Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 318 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 12fed o Orffennaf 2021 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif C20/0805/13/LL Tir ger Gwernydd, Bethesda, LL57 3TY pdf eicon PDF 469 KB

Creu maes parcio ar gyfer 30 o gerbydau, creu mynedfa gerbydol newydd, llwybrau troed ynghyd a gosod 2 bae gwefru ceir trydanol a pheiriant talu ac arddangos

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Paul Rowlinson

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau canlynol;

1.    5 mlynedd

2.    Cydymffurfio a chynlluniau

3.    Darparu CEMP

4.    Darparu Cynllun Tirlunio

5.    Darparu Cynllun Traffig Adeiladu

6.    Materion archeolegol

7.    Cydymffurfio a gofynion awgrymiadau’r Asesiad Amgylcheddol Cychwynnol

8.    Dim goleuo heblaw'r hyn sydd wedi ei gytuno

9.    Triniaeth ffin i’w gwblhau cyn defnyddio’r llecynnau parcio

 

Nodiadau

 • Ordinary Watercourse Consent
 • SUDS
 • Dŵr Cymru

 

5.2

Cais Rhif C21/0367/39/DT Sandpiper, Lôn Rhoslyn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BD pdf eicon PDF 317 KB

Estyniadau ac addasiadau

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dewi W Roberts

 

Dolen i'r dogfen cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gwrthod y cais

 

Rhesymau:

Gor-ddatblygiad ac effaith andwyol ar eiddo cyfagos.

 

5.3

Cais Rhif C20/0485/18/AC Victoria Terrace, High Street, Deiniolen, Gwynedd LL55 3LT pdf eicon PDF 350 KB

Diwygio amod 2 o ganiatâd cynllunio rhif C17/0438/18/LL ar gyfer datblygiad preswyl er mwyn ymestyn y cyfnod o 3 mlynedd er mwyn galluogi cyflwyno cais caniatáu materion a gadwyd yn ôl

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elfed Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau perthnasol sy’n ymwneud a:-

 1. Cyfnod dechrau’r gwaith
 2. Cyflwyno materion a gadwyd yn ôl.
 3. Deunyddiau a gorffeniadau (gan gynnwys llechi naturiol i’r toeau).
 4. Mynediad a pharcio
 5. Tirweddu a thirlunio.
 6. Tynnu hawliau a ganiateir oddi ar y tai fforddiadwy.
 7. Amodau Dwr Cymru sy’n ymwneud a diogelu’r carthffosydd.
 8. Amodau Cyfoeth Naturiol Cymru parthed draenio tir a dŵr hwyneb.
 9. Diweddaru’r amodau parthed mesuriadau lliniaru'r asesiad ecolegol.
 10. Cytuno manylion enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy'n    hysbysu ac     yn hyrwyddo 'r datblygiad

 

Nodyn: Angen cyflwyno cais system ddraenio cynaliadwy i’w gytuno gyda’r Cyngor.

 

5.4

Cais Rhif C21/0546/00/LL Richmond House, Stryd Fawr, Abermaw, Gwynedd, LL42 1DW pdf eicon PDF 309 KB

Trosi islawr a llawr isaf yr adeilad yn siop fferm gan gynnwys bocs hysbysebu pren ar y cwrt flaen. 

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gethin Glyn Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Caniatáu gydag amodau

 1. Cychwyn o fewn 5 mlynedd.
 2. Unol gyda chynlluniau.
 3. Arwyddion Cymraeg a / neu ddwyieithog.

5.5

Cais Rhif C21/0495/34/LL Penlon, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5PE pdf eicon PDF 419 KB

Adeiladu tŷ newydd 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Owain Williams

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gohirio er mwyn cynnal trafodaethau pellach gyda’r asiant i drafod ffordd ymlaen e.e. oes bwriad diwygio’r cynlluniau?

 

5.6

Cais Rhif C21/0376/34/LL Tir ger Plas Beuno, Clynnog Fawr, Clynnog LL54 5BT pdf eicon PDF 342 KB

 

Cais ar gyfer codi ty deulawr gyda modurdy

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Owain Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gwrthod

 

 1. Mae’r tŷ bwriedig yn groes i faen prawf 13 o bolisi PS5, maen prawf 1 o bolisi PCYFF2 a meini prawf 1 a 10 o bolisi PCYFF 3 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 o ganlyniad i faint a graddfa a dyluniad yr annedd newydd yn benodol ei uchder, swmp, lefelau tir a llawr sy’n golygu nad yw’r bwriad yn cydweddu a phatrwm adeiladu’r ardal.

 

 1. Mae’r tŷ bwriedig yn groes i faen prawf 13 o bolisi PS5, maen prawf 7 o bolisi PCYFF 2 a maen prawf 10 o bolisi PCYFF 3 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2017 o ganlyniad i faint a graddfa a dyluniad yr annedd newydd yn benodol ei uchder, swmp, lefelau tir a llawr a lleoliad y ffenestri ar yr edrychiad gogleddol sy’n golygu fod y bwriad yn achosi effaith andwyol sylweddol ar fwynderau a phreifatrwydd trigolion eiddo sydd gyfochrog y safle.

 

5.7

Cais Rhif C21/0337/38/DT Derwen Deg, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UA pdf eicon PDF 327 KB

Dymchwel modurdy unllawr. Codi modurdy dwbl gydag anecs trosodd at ddefnydd personol yr ymgeisydd a theulu a ffrindiau yn achlysurol.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Angela Russell

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gwrthod

 

Rhesymau:

Gor-ddatblygiad ac effaith gweledol niweidiol

 

 

5.8

Cais Rhif C19/1089/22/LL Treddafydd Stryd Fawr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6PW pdf eicon PDF 467 KB

Cais llawn i godi 12 annedd-dy gyda mynediad, parcio ac is-adeiledd cysylltiedig

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Judith Humphreys

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

Dirprwyo'r hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran i gymeradwyo'r cais, yn ddarostyngedig i gytuno ar lefel y cyfraniad ariannol addysgol ac i gwblhau Cytundeb Adran 106 i sicrhau’r cyfraniad ariannol tuag at fannau chwarae ac addysg ynghyd ag amod i ddarparu 2 dŷ fforddiadwy a’r amodau canlynol:-

 

 1. 5 mlynedd.
 2. Yn unol â’r dogfennau/cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais.
 3. Llechi naturiol.
 4. Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer y tai i’w cytuno gyda’r ACLL.
 5. Amodau Priffyrdd.
 6. Tirlunio meddal a chaled.
 7. Amodau Bioamrywiaeth
 8. Cytuno manylion parthed enwau Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.
 9. Tynnu hawliau datblygu cyffredinol.
 10. Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys darpariaeth parcio cerbydau’r adeiladwyr, oriau gwaith, danfoniadau ayyb.
 11. Cyflwyno manylion goleuadau allanol i’w gytuno gyda’r ACLL cyn iddynt gael eu gosod.
 12. Diogelu’r llecynnau agored ar gyfer y dyfodol
 13. Darpariaeth safleoedd biniau
 14. Materion tir llygredig
 15. Amodau draenio/Dŵr Cymru

 

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno cynllun strategaeth ddraenio cynaliadwy i’w gymeradwyo gan Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

Nodyn: Hysbysu’r ymgeisydd o ymateb Dŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Nodyn: Amrywiol nodiadau Priffyrdd

 

5.9

Cais Rhif C21/0277/39/DT Ty Coed, Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EA pdf eicon PDF 322 KB

Estyniad llawr cyntaf uwchben modurdy presennol ynghyd ag estyniad llawr cyntaf i greu feranda

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dewi W Roberts

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Gwrthod

Rhesymau: Gor-ddatblygiad, effaith gweledol niweidiol ac effaith niweidiol ar breifatrwydd tai cyfagos

 

5.10

Cais Rhif C20/1056/25/LL Ty Menai, Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HJ pdf eicon PDF 430 KB

Newid defnydd adeilad o ddefnydd Dosbarth B1 (swyddfeydd) i Ddefnydd Dosbarth D1 (sefydliadau dibreswyl) ynghyd a newidiadau i edrychiadau allanol yr adeilad, creu ffordd fynedfa, parcio bysus a llwybrau cerdded

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Menna Baines

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD

 

Argymell fod yr apêl yn cael ei wrthod ar sail:-

 

 1. Mae’r bwriad yn groes i ofynion Polisi ISA3 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2017) sy’n datgan dylid defnyddio’r prawf dilyniannol wrth bennu lleoliad datblygiadau addysg bellach ac uwch gyda blaenoriaeth yn gyntaf i safleoedd addysg bellach ac uwch bresennol neu, yn ail, i safleoedd a chanddynt gysylltiad agos gyda champws presennol. Ar y sail yma ni ystyrir fod y bwriad yn cydymffurfio gyda meini prawf 1 a 2 o Bolisi ISA3 o’r CDLL nac ychwaith gyda polisiau cenedlaethol ar sail gofynion y dogfennau ‘Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (2021)’ ac ‘Adeiladu Lleoedd Gwell: Y System Gynllunio yn Sicrhau Dyfodol Cydnerth a Mwy Disglair’ (Gorffennaf 2020).

 

 1. Mae’r bwriad arfaethedig yn groes i ofynion Polisi PS13 a CYF1 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2017) sy’n datgan gwarchodir tir ac unedau ar safleoedd cyflogaeth presennol (mae Parc Menai wedi ei restru yn y Polisi) ar gyfer mentrau cyflogaeth/busnes.

 

 1. Mae'r bwriad yn groes i ofynion Polisi PCYF 5 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2017) ynghyd a Chanllaw Cynllunio Atodol: Newid Defnydd Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymunedol, Safleoedd Cyflogaeth ac Unedau Manwerthu (2021) sy'n datgan y bydd cynigion i ryddhau tir ar safleoedd cyflogaeth presennol a ddiogelir at ddefnydd Dosbarth B1, B2 neu B8 yn unol â Pholisi PCYF1 at ddefnydd amgen yn gael eu cymeradwyo mewn achosion arbennig yn unig. Yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynwyd gyda'r cais (a'r rheswm ar wahân dros wrthod, yn seiliedig ar Bolisi ISA 3) nid yw'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried fod amgylchiadau eithriadol wedi'u profi. Ymhellach, a heb weithgaredd marchnata cadarn a thystiolaeth gadarn ynglŷn â pham na all adeiladau gael eu haddasu i oresgyn y materion a adnabuwyd,

 

nid oes tystiolaeth fod y safle'n annhebygol o gael ei ddefnyddio yn y tymor byr na hir at y diben gwreiddiol neu'r diben a ddiogelwyd, na chwaith nad oes defnydd busnes neu ddiwydiannol hyfyw ar gyfer y safle. Yn ogystal, nid oes gorddarpariaeth o safleoedd cyflogaeth yn y cyffiniau; byddai defnydd addysgol yn cael effaith andwyol ar ddefnydd cyflogaeth yn y safleoedd cyfagos ac nid yw'r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi'i ddarbwyllo nad oes safleoedd amgen addas eraill yn bodoli at y diben a gynigiwyd.

 

 1. Mae’r bwriad yn groes i ofynion Polisi PCYFF2 o’r CDLL sy’n datgan gwrthodir cynigion os ydynt:- (i) yn cael effaith andwyol sylweddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau meddiannwyr eiddo lleol, defnyddiau tir neu eiddo arall neu nodweddion yr ardal leol oherwydd mwy o weithgareddau, aflonyddwch swn, sbwriel neu ffurfiau eraill o lygredd neu aflonyddwch a (ii) tir sydd wedi ei ddynodi ar gyfer datblygiadau eraill.  Rhagwelir byddai natur defnydd y cyfleuster addysg bellach ac uwch yn cynyddu’r swn/aflonyddwch a symudiadau cerddwyr/myfyrwyr oddi fewn i’r safle ac o amgylch y safle e.e yn ystod oriau cinio neu ddarlithoedd rhydd