Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2023 /24

2.

ETHOL DIRPRWY GADEIRYDD

3.

YMDDIHEURIADAU

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried

6.

COFNODION pdf eicon PDF 275 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

GWEITHREDU PENDERFYNIADAU Y PWYLLGOR pdf eicon PDF 324 KB

I ystyried cynnwys yr adroddiad a chynnig unrhyw sylwadau.

 

8.

ADRODDIADAU ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 220 KB

Rhoi diweddariad i’r pwyllgor ar raglen waith Chwarter 4 Archwilio Cymru ynghyd a Chrynodeb Archwilio Blynyddol 2022 a Chynllun Archwilio Amlinellol 2023 sydd wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar. 

Dogfennau ychwanegol:

9.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU ( CYMRU) 2021 pdf eicon PDF 234 KB

I ddiweddaru y Pwyllgor ar y cynnydd yn y rhaglen waith

Dogfennau ychwanegol:

10.

SIARTER ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 575 KB

I ystyried a chymeradwyo’r Siarter

11.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 545 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad hwn ar waith Archwilio Mewnol am y cyfnod o 25 Ionawr 2023 hyd 31 Mawrth 2023, sylwebu ar y cynnwys yn ôl dymuniad yr aelodau, a chefnogi’r gweithrediadau cytunedig sydd eisoes wedi’u cyflwyno i reolwyr y gwasanaethau perthnasol.

 

12.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL 2022/2023 pdf eicon PDF 621 KB

I ystyried yr adroddiad

13.

STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL A'R CYNLLUN ARCHWILIO BLYNYDDOL 2023/2024 pdf eicon PDF 586 KB

I ystyried cynnwys y Strategaeth Archwilio Mewnol a'r Cynllun Archwilio Mewnol 2023/2024, ei gymeradwyo, a chefnogi Archwilio Mewnol i gyflawni ei rôl.

 

14.

CYFRIFON TERFYNOL 2022/23 – ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 180 KB

I nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau a sylwebu fel bo angen.

Dogfennau ychwanegol:

15.

RHAGLEN GYFALAF 2022-23 – ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN (SEFYLLFA 31 MAWRTH 2023) pdf eicon PDF 173 KB

I dderbyn y wybodaeth, ac ystyried y risgiau yn ymwneud â’r rhaglen gyfalaf

Dogfennau ychwanegol:

16.

CYFRIFON TERFYNOL Y CYD-BWYLLGOR POLISI CYNLLUNIO AR Y CYD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2023 pdf eicon PDF 266 KB

Cyflwyno –

 

·         Adroddiad Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2022/23, a

·         Ffurflen Swyddogol Flynyddol o’r Cyfrifon, wedi’i ardystio, ond cyn Archwiliad

 

I dderbyn a chymeradwyo’r cyfrifon

 

 

Dogfennau ychwanegol:

17.

CYFRIFON TERFYNOL HARBYRAU GWYNEDD AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2023 pdf eicon PDF 267 KB

Cyflwyno:

 

·         Adroddiad Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2022/23, a

·         Ffurflen Swyddogol Flynyddol o’r Cyfrifon, wedi’i ardystio, ond cyn Archwiliad

 

I dderbyn a chymeradwyo’r cyfrifon

 

Dogfennau ychwanegol: