Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 273 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 20 Hydref 2020 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif C20/0607/42/DT - Garth Hudol Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli pdf eicon PDF 320 KB

Estyniad deulawr

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD gwrthod y cais

 

Rhesymau:

 

  • Estyniad sylweddol yn newid gwedd ac edrychiad y presennol gan gael effaith andwyol ar ei gymeriad.
  • Agosatrwydd yr estyniad arfaethedig yn cael effaith andwyol/niweidiol ar fwynderau'r cyfochrog (Ceris) drwy dywyllu’r ffenestri ochr

 

5.2

Cais Rhif C20/0070/39/DT - Ty Wiggins, 12 Lôn Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli pdf eicon PDF 323 KB

Estyniad yn cynnwys codi uchder y to

AELOD LLEOL: Cynghorydd John Brynmor Hughes

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gohirio er mwyn paratoi fideo a lluniau ychwanegol o’r ystâd a’r safle

 

5.3

Cais Rhif C20/0350/42/DT - Fferm Cae Rhug Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli pdf eicon PDF 315 KB

Adeiladu modurdy ac ymestyn cwrtil

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Yr ymgeisydd wedi tynnu’r cais yn ôl

 

5.4

Cais Rhif C20/0623/19/AC - Tir ger Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon pdf eicon PDF 350 KB

Cais i newid amodau 2 a 21 o ganiatad cynllunio C19/0014/19/LL er mwyn symud plot 14 a 29 a symud modurdy plot 17, lleihau lefel slab plotiau 18 a 26 a tynnu rhan o'r llwybr troed i'r 'hammerhead'

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Garlick

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Caniatáu y cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:

 

1.      Amser

2.      Cydymffurfio gyda chynlluniau perthnasol a’r holl adroddiadau

3.      Deunyddiau/llechi - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC

4.      Tirlunio a ffiniau'r safle - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC, C19/1082/19/RA ac C20/0226/19/RA

5.      Priffyrdd CEMP - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC

6.      Draenio

7.      Bioamrywiaeth a rheoli effeithiau amgylcheddol - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC

8.      Archaeoleg - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/1082/19/RA

9.      Cynllun Rheolaeth Adeiladu

10.   Tynnu hawliau datblygu cyffredinol oddi ar y tai fforddiadwy

11.   Tynnu hawliau datblygu cyffredinol oddi ar blotiau 14, 15, 16, 17 (gan gynnwys gosod ffenestri ychwanegol a ffenestri to)

12.    Cytuno gwydr afloyw i ffenestr llofft sydd ar gefn plot 14 a chytuno dull agor

13.   Enw Cymraeg i’r stad a’r tai

14.   Manylion ac amserlen gosod offer o fewn y llecyn agored.

15.   Cytuno ar drefniadau sicrhau tai fforddiadwy. - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC

 

Nodyn

SUDS