Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 291 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS AM ORCHYMYN DAN DDEDDF RHEOLI TRAFFIG Y FFYRDD 1984 pdf eicon PDF 1 MB

Cymuned: Llanberis a Nant Peris

 

Ward:  Llanberis

 

Bwriad: Gorchymyn Cyngor Gwynedd (amryw ffyrdd Sirol, Ardal Arfon) (Cyfyngiad cyflymder 30 M.Y.A.) 2023

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Cymeradwyo cadw cyfyngiad cyflymder yn 30mya ar ddarn o’r ger Pendre Castell ar y A4086 a chadw cyfyngiadau cyflymder yn 30mya ar y A4086 rhwng maes parcio a theithio Nant Peris a Pont Gwastadnant

 

6.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.1

Cais Rhif C21/1220/42/LL Morlais Lôn Penrallt, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EP pdf eicon PDF 478 KB

Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd yn ei le ynghyd a gwaith i sefydlogi clogwyni

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu – amodau

1. Amser

2. Yn unol â chynlluniau

3. Deunyddiau

4. Cynllun Rheoli Adeiladu

5. Materion Bioamrywiaeth

6. Materion yn ymwneud a’r clogwyn

7. Gwarchod y llwybr cyhoeddus

8. Tynnu hawliau PD

8. Withdrawal of PD rights

 

6.2

Cais Rhif C23/0432/11/LL Helipad, Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2PW pdf eicon PDF 433 KB

Cael gwared ar y pad glanio hofrennydd presennol ac adeiladu dau lanfa newydd i gefnogi'r yr Ysbyty presennol. Bydd y gwaith yn cynnwys ailraddio'r dirwedd feddal i gynnwys ffordd fynediad newydd, padiau glanio yn cynnwys yr holl ddraenio dŵr wyneb, marciau a rhwystrau  glanio wedi'u goleuo, ffensys diogel newydd a llociau i gynnal yr hofrenyddion.

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Menna Baines a’r Cynghorydd Gareth Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu'r cais yn ddarostyngedig i amodau'n ymwneud â'r materion canlynol:

 1. Amser (5 mlynedd)
 2. Yn unol â’r cynlluniau
 3. Rhaid dilyn argymhellion yr Asesiad a Datganiad Dull Coedyddiaeth a’r Gwerthusiad Ecolegol
 4. Amod Dŵr Cymru er amddiffyn y system garthffosiaeth

 

Nodiadau

1.    Dŵr Cymru

2.    Cyfoeth Naturiol Cymru

3.    Uned Draenio Tir

 

6.3

Cais Rhif C22/1169/15/LL Llyfrgell Llanberis, Ffordd Capel Coch, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SH pdf eicon PDF 351 KB

Dymchwel yr hen lyfrgell ac adeiladu tri thŷ fforddiadwy canolradd newydd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Kim Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu – amodau :

 1. Rhaid dechrau’r datblygiad o fewn 5 mlynedd
 2. Datblygiad yn cydymffurfio gyda chynlluniau a gymeradwywyd
 3. Amod er sicrhau bod y tai yn aros yn fforddiadwy yn barhaol
 4. Llechi to
 5. Rhaid dilyn argymhellion yr Asesiad Ecolegol Cychwynnol
 6. Rhaid dilyn argymhellion yr Asesiad Perygl Llifogydd
 7. Amod Dŵr Cymru
 8. Rhaid rhoi enw Cymraeg i’r datblygiad

 

Nodyn:  Dŵr Cymru

             Draeniad cynaliadwy

 

6.4

Cais Rhif C23/0293/42/LL Arosfa, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YU pdf eicon PDF 432 KB

Cais llawn i ddymchwel strwythurau presennol a chodi tŷ newydd gyda gwaith cysylltiol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Morris Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gohirio er mwyn cynnal ymweliad safle