Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Hybrid. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd am 2022/23

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Edgar Owen yn Gadeirydd ar gyfer 2022/23

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd am 22/23

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Elwyn Edwards yn Is-gadeirydd ar gyfer 2022/23

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 446 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 11eg Ebrill 2022 fel rhai cywir  

Dogfennau ychwanegol:

7.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

Dogfennau ychwanegol:

7.1

Cais Rhif C22/0251/11/DA 23 Ffordd Belmont, Bangor, Gwynedd, LL57 2HY pdf eicon PDF 293 KB

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio C19/0224/11/LL er mwyn caniatáu defnyddio gorchudd pvc-u ar edrychiad cefn yr estyniad yn lle rendr gro chwip.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elin Walker Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amod isod: -

 

·         Cwblheir y diwygiad a ganiateir drwy hyn yn llwyr unol â'r manylion a ddangosir ar gynllun diwygiedig dyddiedig 03.05.22 a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac a gynhwysir yn y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau eraill gyda'r cais, os nad oes amod(au) sy'n ei diwygio wedi ei gynnwys ar y dyfarniad hwn. Er gwaethaf y diwygiadau a ganiateir drwy hyn rhaid cwblhau gweddill y datblygiad mewn cydymffurfiad gyda'r manylion ac amodau a gynhwysir o fewn caniatâd cynllunio rhif C19/0224/11/LL.

 

 

7.2

Cais Rhif C22/0134/16/LL Plot C1, Parc Bryn Cegin, Llandegai , Bangor, LL57 4BG pdf eicon PDF 455 KB

Datblygiad cyfleuster tanwydd Bio - nwy naturiol wedi ei gywasgu ar gyfer cerbydau gan gynnwys pympiau tanwydd, cwmpownd cyfarpar offer, creu mynedfeydd newydd, tirlunio a datblygiad cysylltiedig

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dafydd Meurig

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

Caniatáu – amodau

 

1.         5 mlynedd

2.         Unol a’r cynlluniau

3.         Cwblhau’r fynedfa yn unol â’r cynlluniau

4.         Dim lorïau yn parcio dros nos

5.         Cynllun tirweddu

6.         Cydymffurfio a chynllun goleuo

7.         Dwr Cymru

8.        Cwblhau yn unol a gofynion asesiad sŵn ac asesiad golau

 

Nodiadau

 • Priffyrdd
 • SUDS

7.3

Cais Rhif C21/0734/46/LL Tyddyn Isaf, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PB pdf eicon PDF 346 KB

Cais llawn i newid defnydd tir amaethyddol er mwyn creu safle carafanau ar gyfer 32 llain, codi adeilad newydd i gynnwys cawodydd/toiledau, holl lleiniau caled cysylltiedig, ail wynebu a mynediad

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Morris Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.4

Cais Rhif C20/0870/45/LL Tir yn Ysgubor Wen, Pwllheli, LL53 5UB pdf eicon PDF 449 KB

Codi pump tŷ ynghyd a mynedfa, parcio a thirlunio

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elin Hywel

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau a chwblhau cytundeb 106 i sicrhau darpariaeth o un tŷ fforddiadwy:

 

1.         Amser

2.         Cydymffurfio gyda chynlluniau

3.         Cytuno ar fanylion deunyddiau allanol gan gynnwys llechi

4.         Tirlunio/Coed

5.         Materion draenio/SUDS

6.         Materion Bioamrywiaeth

7.         Materion Archeolegol

8.         Materion Fforddiadwy.

9.         Materion Priffyrdd

10.       Mesurau Gwarchod a gwella’r gwrych

11.       Triniaethau ffin

7.5

Cais Rhif C21/1183/09/LL Tir ger Mor Awelon, Tywyn, LL36 9HG pdf eicon PDF 374 KB

Adeiladu un annedd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Anne Lloyd-Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gwrthod:-

 

 • Y safle yng nghefn gwlad agored ac nid yw’r bwriad yn un am dŷ menter wledig ac felly ystyrir fod y bwriad yn groes i Bolisi Strategol PS 17 a Pholisi PCYFF 1 Cynllun Datblygu ar y Cyd Gwynedd a Môn ynghyd a Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 6: cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy.

 

 • Nid yw’r ymgeiswyr wedi cael ei hasesu i fod mewn angen tŷ fforddiadwy, mae maint yr eiddo yn sylweddol fwy na maint tŷ fforddiadwy fel y diffinnir yn y Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy ac yn niffyg prisiad o werth marchnad agored yr eiddo ni ellir sicrhau y byddai’r eiddo o bris fforddiadwy nag yn parhau yn fforddiadwy i’r dyfodol.  Ni ystyrir felly y byddai’r bwriad dan sylw yn darparu tŷ fforddiadwy ar y safle a bod y bwriad felly yn groes i ofynion polisi TAI 16 Cynllun Datblygu ar y Cyd Gwynedd a Môn sydd ond yn caniatáu cynigion am gynlluniau 100% tai fforddiadwy.  Mae hefyd yn groes i gynnwys y Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.

 

7.6

Cais Rhif C22/0038/22/LL Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RR pdf eicon PDF 437 KB

Ymestyn trac dan gyfeirnod cais C21/1155/22/YA am bellter o 15 medr i'r gogledd o'r fynedfa bresennol ynghyd ác adeilad pont i groesi'r cwrs dwr - Lôn Tyddyn Agnes, Llanllyfni

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Thomas

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio a chynnal ymweliad safle

 

7.7

Cais Rhif C21/1174/11/LL Bae Hirael, Bangor, LL57 1AD pdf eicon PDF 364 KB

Adeiladu amddiffynfa llifogydd yn ardal Hirael o Fangor i gynnwys:-

1.    Gwelliannau i'r llwybr beicio

2.    Adeiladu wal concrid newydd i ddisodli'r caergawellau presennol gan ddilyn ôl-troed y wal mor presennol.

3.    Ail-adeiladu llithrfa.

4.    Codi arglawdd bridd.

5.    Gosod 2 giât llifogydd.

6.    Codi uchder rhan o  ffordd Lon Glandŵr ynghyd a chodi wal goncrid newydd.

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Medwyn Hughes a’r Cynghorydd Huw Wyn Jones

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r cynlluniau/manylion a gyflwynwyd gyda’r cais
 3. Cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu i gynnwys mesurau lleihau sŵn, llwch a dirgryniad i’w gytuno gyda’r ACLL.
 4. Cyflwyno Asesiad Risg Bioddiogelwch.
 5. Cydymffurfio gydag argymhellion Asesiad Rheoliadau Cynefin diwygiedig.
 6. Cyflwyno Cynllun Datganiad Dull/Asesiad Risg er mwyn diogelu asedau Dwr Cymru sy’n croesi’r safle.
 7. Cyflwyno manylion Rhaglen Archeolegol i’w ddilyn gan adroddiad o’r gwaith archeolegol a garwyd allan ar y safle.
 8. Cyfyngu oriau gweithio sy’n cynnwys rhedeg peiriannau a mewnforio deunyddiau rhwng 08:00 i 18:00 Llun i Gwener a dim o gwbl ar ddydd Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc oni bai bod ymestyn yr oriau gweithio hyn wedi ei ganiatáu’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.
 9. Angen gwarchod llwybr cyhoeddus rhif 28 a 29 Bangor yn ystod ac ar ôl cwblhau’r datblygiad.

 

7.8

Cais Rhif C22/0239/15/LL Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru, Oriel Eryri, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UR pdf eicon PDF 358 KB

Dymchwel rhan helaeth o'r Ganolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru presennol (ar wahân i'r is-orsaf drydan presennol), newid defnydd y safle i greu maes parcio, allosod goleuadau, gwefr bwyntiau ar gyfer cerbydau ynghyd a thirlunio cysylltiedig.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Kim Jones

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.9

Cais Rhif C21/1206/25/LL Tir gyferbyn a Bro Infryn, Glasinfryn, LL57 4UR pdf eicon PDF 359 KB

Datblygiad preswyl yn cynnwys 6 tŷ deulawr a un tŷ un llawr fforddiadwy, gwaith cysylltiedig a creu mannau parcio ychwanegol (cynlluniau diwygiedig)

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dafydd Meurig

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r cynlluniau.
 3. Manylion y paneli solar.
 4. Cynllun tirlunio.
 5. Llechi naturiol.
 6. Datblygiad i’w gario allan yn unol â mesurau lliniaru bioamrywiaeth.
 7. Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 – 18:00 yn yr wythnos; 08:00 – 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl ar y Sul a Gwyliau Banc.
 8. Cyfyngu ar lefelau sŵn.
 9. Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu.
 10. Amod Dwr Cymru i gyflwyno Datganiad Dull ag Asesiad Risg parthed y brif garthffos sy’n croesi’r safle.
 11. Sicrhau cynllun/trefniadau ar gyfer darparu’r tai fforddiadwy.
 12. Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir o’r tai fforddiadwy.
 13. Sicrhau enw Cymraeg i'r tai a’r stad.

 

NODYN: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno cynllun strategaeth draenio gynaliadwy i’w gymeradwyo gan Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

NODYN: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i arwyddo cytundeb o dan Adran 38 o’r Ddeddf Briffyrdd.