyniad arfaethedig yn rhyddhau tua 250,000 o dunelli o lechi toi piws ac 1.9 miliwn tunnell o lechi coch/glas addurniadol, gan felly sicrhau nad oes unrhyw ddiffyg yn y mwyn wrth gefn presennol, a chan hefyd gynnal y banc tir yn unol â gofynion Polisi Strategol 22: Mwynau a MWYN 3 o'r CDLl ar y Cyd.

 

Yng nghyd-destun mwynderau gweledol a’r dirwedd, nodwyd bod yr ardal sy'n union o amgylch y safle yn cynnwys nifer o ddynodiadau tir sensitif, megis: Parc Cenedlaethol Eryri, Safle Treftadaeth y Byd Ardal y Llechi, Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dyffryn Ogwen (LOHI), Ardal Tirwedd Arbennig (ATA) Ymylon Gogledd-orllewin Eryri. Ymhellach draw mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Ynys Môn, Parciau a Gerddi Hanesyddol Y Faenol a Chastell Penrhyn, ATA Menai a Mynydd Bangor a Thirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Dinorwig - mae'r rhain oll wedi'u hadnabod o fewn yr Asesiad o'r Effaith ar y Dirwedd a'r Effaith Weledol.

 

O ystyried graddfa'r datblygiad, mae'n debygol y byddai'n anodd gwahaniaethu safle'r estyniad oddi wrth yr ardal gloddio a gweithio presennol yn y chwarel o fannau ymhellach draw. Mae'r LVIA yn casglu y bydd unrhyw effeithiau amlwg ar y dirwedd wedi'u cyfyngu i ardaloedd sy'n union gerllaw'r safle, yn benodol Gwaun Gynfi ac Elidir Fach.

 

Mae strategaeth adfer bresennol ar gyfer y safle cyfan yn amod yn y ROMP (C16/1164/16/MW) a bwriedir ymgorffori'r gwaith adfer ar gyfer yr estyniad arfaethedig yn y cynllun ehangach.  Er bod cynllun adfer yn bodoli ar gyfer y safle, roedd CNC wedi nodi y byddent yn argymell cyflwyno cynllun adfer manwl cyn diwedd y gwaith chwarela. Mae'r ACM yn ystyried bod hwn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 8.

9.

Cais Rhif C22/0327/16/AC Breedon, Chwarel Penrhyn, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YG pdf eicon PDF 667 KB

Cais o dan Adran 73 i amrywio amod 1 a 3 ar ganiatâd cynllunio C16/1164/16/MW (Cais o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 i benderfynu ar amodau dan adolygiad cyfnodol) er mwyn ymestyn yr amser ar gyfer cloddio a gweithio deunydd hyd at 2035, ymestyn amser ar gyfer adfer y safle hyd at 2037 a diwygio cynlluniau er mwyn cynnwys estyniad i'r ardal cloddio

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Beca Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo'r hawl i Bennaeth yr Adran Amgylchedd gymeradwyo'r cais, gydag amodau'n ymwneud â'r hyn a ganlyn:

 

 1. Hyd y cyfnod gweithio 31/12/2035 a'r cyfnod adfer hyd at 31/12/2037.
 2. Gweithgareddau a ganiateir a chydymffurfiaeth â’r manylion/cynlluniau a gyflwynwyd (yn cynnwys ardal yr estyniad).
 3. Marcio ffin y safle ac ardaloedd cloddio am fwynau.
 4. Oriau Gweithio.
 5. Cyflwyno cais i ymestyn cyfnod cau a gwyro Hawliau Tramwy Cyhoeddus rhifau 46 a 50.
 6. Oriau Gweithio ar wyneb y gwaith
 7. Dull gweithio a chyfyngiadau ffrwydro
 8. Adferiad a chynllun creu ac adfer cynefinoedd manwl yn unol â manylion y cais
 9. Cynllun adfer ar gyfer safle'r peiriannau erbyn 31 Rhagfyr 2035.
 10. Adolygiad bob pum mlynedd o’r gweithrediadau
 11. Rheoli goleuo allanol
 12. Rheoli cyfyngiadau sŵn ar gyfer y dydd a’r nos
 13. Rheoli llwch a ryddheir a darparu/cynnal a chadw gorsaf dywydd
 14. Priddoedd a storio cyfryngau adfer
 15. Cyfyngu ar yr hawliau datblygu a ganiateir
 16. Cyfyngu ar glirio llystyfiant ar adegau penodol o’r flwyddyn oni bai y gellir profi yn ysgrifenedig na fydd y gwaith yn amharu ar adar ac ymlusgiaid;
 17. Gwaith monitro cen wedi'i ddiweddaru
 18. Cynllun rheoli cynefin gweundir ar gyfer yr ardal ddigolledu amgylcheddol yn unol â'r manylion a ddarparwyd
 19. Cynllun monitro hirdymor ar gyfer y ffrwd.
 20. Monitro cynefinoedd Gwaen Gynfi
 21. Cofnodi a lliniaru archeolegol
 22. Gwarchod adar sy'n nythu.
 23. Cynllun rheoli cen.
 24. Mesurau diogelu ymlusgiaid.
 25. Atal da byw rhag cael mynediad i ardaloedd sydd wedi'u hadfer.
 26. Monitro rhywogaethau ymledol.

Cofnod:

Breedon, Chwarel Penrhyn, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YG

 

Cais o dan Adran 73 i amrywio amod 1 a 3 ar ganiatâd cynllunio C16/1164/16/MW (Cais o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 i benderfynu ar amodau dan adolygiad cyfnodol) er mwyn ymestyn yr amser ar gyfer cloddio a gweithio deunydd hyd at 2035, ymestyn amser ar gyfer adfer y safle hyd at 2037 a diwygio cynlluniau er mwyn cynnwys estyniad i'r ardal cloddio

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

 

a)    Amlygodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Mwynau mai cais ydoedd dan Adran 73 Deddf Cynllunio 1990 i amrywio amodau 1 a 3 ar gais cynllunio C16/1164/16/MW (Adolygu Hen Hawliau Cynllunio Mwynau dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 (ROMP)) i ymestyn cyfnod y gwaith cloddio llechi a gweithrediadau cysylltiol am dair blynedd, caniatáu mwy o amser i adfer y safle a diwygio cynlluniau i wneud lle i estyniad arfaethedig i'r ardal sy'n cael ei gweithio ar hyn o bryd.

 

Eglurwyd bod safle'r cais yn cynnwys y chwarel yn ei chyfanrwydd a'i gweithrediadau; cloddio am fwynau (yn cynnwys ardal yr estyniad arfaethedig), tomenni gwastraff mwynau, prosesu, pentyrru, tynnu tomenni gwastraff mwynau hanesyddol, swyddfa'r safle/cyfleusterau lles, pont bwyso ac ardaloedd sydd wedi'u hadfer. Dan y caniatâd cynllunio cyfredol hwn (ROMP), dywed amod 1 y caiff yr holl weithrediadau hyn barhau hyd at 31/12/2032 gyda'r adferiad terfynol i gael ei gwblhau erbyn 31/12/2034. Byddai'r newid arfaethedig i'r amod yn newid dyddiad rhoi'r gorau i'r gwaith i 31/12/2035 a'r gwaith adfer i'w gwblhau erbyn 31/12/2037.

 

Nodwyd bod egwyddor ymestyn cyfnod gwaith y chwarel ar y safle  yn seiliedig ar Bolisi Mwynau Strategol PS 22 a Pholisi MWYN 3 CDLl lle nodi’r  y bydd y Cyngor yn cyfrannu at y galw parhaol yn lleol a rhanbarthol am gyflenwad o fwynau trwy gynnal gwerth o leiaf saith mlynedd o fanc tir o Dywod a Graean a banc tir deg mlynedd wrth gefn o agregau cerrig mâl yn unol ag arweiniad cenedlaethol.

 

Yng nghyd destun materion traffig, hawliau tramwy cyhoeddus a thir comin, adroddwyd nad oedd y cynnig yn cynnwys bwriad i gynyddu symudiadau HGV o’r safle. Derbyniwyd sylwadau gan Uned Drafnidiaeth y Cyngor yn nodi dim gwrthwynebiad i’r cynnig gan ei fod yn annhebygol o gael unrhyw effaith ar y rhwydwaith priffyrdd.

 

Yn ogystal, nodwyd bod yr Uned Hawliau Tramwy Cyhoeddus wedi cadarnhau fod llwybr caniataol wedi'i sefydlu a'i fod yn dilyn y llwybr a ddefnyddiwyd i gludo cwsmeriaid i'r wifren uchaf yn Zip World. Cytunwyd ar y llwybr hwn gyda'r Cyngor ac mae ar hyn o bryd yn destun peth gwaith er mwyn medru agor y llwybr i'r cyhoedd. Felly, ystyriwyd er bod yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus gwreiddiol oedd yn croesi'r chwarel wedi cael eu heffeithio am gyfnod sylweddol, mae'r llwybr caniataol a gytunwyd iddo yn darparu mynediad diogel rhwng Llandygai a'r llethrau sy'n esgyn uwchben y chwarel. Ategwyd y bydd camau i sicrhau'r cyfnod cau a'r cytundeb ar gyfer llwybr caniataol i gyd-fynd â dyddiad gorffen gwaith y chwarel yn cael eu cynnwys fel amodau  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 9.

10.

Cais Rhif C22/0662/11/LL Ysgol Hillgrove Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2TW pdf eicon PDF 459 KB

Newid defnydd o cyn-ysgol (Defnydd Dosbarth D1) i hostel (Defnydd Dosbarth C2) sy'n cynnig cefnogaeth byw i breswylwyr gan gynnwys estyniad a gwaith adeiladu cysylltiedig.

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Richard Medwyn Hughes a’r Cynghorydd Huw Wyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol:

 1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd.
 2. Unol â'r cynlluniau a gyflwynwyd.
 3. Yr holl arwyddion mewnol ac allanol i fod yn Gymraeg yn unig neu yn ddwyieithog gyda’r flaenoriaeth i’r iaith Gymraeg.
 4. Rhaid dilyn argymhellion yr Asesiad Ecolegol Cychwynnol
 5. Amod Dŵr Cymru
 6. Arolwg ffotograffig er cofnodi nodweddion archeolegol

 

Nodyn - Dŵr Cymru

 

Cofnod:

Ysgol Hillgrove, Ffordd Ffriddoedd, Bangor Gwynedd, LL57 2TW

 

Newid defnydd o cyn-ysgol (Defnydd Dosbarth D1) i hostel (Defnydd Dosbarth C2) cynnig cefnogaeth byw i breswylwyr gan gynnwys estyniad a gwaith adeiladu         

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

 

a)    Amlygodd yr Uwch Swyddog Rheolaeth Datblygu mai cais ydoedd ar gyfer newid defnydd safle o ddefnydd fel cyn-ysgol yn hostel/uned byw â chymorth i'w defnyddio gan sefydliad elusennol. Bwriedir ymgymryd ag ad-drefnu mewnol i'r adeiladau sydd ar y safle er mwyn darparu cyfleuster sy'n addas i'r pwrpas a bwriedir codi estyniad unllawr, to fflat, er mwyn cysylltu tair prif adeilad yr eiddo presennol at ei gilydd. Byddai'r sefydliad yn darparu 18 ystafell wely gyda chyfleusterau en-suite wedi eu gwasgaru ar draws dau lawr o'r adeilad ynghyd a chyfleusterau cymunedol.

 

Cyfeiriodd y Swyddog at yr adroddiadau gan amlygu nad oedd y fersiwn Saesneg yn cynnwys addasiadau a sylwadau ychwanegol gan y gwrthwynebwyr. Aethpwyd drwy’r adroddiad gan fanylu ar y gwahaniaethau yn adran 5.3, 5.4, 5.15 a 6.1

 

Wrth gyfeirio at gefndir y cais, nodwyd bod gweithgareddau presennol yr elusen yn digwydd yn safle Tŷ Penrhyn ym Mangor  - eiddo mewn cyflwr gwael ac angen buddsoddiad sylweddol. Ategwyd bod prydles yr ymgeisydd ar Dŷ Penrhyn yn dod i ben ymhen tua 18 mis ac er bod trafodaethau wedi eu cynnal gyda pherchennog Tŷ Penrhyn i brynu'r safle, ymddengys nad yw’n ariannol hyfyw i'w brynu. Caeodd Ysgol Hillgrove yn 2017 ac mae’r safle  wedi ei adnabod gan yr ymgeisydd fel un addas ar gyfer adleoli'r gwasanaeth, gan alluogi’r elusen aros ym Mangor. Nodwyd nad oedd unrhyw reswm i’r Awdurdod Cynllunio Lleol amau’r esboniadau hyn.

 

Tynnwyd sylw at ddefnydd cyfreithlon y safle, megis ysgol (canolfan addysg ddibreswyl), sy’n disgyn dan Ddosbarth Defnydd D1 yng Ngorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (fel y'i diwygiwyd) gan olygu na fyddai angen caniatâd cynllunio i newid yr adeilad i fod yn glinig neu ganolfan iechyd. O ganlyniad, ni fyddai angen caniatâd cynllunio i weithredu'r cyfleuster hwn fel canolfan driniaeth dydd ar gyfer pobl gyda phroblemau alcohol a chyffuriau. Yr elfen breswyl ynghyd a’r estyniad arfaethedig yn unig sydd ag angen caniatâd cynllunio.

 

Yng nghyd-destun mwynderau cyffredinol a phreswyl amlygwyd bod llawer o wrthwynebiadau wedi eu derbyn i'r cais ond bod sail y pryderon hyn, i raddau helaeth, yn ymwneud a materion sydd y tu allan i'r ystyriaethau cynllunio materol arferol ar geisiadau cynllunio. Er yn cydnabod y pryderon, nodwyd eu bod yn seiliedig ar faterion rheolaethol y cyfleuster a pholisïau cyfraith a threfn ac nad oeddynt dan reolaeth uniongyrchol y system gynllunio.

 

O safbwynt effeithiau sŵn ac ymyrraeth gyffredinol,  ystyriwyd natur defnydd cyfreithlon presennol y safle, megis ysgol, ac felly ni fyddai tebygolrwydd i'r defnydd bwriedig achosi niwed arwyddocaol gwaeth i fwynderau cymdogion. Derbyniwyd bod defnydd ysgol yn cael ei grynhoi i oriau byrrach yn ystod y dydd, fodd bynnag,  nifer cyfyngedig o oedolion yn gweithredu o fewn system reolaethol gadarn fydd yn defnyddio'r cyfleuster ac felly ni fydd niwed arwyddocaol oherwydd hyn.

 

Er  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 10.