Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

GWEITHREDU PENDERFYNIADAU'R PWYLLGOR pdf eicon PDF 659 KB

I ystyried yr adroddiad a chynnig sylwadau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn yr adroddiad
  • Croesawu adborth o ymatebion a dderbyniwyd gan y Cabinet (23/01/24) i sylwadau a gyflwynwyd gan y Pwyllgor ar yr eitem Cyllideb Refeniw 2023/24

 

5.

ARGYMHELLION A CHYNIGION GWELLA ADRODDIADAU ARCHWILIO ALLANOL pdf eicon PDF 69 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn a nodi bod trefniadau a phrosesau ar waith er mwyn sicrhau bod y cynigion gwella yn cael eu gweithredu

 

Nodyn:

·         Ymateb i  Argymhelliad 5 ‘Amser am newid - Tlodi yng Nghymru’ - Darparu rhif ar gyfer y nifer y mae’r Cyngor wedi ymgysylltu â hwy

·         Addasu fformat yr adroddiad i’r dyfodol fel bod cynnwys yr argymhellion yn gyson

 

6.

AROLYGIAD ESTYN O WASANAETHAU ADDYSG CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 127 KB

 

·         I ddarparu sylwadau ar gynnwys adroddiad Estyn ar wasanaethau addysg yng Nghyngor Gwynedd;

·         I ystyried unrhyw drefniadau i graffu ar drefniadau’r Adran i ymateb i argymhellion yr adroddiad yn amserol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn cynnwys adroddiad Estyn ar wasanaethau addysg yng Nghyngor Gwynedd
  • Derbyn a nodi'r trefniadau i graffu ar drefniadau’r Adran Addysg i ymateb i argymhellion yr adroddiad yn amserol

 

7.

ARBEDION 2024/25 pdf eicon PDF 134 KB

Craffu’r wybodaeth cyn i’r Cabinet ystyried cymeradwyo’r Cynllun Arbedion yn ei gyfarfod ar Chwefror y 20fed

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·         Bod camau rhesymol, o dan amgylchiadau heriol, wedi eu cymryd i lunio’r Cynllun Arbedion

·         Bod yr arbedion a gynigwyd yn rhesymol a chyraeddadwy

·         Bod y risgiau a’r goblygiadau’r penderfyniad yn glir

·         Bod yr adroddiad yn ddigonol i alluogi’r Cabinet i wneud penderfyniad ar y Cynllun Arbedion

·         Cyflwyno sylwadau o’r drafodaeth ar yr adroddiad i’r Cabinet eu hystyried wrth drafod a chymeradwyo’r Cynllun Arbedion 2024/25 yn eu cyfarfod 20/2/24

 

Nodyn:

Bod cynllun cyfathrebu clir mewn lle

 

8.

CYLLIDEB 2024/25 pdf eicon PDF 588 KB

Craffu’r wybodaeth cyn i’r Cabinet argymell cyllideb 2024/25 i’r Cyngor llawn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·         Derbyn yr adroddiad gan nodi’r cynnwys

·         Derbyn priodoldeb ariannol y cynigion a’r risgiau perthnasol

·         Cyflwyno sylwadau o’r drafodaeth i’r Cabinet eu hystyried wrth drafod a chymeradwyo Cyllideb 2023/24 yn eu cyfarfod 20/2/24

 

9.

STRATEGAETH GYFALAF 2024/25 (YN CYNNWYS STRATEGAETHAU BUDDSODDI A BENTHYG) pdf eicon PDF 243 KB

I dderbyn y wybodaeth ac ystyried unrhyw risgiau sy’n codi o’r strategaeth cyn cyflwyno i’r Cyngor llawn am gymeradwyaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

·         Derbyn yr adroddiad  gan nodi’r wybodaeth a’r risgiau perthnasol

·         Cefnogi bwriad yr Aelod Cabinet Cyllid i gyflwyno’r Strategaeth i’r Cyngor Llawn am gymeradwyaeth ar y 7fed o Fawrth 2024

 

10.

DIWEDDARIAD CANOL BLWYDDYN AR RISGIAU LLYWODRAETHU CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 190 KB

I dderbyn yr adroddiad a sylwebu ar y cynnwys

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

·         Derbyn yr adroddiad, er gwybodaeth

·         Cefnogi cynnydd sgôr risg CYLLID o 10 (Risg Canolig) i 20 (Risg Uchel Iawn) i adlewyrchu gwir sefyllfa ariannol y Cyngor