Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sydd yn faterion brys ym marn y Cadeirydd er mwyn eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 216 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf, 2022 yn cael eu harwyddo fel rhai cywir.

5.

PENNAETH GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD pdf eicon PDF 235 KB

I bennodi un o swyddogion i swydd statudol Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Penderfyniad:

Penodi Ian Jones, Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol i swydd statudol Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

6.

CEFNOGAETH I GYNGHORWYR pdf eicon PDF 513 KB

I nodi’r sylwadau a derbyn yr adroddiad ar y gefnogaeth sydd ar gael i Gynghorwyr.

Penderfyniad:

Nodi’r sylwadau a derbyn y wybodaeth.

7.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 pdf eicon PDF 238 KB

I dderbyn y diweddariad o’r camau gweithredu yn unol â gofynion y Ddeddf ac i argymell y Cynllun Deisebau i’r Cabinet. Hefyd i adnabod 2 neu 3 aelod i gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu protocol ‘Cymorth a Gwasanaethau Ymchwil i Gynghorwyr’.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi sylwadau ar y Cynllun Deisebau fydd yn cael ei argymell i’r Cabinet.

b)    Adnabod y Cynghorwyr Dewi Owen, Beca Roberts a Stephen Churchman fel aelodau i gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu protocol ‘Cymorth a Gwasanaethau Ymchwil i Gynghorwyr’.  

8.

DARPARIAETH DYSGU A DATBLYGU I AELODAU pdf eicon PDF 794 KB

I roi diweddariad o’r ddarpariaeth Dysgu a Datblygu i Aelodau, gan amlygu llwyddiannau, sialensiau a datblygiadau.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd.

9.

ADRODDIAD DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL pdf eicon PDF 262 KB

I ofyn i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth am:

·         sylwadau ar gyfer llunio ymateb i ymgynghoriad adroddiad drafft Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

·         sylwadau ar y trefniadau i adolygu uwch gyflogau.

 

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi sylwadau’r Pwyllgor ar gyfer llunio ymateb i ymgynghoriad adroddiad drafft Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac ar y trefniadau i adolygu uwch gyflogau.