Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 286 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 22ain o Fawrth 2021 fel rhai cywir  

 

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

5.1

Gorchymyn Diogelu Coed (GDC) Dros Dro C20/01/TP - Tir ger Tyddyn Meilir, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YH pdf eicon PDF 130 KB

I ystyried cadarnhau y Gorchymyn Diogelu Coed.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhau’r gorchymyn heb newidiadau.

 

5.2

Cais Rhif C20/1063/22/AC - Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY pdf eicon PDF 517 KB

Cais dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 1 ar ganiatâd cynllunio C16/0816/34/MW (estyniad arfaethedig dwyreiniol i echdynnu tywod a graean a gwaith adfer graddol) i ganiatáu estyniad pedair blynedd i gwblhau gweithrediadau mwynau a blwyddyn ychwanegol i gwblhau'r gwaith adfer  

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Owain Williams a’r Cynghorydd Craig ab Iago

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i'r newid isod i Amod 1 ar ganiatâd cynllunio C16/0816/34/MW i ymestyn oes y gweithrediadau mwynau sy'n ymwneud â gweithrediad tair lagŵn dyddodion ategol a'r gwaith cysylltiedig am gyfnod o 4 blynedd ychwanegol:

 

Daw'r gwaith o echdynnu mwynau i ben erbyn 31 Rhagfyr 2024 ac erbyn hynny bydd yr holl weithfeydd a pheiriannau wedi'u gwaredu o'r safle; bydd y gwaith adfer wedi'i gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2025.

 

Ymateb ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru i'w atodi i'r daflen penderfyniad, yn cynghori y dylid cysylltu â hwy yn uniongyrchol mewn perthynas â'r rheolaethau amgylcheddol a gweithredol penodol a'r ddarpariaeth o wasanaeth o fewn eu cylch gwaith.

 

Amodau cynllunio fel y presennol mewn perthynas â'r rheolaethau rheoli a ganlyn;

           Hyd y cyfnod gweithio,

           Cyfyngu ar yr Hawliau Datblygu a Ganiateir, adeiladau, strwythurau, rhai a godir, ffyrdd preifat, llifoleuadau a ffensys,

           Mesurau lliniaru ar gyfer effeithiau posib ar ffynhonnau i'r gogledd o'r ardal echdynnu,

           Mesurau lliniaru ar gyfer bioamrywiaeth leol, Moch Daear, adar bridio ac ymlusgiaid,

           Gweithgareddau a ganiateir a Chydymffurfiaeth â’r Manylion/Cynlluniau a Gyflwynwyd,

           Oriau Gweithio,

           Diogelu hawliau tramwy cyhoeddus,

           Ymdrin â phridd a hwsmonaeth

           Draenio, mesurau i atal llygru cyrsiau dŵr lleol,

           Adfer i ddefnydd amaethyddol cymysg a chadwraeth natur

           Ail-adfer terfynau caeau

           Micro-addasu lefelau adfer i sicrhau llif dŵr wyneb i'r gwlypdir tua'r gogledd o ardal y cais, 

           Lliniaru a chofnodi archeolegol,

           Mesurau ôl-ofal ar gyfer defnyddiau amaethyddol a rheoli bioamrywiaeth,

           Rheolaethau llwch a chyfyngu ar sŵn yn yr un modd ag y gwneir eisoes, ond hefyd, gosod larymau sŵn gwyn ar beiriannau'r gwaith yn yr wyneb gweithio.

 

5.3

Cais Rhif C20/1064/22/AC - Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY pdf eicon PDF 495 KB

Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 1 ar ganiatâd cynllunio C15/0299/34/MW (adeiladu 3 lagŵn siltio ategol a gwaith cysylltiedig i ddarparu'r capasiti angenrheidiol i alluogi gwaith mwynau sy'n parhau a darparu system gaeedig ar gyfer rheoli dŵr o'r chwarel ar y safle) i ganiatáu estyniad pedair blynedd mewn cysylltiad â'r gwaith mwynau a blwyddyn ychwanegol i gwblhau'r gwaith adfer

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Owain Williams a’r Cynghorydd Craig ab Iago

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i'r newid isod i Amod 2 ar ganiatâd cynllunio C15/0299/34/MW i ymestyn oes y gweithrediadau mwynau sy'n ymwneud â gweithrediad tair lagŵn dyddodion ategol a'r gwaith cysylltiedig am gyfnod o 4 blynedd ychwanegol:

 

Daw'r defnydd a ganiateir o'r safle fel lagŵn siltio ategol i ben erbyn 31 Rhagfyr 2024; cwblheir y gwaith adfer wedyn erbyn 30 Mehefin 2025 neu pan fydd y gwaith yn dod i ben, pa bynnag un ddaw gyntaf.

 

Ymateb ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru i'w atodi i'r daflen penderfyniad, yn cynghori y dylid cysylltu â hwy yn uniongyrchol mewn perthynas â'r rheolaethau amgylcheddol a gweithredol penodol a'r ddarpariaeth o wasanaeth o fewn eu cylch gwaith.

 

Amodau cynllunio fel y presennol mewn perthynas â'r rheolaethau rheoli a ganlyn;

 

  • Hyd y cyfnod gweithio,
  • Cyfyngu ar yr Hawliau Datblygu a Ganiateir, adeiladau, strwythurau, rhai a godir, ffyrdd preifat, llifoleuadau a ffensys,
  • Gweithgareddau a ganiateir a Chydymffurfiaeth â’r Manylion/Cynlluniau a Gyflwynwyd,
  • Oriau Gweithio,
  • Diogelu hawliau tramwy cyhoeddus,
  • Ymdrin â phridd a hwsmonaeth
  • Draenio, mesurau i atal llygru cyrsiau dŵr lleol,
  • Adfer i ddefnydd amaethyddol cymysg a chadwraeth natur,
  • Mesurau ôl-ofal ar gyfer defnyddiau amaethyddol a rheoli bioamrywiaeth,
  • Rheolaethau llwch a chyfyngu ar sŵn yn yr un modd ag y gwneir yn barod.

 

5.4

Cais Rhif C20/1065/22/AC - Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY pdf eicon PDF 598 KB

Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 1 ar ganiatad cynllunio C10D/0487/34/MW i ymestyn hyd oes chwarela a gweithrediadau prosesu cysylltiol am bedair mlynedd ychwanegol i ganiatau cwblhau’r gwaith mwynau gyda blwyddyn ychwanegol ar gyfer cwblhau adfer.

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Owain Williams a’r Cynghorydd Craig ab Iago

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i'r newid isod i Amod 1 ar ganiatâd cynllunio C10D/0487/34/MW i ymestyn oes y gweithrediadau mwynau sy'n ymwneud â gweithrediad tair lagŵn dyddodion ategol a'r gwaith cysylltiedig am gyfnod o 4 blynedd ychwanegol:

 

Bydd y gwaith o echdynnu, prosesu a dosbarthu mwynau yn dod i ben erbyn 31 Rhagfyr 2024 ac erbyn hynny bydd yr holl weithfeydd a pheiriannau wedi'u gwaredu o'r safle; bydd y gwaith adfer wedi'i gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2025.

 

Ymateb ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru i'w atodi i'r daflen penderfyniad, yn cynghori y dylid cysylltu â hwy yn uniongyrchol mewn perthynas â'r rheolaethau amgylcheddol a gweithredol penodol o fewn eu cylch gwaith.

 

Amodau cynllunio fel y presennol mewn perthynas â'r rheolaethau rheoli a ganlyn;

 

·        Hyd y cyfnod gweithio,

·        Cyfyngu ar yr hawliau datblygu a ganiateir, adeiladau, strwythurau, ffyrdd preifat, llifoleuadau a ffensys,

·        Gweithgareddau a ganiateir a Chydymffurfiaeth â’r Manylion/Cynlluniau a Gyflwynwyd;

·        Oriau Gweithio,

·        Diogelu hawliau tramwy cyhoeddus,

·        Ymdrin â phridd a hwsmonaeth,

·        Draenio, mesurau i atal llygru cyrsiau dŵr lleol,

·        Adfer i ddefnydd cymysg amaethyddol a chadwraeth natur,

·        Ail-adfer ffiniau caeau,

·        Lliniaru a chofnodi archeolegol,

·        Mesurau ôl-ofal a chyfarfodydd blynyddol ar gyfer defnyddiau amaethyddol,

rheoli bioamrywiaeth a rheoli rhywogaethau planhigion anfrodorol,

·        Rheolaethau llwch a chyfyngu ar sŵn yn yr un modd ag y gwneir eisoes, ond hefyd, gosod larymau sŵn gwyn i'w gosod ar beiriannau'r gwaith yn y wyneb gweithio.

 

5.8

Cais Rhif C19/0746/46/LL - Trefgraig Isaf, Rhydlios, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LR pdf eicon PDF 313 KB

Gosod 8 carafan symudol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Simon Glyn

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu gydag amodau

 

1.         Amser  

2.         Unol a’r cynllun diwygiedig

3.         Cyfyngu niferoedd a defnydd a dim pebyll i’w gosod o fewn safle’r cais

4.         Cynllun arwyddion dwyieithog

 

Nodyn:

 

Angen sicrhau trwydded briodol

 

5.8

Rhif Cais C20/0673/41/MG - Cae Bodlondeb, ger Ael y Bryn, Chwilog, LL53 6SH pdf eicon PDF 335 KB

Cais ar gyfer materion a gadwyd yn ôl a gwybodaeth draenio a datblygu cam wrth cam mewn cyswllt a chaniatâd cynllunio amlinellol C16/1603/41/AM ar gyfer codi 9 tŷ sy'n cynnwys 3 fforddiadwy a ffordd mynediad

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Evans

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ddirprwyo’r hawl i ganiatáu’r cais er mwyn cytuno ar y manylion  terfynol y cylfat a derbyn sylwadau ffafriol gan yr Uned Draenio Tir

Amodau priffyrdd

Nodyn fod amodau 7 a 10 o’r caniatâd amlinellol sy’n ymwneud â materion draenio a datblygu gam wrth gam wedi eu rhyddhau fel rhan o’r caniatâd yma.

Nodyn SUDS

5.7

Cais Rhif C20/0674/41/MG - Cae Bodlondeb, ger Ael y Bryn, Chwilog, LL53 6SH pdf eicon PDF 334 KB

Cais ar gyfer materion a gadwyd yn ol a gwybodaeth draenio a datblygu cam wrth cam mewn cyswllt a chaniatad cynllunio amlinellol C16/1363/41/AM ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 fforddiadwy a ffordd mynediad.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Evans

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Dirprwyo’r hawl i ganiatáu’r cais er mwyn cytuno ar y manylion  terfynol y cylfat a derbyn sylwadau ffafriol gan yr Uned Draenio Tir

Amodau priffyrdd

Nodyn fod amodau 7 a 10 o’r caniatâd amlinellol sy’n ymwneud â materion draenio a datblygu gam wrth gam wedi eu rhyddhau fel rhan o’r caniatâd yma.

Nodyn SUDS

5.8

Cais Rhif C20/0040/35/LL - Sibrwd y Gwynt, Morannedd, Cricieth, LL52 0PP pdf eicon PDF 341 KB

Codi ty preswyl newydd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Eirwyn Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Caniatau yn groes i’r argymhelliad

Amodau

5 mlynedd, yn unol â’r cynlluniau, deunyddiau, tynnu hawliau a ganiateir, cynllun draenio, cwblhau parcio, dim mwy o ffenestri heb ganiatâd