Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Hybrid. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif C22/0615/30/DT Pelydryn, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE pdf eicon PDF 398 KB

Cais ar gyfer codi estyniad ochr ar gyfer storfa

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gwrthod

 

Ni ystyriwyd fod y bwriad yn arddangos dyluniad o ansawdd uchel ac felly mae’n groes i egwyddor polisi PCYFF 3 Dylunio a Siapio Lle o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Mon (2017). 

 

5.2

Cais Rhif C22/0571/45/MG Hen Gae Hoci, Allt Salem, Pwllheli, LL53 5UB pdf eicon PDF 424 KB

Edrychiad a dyluniad yr anheddau i gynnwys deunyddiau, graddfa anheddau a tirlunio gan gynnwys gosodiad diwygiedig i ddarparu 14 annedd yn hytrach na 15 er darparu gofynion system ddraenio cynaliadwy.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elin Hywel

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu gydag amodau -

 

 1. Unol gyda cynlluniau.
 2. Y gwaith i’w wneud yn unol gyda’r datganiad dull a gynhwysir yn atodiad 4 o’r Asesiad Effaith Coed.
 3. Coed newydd i gael eu tarddu o hedyn lleol a’i blannu yn unol gyda gofynion BS 8545:2014.

 

Nodyn fod amod 12 o’r caniatâd amlinellol sy’n ymwneud â materion draenio wedi eu rhyddhau fel rhan o’r caniatâd yma.

 

Nodyn SUDS

 

5.3

Cais Rhif C21/0718/41/LL Tir gyferbyn Bron Eifion Lodge, Cricieth, LL52 0RY pdf eicon PDF 427 KB

Adeiladu ysgol newydd a gwaith cysylltiol yn cynnwys ardaloedd chwarae a dysgu allanol, parcio ar safle a mynedfa newydd i'r briffordd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Rhys Tudur

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu gydag amodau

 

 1. Amser (5 mlynedd)
 2. Yn unol â’r cynlluniau
 3. Cytuno ar ddeunyddiau a lliwiau terfynol
 4. Amodau trafnidiaeth
 5. Amodau archeolegol.
 6. Gwaith tirlunio i’w wneud yn unol gyda’r adroddiad coed a’r cynllun tirweddu.
 7. Cyflwyno a chytuno cynllun manwl i ddangos lleoliad y coed a fwriedir eu plannu ar y safle.
 8. Unol gyda’r adroddiadau ecolegol a’r adroddiad ystlumod.
 9. Dim clirio coed, gwrychoedd, llystyfiant yn ystod y tymor nythu adar (1 Ebrill i 31 Awst) oni bai y gellir profi mewn ysgrifen na fyddai gwaith yn niweidio adar sy’n nythu.
 10. Cyn i unrhyw waith ddechrau angen cyflwyno a chytuno cynllun ar gyfer gwarchod ymlusgiaid yn ystod y cyfnod adeiladu.
 11. Cyn cychwyn ar y gwaith adeiladu cyflwyno a chytuno ar gynllun i sicrhau na fydd symudiad moch daear yn cael ei gyfyngu.
 12. Cyn cychwyn ar unrhyw waith angen cyflwyno a chytuno cynllun atal llygredd.
 13. Cyflwyno a chytuno ar gynllun torri coed i leihau effaith ar ystlumod.
 14. Cyfyngiadau oriau gwaith yn ystod y cyfnod adeiladu
 15. Enw Cymraeg i’r ysgol.
 16. Amod safonol ar gyfer datblygiadau mawr o ran gwybyddu o gychwyn y gwaith.

 

Nodiadau      

1. Dŵr Cymru

2. Cyfoeth Naturiol Cymru

3. Priffyrdd

4. Network Rail

5. SUDS

 

5.4

Cais Rhif C21/0993/35/LL Tir ger Coed Mawr Woodland, Cricieth, LL52 0ND pdf eicon PDF 605 KB

Defnyddio tir ar gyfer gwersylla / glampio amgen parhaol (9 pod) (Ail gyflwyniad o gais C20/0348/35/LL)

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Rhys Tudur                                       

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gwrthod

 

Rhesymau

 

 1. Mae maen prawf 1(iii) o bolisi TWR 3 yn nodi y caniateir datblygiadau os gellir darparu mynediad digonol heb amharu’n sylweddol ar nodweddion a chymeriad y dirwedd. Oherwydd yr angen i gynnal newidiadau i’r fynedfa bresennol er mwyn creu mynedfa ddiogel i’r safle credir y byddai hyn yn cael effaith andwyol annerbyniol ar gymeriad gwledig a mwynderau gweledol yr ardal (syn cynnwys y bont gyfagos sydd wedi ei restru gradd II) sy’n groes i ofynion meini prawf 1 (iii) o bolisi TWR 3 ynghyd a polisi PS20 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017. Yn yr un modd, oherwydd y newidiadau angenrheidiol i’r fynedfa ynghyd a lleoliad y fynedfa i wasanaethu’r datblygiad arfaethedig credir y byddai’n peri niwed annerbyniol i weithrediad diogel ac effeithlon y briffordd ac felly’n groes i ofynion polisi TRA 4.

 

5.5

Cais Rhif C22/0521/42/DT Llys Awel, 5 Maes Terfyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EQ pdf eicon PDF 389 KB

Estyniad ar flaen yr eiddo

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Tudor Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: caniatáu, yn groes i’r argymhelliad

 

Amodau:

 

 1. 5 mlynedd
 2. Yn unol gyda’r cynlluniau a deunyddiau

 

5.6

Cais Rhif C21/1091/41/LL Tir ger Maes Llwyd, Llanystumdwy, LL52 0SQ pdf eicon PDF 451 KB

Codi 6 tŷ ( 2 fforddiadwy), creu mynedfa gerbydol newydd, darpariaeth parcio a gwaith cysylltiedig 

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Rhys Tudur

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Pennaeth yr Adran Amgylchedd i caniatáu’r cais yn ddarostyngedig i amodau, cwblhau cytundeb 106 i sicrhau darpariaeth o un 2 dŷ fforddiadwy a trafod manylion parcio plot rhif 1:

 

Amodau

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r cynlluniau.
 3. Cytuno ar fanylion gorffeniad allanol yn cynnwys llechi
 4. Cyflwyno a derbyn cymeradwyaeth iddo Gynllun Tirlunio sy’n ymgorffori tirlunio meddal i’r driniaeth ffiniau, cadw ac atgyfnerthu gwrychoedd a chynnwys gwelliannau ecolegol
 5. Atal gosod ffenestri ychwanegol yn nhalcen y tai.
 6. Tynnu hawliau datblygu caniataol y tai fforddiadwy. 
 7. Amodau lefel llawr y datblygiad /materion llifogydd.
 8. Materion Fforddiadwy
 9. Materion Archeolegol
 10. Materion Priffyrdd
 11. Materion Draenio Cynaliadwy
 12. Enw Cymraeg i’r stad a’r tai.
 13. Gosod amod tai fforddiadwy

5.7

Cais Rhif C22/0608/11/DT 33 Bryn Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2LA pdf eicon PDF 325 KB

Estyniad a newidiadau i flaen yr eiddo, ynghyd â throsi'r gofod to yn ystafell wely ac ystafell ymolchi ac anecs dwy ystafell wely yng nghefn yr annedd i ddarparu llety ychwanegol.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elin Walker Jones

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gwrthod, yn groes i’r argymhelliad

 

Rhesymau:

 

 1. Bod y bwriad yn groes i bolisi PCYFF 3 oherwydd ei fod yn or-ddatblygiad o’r safle
 2. Bydd yn cael effaith andwyol ar fwynderau trigolion cyfagos