Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 334 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 1af o Chwefror 2021 fel rhai cywir  

 

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

5.1

Cais Rhif C20/0898/42/DT Ty Pen Lôn Las, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BG pdf eicon PDF 313 KB

Estyniadau a newidiadau i dŷ presennol.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth M Jones

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif C18/0698/35/LL Cartref Gofal The Pines, Ffordd Penpaled, Criccieth, Gwynedd, LL52 0DE pdf eicon PDF 401 KB

Cais i estynnu'r adeilad cartref nyrsio a maes parcio ynghyd a chadarnhau lleoliad presennol uned biomass

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Eirwyn Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif C19/0746/46/LL Trefgraig Isaf, Rhydlios, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LR pdf eicon PDF 317 KB

Gosod 10 carafan symudol a 4 pabell

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Simon Glyn

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.4

Cais Rhif C20/0757/03/AC Nant Y Mynydd Cae Clyd, Cae Clyd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4AU pdf eicon PDF 343 KB

Cais i ddiwygio amodau 2 a 13 o ganiatâd cynllunio C14/0248/03/LL yn ymwneud a gosodiad y safle a dyluniad tai

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Linda Ann W Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.5

Cais Rhif C20/0979/03/RA Tomen Sbwriel 557m o Quarry Tours Ltd, Ceudyllau Llechi Llechwedd 115m o Ffordd Ddienw, Bodafon, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB pdf eicon PDF 499 KB

Cais o dan A.73 i diddymu amod 2 (cyfyngiad amser) ac amrywio amod 3 (cynlluniau wedi eu diweddaru ar gyfer symud deunydd, adfer ac ôl-ofal y safle) ar ganiatad cynllunio C99M/0105/03/MW ar gyfer symud deunydd o ddyddodion gweithio mwynau

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Annwen Daniels

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol: